News

kovo 23,2019

kovo 21, 2019


Šeštadienį mokykloje filmas ASHES IN THE SNOW bus rodomas vyresnėm klasėm(7-12kl) .Tėveliai irgi kviečiami po vėliavų pakėlimo į viršutinę salę. Režisierius Marius Markevičius, buvęs mūsų mokyklos mokinys, kalbės su mokiniais. Ačiū Tėvų Komiteto narei, Rasai Bučinskienei, už užkandžių paruošimą mokiniams.

Knygų ir mokymo priemonių autorė Vilhelmina Urbonienė, viešnia mokytoja iš Lietuvos, aplankys 9-12 kl.mokinius 12:30 val. Tėveliai kviečiami į Seminaro klasę pasiklausyti viešnios.

Vyskupas Jonas Ivanauskas lankysis mūsų parapijoje kitą savaitę, 3/30, ir praves dvasinius pokalbius. Daugiau žinių teikia kun. Tomas. Jo Ekselencija aplankys mokinius per vėliavų pakėlimą.Prašom ateiti laiku .

KLASIŲ NUOTRAUKOS bus daromos 4/6 ir 4/13. Praleidę pamokas tom dienom, mokiniai neras savo  nuotraukų  šių metų metraštyje.

PARAPIJOS POKYLIS LAISVĖS ALĖJA sekm. kovo 31d. Savo gausiu dalyvavimu paremsite parapiją , ir turėsite progos pasipuošti prieškarinio laikotarpio madomis!

Laisvės Alėja

kovo 16,2019

kovo 15, 2019


Ačiū visoms mokytojoms, ypatingai konkurso rengėjoms, už smagiai pravestą Istorijos/Geografijos konkursą minint Lietuvos Nepriklausomybės šventes. Mokiniams patinka žinias mokytis ir dalyvauti varžybose. Ateityje galime panašų konkursą pritaikyti lietuvių kalbos žinioms.Ačiū tėveliams , kurie paruošė vaišes ir sutvarkė salę.
 BALANDŽIO MĖNUO YRA PASKIRTAS VAIKŲ APSAUGOS MĖNESIU. KREIPKIME YPATINGĄ DĖMESĮ Į MŪSŲ VAIKŲ GERBŪVĮ – FIZINĮ, PROTINĮ,DVASINĮ. VAIKAI YRA MŪSŲ VISŲ ATSAKOMYBĖ. PADĖKIME JIEMS UŽAUGTI SVEIKAIS IR GERAIS ŽMONĖM.
Ateinančios  SVARBIOS DATOS:
kovo 23 Ashes in the Snow filmas rodomas 7-12 kl. viršutinėje salėje 9:15-11:30. Režisierius Marius Markevičius dalyvaus filmo peržiūroje ir atsakinės mokinių klausimus.
Po pietų 12:30 val. 9-12 kl. lankosi viešnia iš LT, mok.Vilhelmina Urbonienė.
kovo 30 – mokykloje lankysis J.E. vyskupas J. Ivanauskas. Pasveikinsime per vėliavų pakėlimą.
kovo 31 LAISVĖS ALĖJA, parapijos pokylis. Kviečiame visus savo dalyvavimu paremti parapiją.Skambinti Zitai į kleboniją.
balandžio 13  – Pirmas Susitaikymas ir velykinė išpažintis visiems mokiniams vietoj Tikybos pamokų
Tikybos mokytojos primins vaikams kaip eit prie išpažinties. Galima lietuviškai ar angliškai.
balandžio 14 – Verbų sekmadienis. Vyresnės klasės mišių metu įscenizuoja Kristaus kančią.
balandžio 20 – Velykų atostogos
gegužės 4 – Motinos Dienos minėjimas ryte .
Repeticija Pirmai Komunijai po pietų.
gegužės 5 – Pirma Komunija 11 val. mišių metu

kovo 2, 2019

kovo 01, 2019


Blynų Balius pasisekė labai gerai , ir Danguolė Varnienė dar pridėjo šiuos žodžius: „Ypatingos šios mokyklos mokytojos, kurios prisijungė prie  nuoširdžiausio comraderie buvo EVUTĖ, REDA, MONIKA, JURGITA ….pasižymėjo  NUOSTABIAI 5to skyriaus mokiniai.“ Sveikiname!
 
Ateinantys kovo mėnesio renginiai:
Kovo 9 – Minime NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTES su Istorijos/Geografijos konkursu 12 val. viršutinėje salėje.
Kovo 10 – Visuomenės Kovo 11-tos minėjimas 12:30 salėje; rengia LA LB ir kviečia visus. Paremkime Bendruomenės pastangas.
Kovo 16,17 mokytojų konferencijos San Francisco ir Chicago.  
Kovo 23 – Vyresnėm klasėm (8,9,10,11,12)   ryte salėje rodomas filmas ASHES IN THE SNOW.
                Po pietų, 12 val. , 9-12 klasėse lankosi Vilhelmina Urbonienė, viešnia mokytoja iš Lietuvos
Kovo 31 – „LAISVĖS ALĖJA“  Šv. Kazimiero parapijos metiniai pietūs.
PRAŠOM GAUSIAI DALYVAUTI ŠIAME UNIKALIAME RENGINYJE ! PASIPUOŠKITE BUVUSIŲ LAIKŲ MADOMIS ! 
A+A LAIMIO VENCKAUS LAIDOTUVIŲ ŽINIOS:
Karsto lankymas pirmadienį ,kovo 4 d. Holy Cross Cemetery Culver City,  4-7 v.v.
Laidotuvių šv. mišios mūsų bažnyčioje pirmadienį, kovo 11d. , 11 v.r. 
Savo dalyvavimu pagerbsime Lino Venckaus šeimą .

vasario 23,2019

vasario 22, 2019


Su sunkia širdimi pranešu liūdną žinią: šiandien mirė + Laimis Venckus + ,  mūsų uolaus Tėvų Komiteto pirmininko Lino tėvelis ir vaikų senelis.  Reiškiame giliausią užuojautą plačiai Venckų ir Giedraičių šeimai. Tegul Laimis ilsisi Dievo ramybėje. Kol kas, laidotuvių žinių neturiu.
Vasario 16-tos minėjimas praėjusį sekmadienį praėjo labai puikiai. Nors ir buvo atostoginis savaitgalis, prisirinko pilna bažnyčia ir salė , jų tarpe ir mūsų jaunimas: Konstantinavičiūtės, Laura van der Sluys,Vincentas Balandis,Labutytė,Petrulytės ir kiti. Sveikinu! Salės sienas puošė mūsų mokinių piešiniai , kurie buvo pateikti į pašto ženklų parodą  Čiurlionio galerijoje Chicago.
Lietuvių Fondas mokyklai paskyrė paramos sertifikatą( čekį gausime, kai įrodysime kur išleidome). Paskutiniu metu  dalinai užsimokame už metraštį ir dovanas abiturientams, bei mokiniams.Šįmet pradėsime ruoštis iškilmingam mokyklos 70-tam jubiliejui 2019 m. rudenį. Taip pat gavome aukų iš kitų fondų ir pavienių asmenų. Ačiū mokytojoms už plačiai vertinamą švietimo darbą.

vasario 9, 2019

vasario 08, 2019


Šeštadienį mokiniai įteikia baigtus Švietimo Tarybos konkursinius darbus: rašinius ir piešinius.

Pradeda ruoštis Istorijos/Geografijos konkursui, kuris įvyks kovo 9 d. Konkurso tikslas : paminėti Nepriklausomybės šventes, pasimokyti apie Lietuvos istoriją ir geografiją ir žaisminagi pasivaržyti. Prašom pasižymėti tą dieną ir gausiai dalyvauti.

Nacionalinio Diktanto rašymas įvyks kovo 9d.ryte parapijos patalpose.Kviečiame visus tėvelius prisiminti gramatines taisykles ir išbandyti savo rašybą! Registruotis konsulate.

Vasario 16 d. mokykla uždaryta. Visi keliai veda į visuomenės Vasario 16-tos minėjimą sekmadienį,vasario 17 d. tuoj po 11 val. mišių.

Spindulio Blynų Balius – šeštadienį, vasario 23 d. 6 v.v. Visi mokiniai kviečiami dalyvauti programoje.Stalus užsisakyti pas Danguolę Varnienę.

Ačiū.

sausio 26,2019

sausio 26, 2019


Mokykloje lankysis JAV LB Švietimo Tarybos pirmininkė, Auksė Motto, atvykusi į Vakarų Pakrantės Mokytojų Konferenciją. Dr. Romas Buivydas,PhD, svečias psichologas su žmona Audra, lankysis mokyklos atidaryme ir skaitys paskaitą mokytojoms sekančią dieną.

Prašom dalyvauti Mokinių/Tėvelių simpoziume tuoj po vėliavų pakėlimo. Tema – Koks yra šių dienųmokinys? Paremkite mokinių ir mokytojų pastangas. Pasiklausykite ką mūsų mokiniai galvoja.

Sekmadienį vyks visos dienos mokytojų konferencija. Laukiam virš 20 mokytojų iš įvairių miestų. Čia proga mokytojoms pasitobulinti ir susipažinti su kolegėm iš kitų lietuviškų mokyklų!

Dėkojame Švietimo Tarybai, CLCU ir ponams Lembertams už finansinę paramą, bei visoms mokytojoms kurios prisidėjo prie konferencijos ruošos, priėmė viešnias nakvynei ir jas vežioja.

Šiuo metu mokiniai klasėje atlieka rašinių ir piešinių konkursinius darbus. Netrukus pradės ruoštis Istorijos/Geografijos konkursui, kuris įvyks kovo mėnesį.

Sausio 12, 2019

sausio 10, 2019


Šeštadienį per vėliavų pakėlimą minėsime LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ. Daiva Venckutė,buvusi mūsų mokinė, autorė,aktyvistė ir šio laikotarpio liūdininkė, praves Istorijos pamoką 10:30-11:30 dešimtos klasės kambaryje. Kviečiam pasiklausyti.

Konsulas Darius Gaidys mokyklai padovanojo 100 vnt. neužmirštuolės ženkliukų, simbolizuojant laisvės gynėjų prisiminimą : „Aš prisimenu,kodėl esame laisvi.“ Dėkojame.

Sveikiname mokinius: Povilą Gaidį,Dominyką Gaidį ir Maksimą Bruožį už prisidėjimą prie Trijų Karalių šventės mūsų bažnyčioje. Karaliai buvo puikiai pavaizduoti. Ačiū mok.Jūratei.

Vakarų Pakrantės Mokytojų Konferencija įvyks sausio 26-27 dienomis mūsų mokykloje. Prašom atvykti į Tėvelių/Mokinių Simpoziumą šeštadienį,sausio 26 d. 9:15 ryto.

KITAVOS pasirodymas mokiniams vyks tą pačią dieną 12:15 val.

Pradėsime dalinti PARENT/VISITOR ženklus tiems suaugusiems, kurie pasilieka mokyklos patalpose pamokų metu.Svečius prašom pristatyti administracijai. Ačiū.

 

 

sausio 5 d. 2019 metai

sausio 01, 2019


Sveikiname visas mūsų lietuviškos mokyklos šeimas su Naujais 2019 Metais! Būkite sveiki, džiugūs ir laimingi. Tegul šie metai sustiprina mūsų meilę Tėvynei ir vieni kitiems. Pasiryžkime tarpusavyje kalbėti lietuviškai, vis aiškinkime vaikams kokį kalbinį ir kultūrinį turtą turime , ir dosniai atiduokime savo laiką  mokyklinei veiklai. Tik jūsų pastangų dėka,mokykla gyvuoja tiek metų ir toliau tebegyvuos.

Šeštadienį įvesime naują tvarką. Tėveliams ir svečiams, kurie žada pasilikti mokyklos patalpose po vėliavų pakėlimo, bus išduoti PARENT ar VISITOR ženklai, kuriuos prašysime prisisegti. Bandom išlaikyti saugią mokyklos aplinką.

Ačiū visiems, kurie iki šiol prisidėjo prie mokyklos renginių. Prašom atlikti savo budėjimo pareigas ir prisidėti prie komitetų darbų. Ateityje numatome: vyresnių mokinių ir tėvų simpoziumą,mokytojų konferenciją,rašinių ir piešinių konkursus, Istorijos/Geografijos konkursą, Motinos dienos minėjimą, ir kitus renginius.

Popiežius Pranciškus palinkėjo :“Te Lietuva buna vilties švyturiu“. Švieskime ir  čia mūsų lietuviškuose namuose.

KALĖDOS 2018

gruodžio 19, 2018


NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ 2019 METŲ PROGA. TEGUL KRISTAUS ATĖJIMAS Į PASAULĮ SUTEIKIA MUMS RAMYBĖS IR MEILĖS SAVO ŠEIMOSE .TEGUL PASAULYJE VIEŠPATAUJA TAIKA, DRAUGYSTĖ,PAKANTUMAS, DORA.

SU MEILE IR DĖKINGUMU,

p.Marytė