Istorija

Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla Los Angeles mieste įsteigta 1949 m. klebono prel. Jono Kučingio. Nuo 1953 veikė šeši skyriai, ir mokslas perkeltas į šeštadienius. Pirmieji mokytojai buvo seselės pranciškietės, Ona Razutienė ir muzikas Antanas Skridulis. Vėliau seselės kazimierietės atvyko į talką. Vedėjais buvo: ses. Alfonsa, Juozas Kojelis,Vytautas Tamulaitis, Kazys Barauskas, Ignas Medziukas, kun. Romas Kasponis,Vladas Pažiūra, Dalilė Polikaitienė, Juozas Pupius, ir nuo 1987 metų Marytė Sandanavičiūtė Newsom. Kelis metus prie administravimo prisidėjo Violeta Gedgaudienė ir Algimantas Žemaitaitis.

Steigimosi metais mokinių buvo 25. Per eilę metų skaičius pakilo iki šių metų 170. Pirmuosius kelis metus pamokos vyko parapijos garaže, o pasistačius dabartinę bažnyčią, persikelta į salę ir pirmosios klebonijos namelį. 1963 pastatyta kasdieninės mokyklos patalpos, kuriomis naudojamsi iki šių dienų. Lietuvių kalbos pamokos taip pat buvo O. Razutienės dėstomos kasdieninėje mokykloje. Į mokyklą suvažiuoja mokiniai iš tolimiausių LA apylinkių: Palm Desert, Orange County, Palmdale, Santa Clarita,vienu metu net iš Santa Barbara ir San Diego. Per eilę metų mokytojavo virš 200 mokytojų, per mokyklą perėjo virš 1200 mokinių. Šiuo metu veikia visos klasės nuo Kiškių darzelio iki 12 klasės, kurią užbaigus įteikiamas atestatas. Suaugusiems veikia kalbos pamokos. Mokytojos gilinasi žinias Dainavos mokytojų kursuose ir vietinėse konferencijose.

Mokyklą finansiniai išlaiko tėvai, Lietuvių Fondas, Švietimo taryba, įvairios organizacijos ir pavieniai asmenys. Tėvų komitetas rūpinasi lėšų telkimu ir buitiniais reikalais. Po nepriklausomybės atgavimo mokinių skaičių papildė naujai iš Lietuvos atvykusios šeimos. Kadangi mokykla tapo jaunų šeimų susibūrimo vieta ir gyvastingos veiklos centru, ji dažnai susilaukia įvairių svečių ir paskaitininkų. Pamokos seka Švietimo tarybos nustatytą programą, kuri papildoma religiniu auklėjimu, minėjimais, šventėmis, konkursais, labdara, tradicijų išlaikymu, pasiruošimu šokių ir dainų šventėms. Nuostabiai daug atliekama per 32 šeštadienius. Švęsdami 65-tąjį jubiliejų, matome šviesią mokyklos ir lietuvybės ateitį Los Angeles mieste.