vasario 23,2019

vasario 22, 2019

Su sunkia širdimi pranešu liūdną žinią: šiandien mirė + Laimis Venckus + ,  mūsų uolaus Tėvų Komiteto pirmininko Lino tėvelis ir vaikų senelis.  Reiškiame giliausią užuojautą plačiai Venckų ir Giedraičių šeimai. Tegul Laimis ilsisi Dievo ramybėje. Kol kas, laidotuvių žinių neturiu.
Vasario 16-tos minėjimas praėjusį sekmadienį praėjo labai puikiai. Nors ir buvo atostoginis savaitgalis, prisirinko pilna bažnyčia ir salė , jų tarpe ir mūsų jaunimas: Konstantinavičiūtės, Laura van der Sluys,Vincentas Balandis,Labutytė,Petrulytės ir kiti. Sveikinu! Salės sienas puošė mūsų mokinių piešiniai , kurie buvo pateikti į pašto ženklų parodą  Čiurlionio galerijoje Chicago.
Lietuvių Fondas mokyklai paskyrė paramos sertifikatą( čekį gausime, kai įrodysime kur išleidome). Paskutiniu metu  dalinai užsimokame už metraštį ir dovanas abiturientams, bei mokiniams.Šįmet pradėsime ruoštis iškilmingam mokyklos 70-tam jubiliejui 2019 m. rudenį. Taip pat gavome aukų iš kitų fondų ir pavienių asmenų. Ačiū mokytojoms už plačiai vertinamą švietimo darbą.