News

geg. 11, 2019

gegužės 09, 2019


Sveikinu visas mamytes ,močiutes, globėjas ir tetas Motinos Dienoje. Vaikai ir anūkai – tai  turtas, kuris puošia mūsų gyvenimą!🌺🌺
Šeštadienio pamokos vyksta įprasta tvarka.
Paskutinis mokslo šeštadienis – geg. 18 d. 
Mokslo metų užbaigimas – birželio 1 d. 9:00 val.
Klebono kun. Tomo Karanausko 20m.kunigystės jubiliejus – sekm., birželio 2 d.
11 val. mišios ir vaišės visiems parapijiečiams po mišių. Prašome skaitlingai dalyvauti ir pagerbti mūsų mokyklos globėją !
 
+Mirė p. Petrušienė, Miko Petrušio ir Tinos Udrienės miela mamytė. Reiškaime gilią užuojautą vyrui, vaikams, anūkams ir visiems šeimos nariams. Tegul ji ilsisi ramybėje.
 
👶Tėvų Komiteto narei, Indrajai Jonušonienei, gimė sūnelis.Sveikiname visą šeimą. Valio!

gegužės 4, 2019

gegužės 03, 2019


Visi kviečiami į Motinos Dienos minėjimą šeštadienį, 10:30 val. viršutinėje salėje. Mokiniai paruošė tėveliams labai smagią programą.

Knygų rinkliava.Prašom pasiskaityti:

PIRMOS KOMUNIJOS ŠVENTĖ sekmadienį, gegužės 5 d. 11 val. mišiose.Pagerbkite mūsų jauniausius mokinius dalyvaudami šv. mišiose.

 

motinos dienos

Balandžio 27, 2019

balandžio 27, 2019


Motinos Dienos minėjimas vyks kitą šeštadienį, geg. 4 d. 10:30 val. ryto viršutinėje salėje. Kviečiame visas mamytes, tėvelius, močiutes ir svečius pasidžiaugti mokinių programėle. 
Pirma Komunija – sekmadienį, geg.5 d. per 11 val. mišias. Kviečiame visas mokyklos šeimas dalyvauti šioje prasmingoje šventėje.
Kiemelis – Prašom neiti ir nevesti vaikų į rašytojų kiemelį pertraukų metu.  Kol išspręsime problemas su nuomininkais, geriau vengti.
Kun. Tomo  20-tasis kunigystės jubiliejus bus minimas sekmadienį. birželio 2 d.per 11val. mišias ir salėje. Pasiženklinkite kalendorius, kad kuo daugiau mokyklos šeimų dalyvautų šioje džiugioje šventėje.
Mokslo metai eina į pabaigą. Mokiniai skolingus darbus būtinai turi įteikti dabar. Mokyklos taisyklėse pabrėžta, kad mokiniai neužbaigę metų darbo, nebus keliami į sekančią klasę. Prašom tartis su mokytojoms. Beliko trys darbo šeštadieniai. Mokslo metų užbaigimo šventė ir abiturientų išleistuvės vyks birželio 1 d. 
 
Vėjūnė  Baltrusaityte išvykusi į močiutės 100-tąjį gimtadienį Vilniuje. Aušra Rosegard dirba Lietuvoje . Didelis AČIŪ Gidai Urbonienei už sutikimą abi pavaduoti 🌷.

Balandžio 6, 2019

balandžio 04, 2019


Parapijos pokylis LAISVĖS ALĖJA puikiai pasisekė. Sveikiname Parapijos Tarybos pirmininkę Žydrą van der Sluys, pokylio koordinatorę Vitaliją Virbukienę ,visus parapijos tarybos narius ir kleboną už unikalų renginį. Remkime mūsų lietuvišką parapiją visur ir visuomet!

Ateinantį šeštadienį fotografas Darius Bučinskas darys klasių nuotraukas metraščiui. Prašom nepraleisti pamokų tą dieną.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS- šeštadienį, geg.4 d. ryte. Tikslų laiką pranešime vėliau. Kviečiam visas mamytes, tėvelius, močiutes, tetas, globėjas, ir svečius kartu pasidžiaugti mokinių paruošta programėle ir vaišėmis.

 

kovo 30,2019

kovo 28, 2019


Mariaus Markevičiaus filmo Ashes in the Snow peržiūra puikiai pasisekė. Ačiū Jaunimo Sąjungos vadovams Gabijai Petrulytei ir Gintarui Baipšiui, bei vyresnių klasių mokytojoms už projekto koordinavimą.
Kelios naujienos:
*Lelija Kazlauskaitė dalyvavo California Academic Decathlon, labai prestižinėse ir nepaprastai daug akademinių pastangų reikalaujančiose gimnazijų varžybose, su Granada Hills gimnazijos komanda. Jie pelnė pirmą vietą visoje Kalifornijoje, ir dabar varžysis su geriausiom gimnazijom iš visos Amerikos. Sveikiname Leliją už didelį pasiekimą !!! Valio!
*Vysk.Jonas Ivanauskas lankysis mokykloje per vėliavų pakėlimą.Susikaupimas suaugusiems vyksta bažnycioje 10:30 val. Tėveliai kviečiami.
v. Kazimiero Parapijos pokylis Laisvės Alėja vyksta sekmadienį, kovo 31d. Sveikiname mok. Vitaliją Virbukienę, parapijos tarybos narę ir pokylio koordinatorę.
*Klasių bendros nuotraukos – fotografas Darius Bučinskas fotografuos  4/6 ir 4/13 ryte. Nepraleiskite pamokų.Nepateksite į klasės foto.
*Balandžio 13 d. vyks prieš-velykinis susikaupimas/išpažintys ir Pirmas Susitaikymas 2-3kl. mokiniams.Bus galima išpažinties prieiti ir anglų kalba.
Tą pačią dieną mokykloje lankysis vaikų knygų autorė, Evelina Daciūtė, ir 9:00-11:40 val. praves „interaktyvines“ pamokas su Kiškiais, Vaikų darželiu, 1-3 klasėmis. Tėveliai kviečiami.

kovo 23,2019

kovo 21, 2019


Šeštadienį mokykloje filmas ASHES IN THE SNOW bus rodomas vyresnėm klasėm(7-12kl) .Tėveliai irgi kviečiami po vėliavų pakėlimo į viršutinę salę. Režisierius Marius Markevičius, buvęs mūsų mokyklos mokinys, kalbės su mokiniais. Ačiū Tėvų Komiteto narei, Rasai Bučinskienei, už užkandžių paruošimą mokiniams.

Knygų ir mokymo priemonių autorė Vilhelmina Urbonienė, viešnia mokytoja iš Lietuvos, aplankys 9-12 kl.mokinius 12:30 val. Tėveliai kviečiami į Seminaro klasę pasiklausyti viešnios.

Vyskupas Jonas Ivanauskas lankysis mūsų parapijoje kitą savaitę, 3/30, ir praves dvasinius pokalbius. Daugiau žinių teikia kun. Tomas. Jo Ekselencija aplankys mokinius per vėliavų pakėlimą.Prašom ateiti laiku .

KLASIŲ NUOTRAUKOS bus daromos 4/6 ir 4/13. Praleidę pamokas tom dienom, mokiniai neras savo  nuotraukų  šių metų metraštyje.

PARAPIJOS POKYLIS LAISVĖS ALĖJA sekm. kovo 31d. Savo gausiu dalyvavimu paremsite parapiją , ir turėsite progos pasipuošti prieškarinio laikotarpio madomis!

Laisvės Alėja

kovo 16,2019

kovo 15, 2019


Ačiū visoms mokytojoms, ypatingai konkurso rengėjoms, už smagiai pravestą Istorijos/Geografijos konkursą minint Lietuvos Nepriklausomybės šventes. Mokiniams patinka žinias mokytis ir dalyvauti varžybose. Ateityje galime panašų konkursą pritaikyti lietuvių kalbos žinioms.Ačiū tėveliams , kurie paruošė vaišes ir sutvarkė salę.
 BALANDŽIO MĖNUO YRA PASKIRTAS VAIKŲ APSAUGOS MĖNESIU. KREIPKIME YPATINGĄ DĖMESĮ Į MŪSŲ VAIKŲ GERBŪVĮ – FIZINĮ, PROTINĮ,DVASINĮ. VAIKAI YRA MŪSŲ VISŲ ATSAKOMYBĖ. PADĖKIME JIEMS UŽAUGTI SVEIKAIS IR GERAIS ŽMONĖM.
Ateinančios  SVARBIOS DATOS:
kovo 23 Ashes in the Snow filmas rodomas 7-12 kl. viršutinėje salėje 9:15-11:30. Režisierius Marius Markevičius dalyvaus filmo peržiūroje ir atsakinės mokinių klausimus.
Po pietų 12:30 val. 9-12 kl. lankosi viešnia iš LT, mok.Vilhelmina Urbonienė.
kovo 30 – mokykloje lankysis J.E. vyskupas J. Ivanauskas. Pasveikinsime per vėliavų pakėlimą.
kovo 31 LAISVĖS ALĖJA, parapijos pokylis. Kviečiame visus savo dalyvavimu paremti parapiją.Skambinti Zitai į kleboniją.
balandžio 13  – Pirmas Susitaikymas ir velykinė išpažintis visiems mokiniams vietoj Tikybos pamokų
Tikybos mokytojos primins vaikams kaip eit prie išpažinties. Galima lietuviškai ar angliškai.
balandžio 14 – Verbų sekmadienis. Vyresnės klasės mišių metu įscenizuoja Kristaus kančią.
balandžio 20 – Velykų atostogos
gegužės 4 – Motinos Dienos minėjimas ryte .
Repeticija Pirmai Komunijai po pietų.
gegužės 5 – Pirma Komunija 11 val. mišių metu

kovo 2, 2019

kovo 01, 2019


Blynų Balius pasisekė labai gerai , ir Danguolė Varnienė dar pridėjo šiuos žodžius: „Ypatingos šios mokyklos mokytojos, kurios prisijungė prie  nuoširdžiausio comraderie buvo EVUTĖ, REDA, MONIKA, JURGITA ….pasižymėjo  NUOSTABIAI 5to skyriaus mokiniai.“ Sveikiname!
 
Ateinantys kovo mėnesio renginiai:
Kovo 9 – Minime NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTES su Istorijos/Geografijos konkursu 12 val. viršutinėje salėje.
Kovo 10 – Visuomenės Kovo 11-tos minėjimas 12:30 salėje; rengia LA LB ir kviečia visus. Paremkime Bendruomenės pastangas.
Kovo 16,17 mokytojų konferencijos San Francisco ir Chicago.  
Kovo 23 – Vyresnėm klasėm (8,9,10,11,12)   ryte salėje rodomas filmas ASHES IN THE SNOW.
                Po pietų, 12 val. , 9-12 klasėse lankosi Vilhelmina Urbonienė, viešnia mokytoja iš Lietuvos
Kovo 31 – „LAISVĖS ALĖJA“  Šv. Kazimiero parapijos metiniai pietūs.
PRAŠOM GAUSIAI DALYVAUTI ŠIAME UNIKALIAME RENGINYJE ! PASIPUOŠKITE BUVUSIŲ LAIKŲ MADOMIS ! 
A+A LAIMIO VENCKAUS LAIDOTUVIŲ ŽINIOS:
Karsto lankymas pirmadienį ,kovo 4 d. Holy Cross Cemetery Culver City,  4-7 v.v.
Laidotuvių šv. mišios mūsų bažnyčioje pirmadienį, kovo 11d. , 11 v.r. 
Savo dalyvavimu pagerbsime Lino Venckaus šeimą .

vasario 23,2019

vasario 22, 2019


Su sunkia širdimi pranešu liūdną žinią: šiandien mirė + Laimis Venckus + ,  mūsų uolaus Tėvų Komiteto pirmininko Lino tėvelis ir vaikų senelis.  Reiškiame giliausią užuojautą plačiai Venckų ir Giedraičių šeimai. Tegul Laimis ilsisi Dievo ramybėje. Kol kas, laidotuvių žinių neturiu.
Vasario 16-tos minėjimas praėjusį sekmadienį praėjo labai puikiai. Nors ir buvo atostoginis savaitgalis, prisirinko pilna bažnyčia ir salė , jų tarpe ir mūsų jaunimas: Konstantinavičiūtės, Laura van der Sluys,Vincentas Balandis,Labutytė,Petrulytės ir kiti. Sveikinu! Salės sienas puošė mūsų mokinių piešiniai , kurie buvo pateikti į pašto ženklų parodą  Čiurlionio galerijoje Chicago.
Lietuvių Fondas mokyklai paskyrė paramos sertifikatą( čekį gausime, kai įrodysime kur išleidome). Paskutiniu metu  dalinai užsimokame už metraštį ir dovanas abiturientams, bei mokiniams.Šįmet pradėsime ruoštis iškilmingam mokyklos 70-tam jubiliejui 2019 m. rudenį. Taip pat gavome aukų iš kitų fondų ir pavienių asmenų. Ačiū mokytojoms už plačiai vertinamą švietimo darbą.