News

Vasario 20, 2021

vasario 16, 2021


SVEIKINAME VISAS MOKYKLOS ŠEIMAS LIETUVOS GIMTADIENIO – VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PROGA. DŽIAUKIMĖS IR DIDŽIUOKIMĖS. 

KVIEČIAME į MINĖJIMĄ – Visos šeimos gavo nuorodą ,kaip prisijungti prie Vasario 16-tosios programos ateinantį šeštadienį, vasario 20 d., 9 val. ryto per Zoom platformą. JAV Švietimo Taryba paruošė nepaprastą programą, kurioje jungsis išeivijos mokyklos pasveikinant Lietuvą. Visų klasių mokiniai stebės programą , ir jai užsibaigus, tęs pamokas .

Renginio Zoom I.D. 824 1596 9663.

sausio 23 ,2021

sausio 22, 2021


Užsibaigė pirmas semestras. Įprastų pažymių knygučių šįmet nebus. Mokinių pažangumo vertinimo aprašas bus nusiųstas kiekvienai šeimai elektroniniu paštu. Stebėkite savo emailą.Prašom įsidėmėti mokytojų pastabas, pasidžiaugti atliktais darbais ir atkreipti dėmesį ten kur mokiniui dar reikia pasistengti ir tėveliams prisidėti.

Antro semestro mokslapinigius dar nesusimokėjo virš 30 šeimų! Prašom tai atlikti tuoj pat. Mokyklos veikla priklauso nuo jūsų kuklaus finansinio įnašo. Nurodymai kaip užsimokėti randasi šiame tinklalapyje.

Mirus +Algimantui Žemaitaičiui+, reiškiame giliausią užuojautą šeimai : žmonai Audronei-buvusiai mūsų mokyklos mokytojai; dukroms Dainai ir Laimai Baipšienei – buvusioms mokytojoms; sūnui Sauliui- buvusiam abiturientui ; anūkams Gintarui ir Saulei Baipšiams, bei visai plačiai giminei. Algimantas buvo ankstyvos vadovybės narys , mokytojas, programų kūrėjas ir vedėjas, režisierius, iškalbos mokytojas. Savo talentus padovanojo mokyklai kada tik reikėjo. Tegul jis ilsisi Dievo rankose…

 

sausio 16 d. 2021

sausio 15, 2021


Mokytojos pasisėmė naujų idejų ir pasidalino nuotolinių pamokų pasisekimais Idejų Mugėje, įvykusioje pereitą šeštadienį po reguliarių pamokų. Nors nuotolinis mokslas nėra nei idealus, nei pageidaujamas,visi dedame pastangas pasidalinti geriausia praktika. JAV Švietimo Taryba, ŠMS Ministerija, ir  įvairios lituanistinės mokyklos dalinasi medžiaga ir nuorodomis. Tikimės,kad žinios  naujai perteiktos praturtins tiek mokinius tiek mokytojus.  Primenu, pagrindiniai vaikų mokytojai tai jūs-tėveliai. Padėkite kiek galite .

Dėkojame kons. Agnei Gurevičienei sudariusiai progą mūsų vyresniems mokiniams pasiklausyti ypatingo Pilietiškumo pristatymo sausio 9 d. Rez.maj.Albertas Daugirdas, sausio 13-tosios trisdešimtosios sukakties proga, paaiškino mokiniams apie tos dienos įvykius ir didelę jų prasmę. Dėkojame konsulei ir majorui.

Pirmas mokslo semestras užsibaigia šeštadieniį,sausio 16 d. Nors nebus įprastų pažymių knygučių, mokinių darbo vertinimas, prisidėjimas prie nuotolinių pamokų ir lankomumas bus atsiųsta tėvams elektroniniu paštu iki sausio 23 d.

Pasiruošimas Pirmai Komunijai ir Susitaikymo sakramentui tęsiasi trečioje klasėje. Mok. Viktorija Gedvilienė paruoš vaikus. Jeigu dar neatsiliepėte p.Marytei apie dalyvavimą pamokoje, prašau tai padaryt netrukus.

Antro semestro mokslapinigius prašome susimokėti dabar. Nurodymai randami šiame tinklalapyje.

Būkite sveiki ir saugūs,

p.Marytė

 

gruodžio 19 d. KALĖDŲ EGLUTĖ

gruodžio 17, 2020


Mielieji,

Sveikinu visas mokyklos šeimas Šv. Kalėdų proga. Raskime ramybės ir džiaugsmo švenčiant  Kūdikėlio užgimimą.Dėkojame jums už mokytojų ir mokyklos palaikymą nuotolinių pamokų metu. Visiems nelengva, bet, sudėjus norą, valią ir širdį – viskas įmanoma. Jūs tai parodėte.

Kūrenkite tą lietuvišką ugnelę savo namuose , gi  jūs esate pagrindiniai lietuviškos dvasios teikėjai savo vaikams. Nepamirškite kalėdinių papročių ir, svarbiausiai, Kalėdų prasmės – švęsti  pasaulio Atpirkėjo Jėzaus gimtadienį.

Eglutės virtuali programa vyks šį šeštadienį,  10:30 val. ryto. Skelbimas buvo visoms šeimoms išsiųstas ir dar pridėtas prie šio laiškoEglute20_. Dėkojame mok. Viktorijai Gedvilienei ir jos sūnui Vytui už programos sukūrimą.

Į nuotolines pamokas grįžtame sausio 9 d. Būkite sveiki ir saugūs ir kalbėkime lietuviškai!

p.Marytė

Eglute20_

rugsėjo 26, 2020

rugsėjo 22, 2020


Dar sykį sveikinu visus sugrįžusius į nuotolines mokyklos pamokas. Pradedame jau trečią mokslo šeštadienį. Nors vienur,kitur atsirado nesklandumų, prašome kantrybės, išsispręs. Mokytojos uoliai dirba paruošti puikias pamokas. Dar liko kelios šeimos,kurios neužsiregistravo.Prašom nedelsiant tai atlikti  Visos žinios randasi šiame tinklalapyje.

PRIMENAME: Jeigu mokinys nelankys nuotolinių pamokų, bet žada sugrįžti į mokyklą gyvai, jis/ji PRIVALO atlikti visus užduotus darbus namuose savarankiškai. Tik tada galės tęsti pamokas su savo klase. Prašome susisiekti su klasės mokytoja ir Laima Gajauskiene nusipirkti knygas.

Tėveliai, jūs turėjote gaut kelis mano emailus su nurodymais ir metų kalendoriumi. Prašau įsidėmėti. Linkiu sėkmingų, kantrių, lietuviškų mokslo metų.

MNewsom

 

PIRMA MOKSLO DIENA RUGSĖJO 12-ta

rugsėjo 05, 2020


Priminimas – ateinantį šeštadienį, rugsėjo 12 d. pradedame 
Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos naujus 2020-2021 mokslo metus nuotoliniu būdu. 
 
Ačiū daugeliui šeimų, kurios jau užsiregistravo. Nuoširdžiai kviečiu visus registruotis dabar lamokykla.com. Mokytojoms reikia sudaryti mokinių sąrašus ir gauti emailus kur siųsti pamokų prisijungimo informaciją. Primenu – bus sunkumų neužsiregistravusiems mokiniams ateityje, kai bus laikas sugrįžti į mokyklą gyvai, nes jie bus atsilikę pamokose.
Knygas bus galima įsigyti sekmadienį, rugsėjo 13 d. parapijoje arba atskirai susitarus su Laima Gajauskiene Laima_g@hotmail.com
Prašom sugrąžinti  pasiskolintas knygas iš buvusios klasės. Laukiame visų šv. mišiose!
Su klausimais kreiptis į Marytę Newsom 310/500-6311  arba marytens@hotmail.com
Mokytojos laukia visų,visų. Pradėsime ypatingus mokslo metus įdomiai, kūrybingai ir draugiškai. Esame viena didelė lietuviška šeima! Padraugausime per ekraną !
 
p.Marytė
 
 

Prasideda Nauji Mokslo Metai 2020-2021 !

rugpjūčio 14, 2020


Mieli ir brangūs Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos tėveliai ir mokiniai,

Gyvename tokiais laikais, kuriuos dar nei vienam iš mūsų neteko patirti. Užsidarę savo namuose ir artimųjų rate, patyrėme glaudesnius ryšius,bet ir begalinį neaiškumą apie ateitį.Supratome koks svarbus bendravimas, visuomeninė veikla, gyvas mokslas, diskusijos. Trokštame pamatyti vieni kitus ir sugrįžti į normalų gyvenimą.

Deja, kol kas, šis laikotarpis yra mūsų naujas normalus gyvenimas. Turime su juo susitaikyti ir dėti dideles pastangas ne tik likti sveikais, bet ir išlaikyti pastovią gyvenimo eigą.

Pavasarį, mus visus užklupusius netikėtai pandemijai, dėjome pastangas išlaikyti normalumą lietuviškos mokyklos atveju.Taip ir padarėme. Mokytojos, tėveliai ir mokiniai sumaniai,ryžtingai  ir sėkmingai užbaigė jubiliejinius mokslo metus.

Valio visiems! Tuom parodėte, kad lietuvybė jums svarbi ir dėsite pastangas ją išlaikyti savo šeimose.Šiuo metu, tas naujas normalumas priverčia vėl sugrįžti į nuotolinį mokymą pradedant  rugsėjo 12 d.  Parapijos patalpose nebus renginių tol kol Arkivyskupija ir sveikatos įstaigos neduos leidimo sugrįžti į veiklą.

Pramatę tokias sąlygas, lietuviškos mokyklos adminstracija,mokytojos ir  tėvų komitetas pasiryžo nenutraukti lietuviško auklėjimo eigos ir dėlioja planus pastoviam, įdomiam, tėvų nevarginančiam sugrįžimui į mokyklą nuotoliniu būdu.Pamokos vyks šeštadienio rytais su pertraukomis 9:00-11:00 (1-6kl) ir 11:00-1:00 (7-12 kl) . Patiem mažiausiem (KK ir VD) laikas sutartinis. Mokslapinigiai labai sumažinti.

 Savo, mokytojų, ir tėvų komiteto  vardu, nuoširdžiai kviečiu visus  užsiregistruoti naujiems 2020-2021 mokslo metams .Registracijos formas rasite mokyklos tinklalapyje lamokykla.com.Planuojame kaip efektingiausiai, įdomiausiai ir linksmiausiai tęsime darbą. Pramatome daug abiturientų, laukiame naujų Kiškių ir tikimės jūsų šviesias šypsenas matyti kompiuterių ekrane.

Mokykla gyvavo 70 metų. Tegyvuoja ir klesti dar toliau!

Su meile ir pagarba,                                                                                                                                                   Marytė Newsom

 

Mokslo metai baigėsi

gegužės 27, 2020


Jau ir užsibaigė šie netikėti,unikalūs ir neramūs Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos jubiliejiniai 2019-2020 mokslo metai, reikalaujantys daug kantrybės ir išradingumo.Nors nebus progos bendrai atšvęsti mokslo metų uždarymo, apdovanoti gerus mokinius ir atsisveikinti su abiturientėms, pažymiai ir pagyrimo lapai bus išsiuntinėti birželio pradžioje elektroniniu būdu.

 

Gegužės 16 d. vyko paskutinė Seminaro pamoka. Atsisveikinome su penkiom abiturientėm: Emilę Kajotaitę,Sofiją Žukaitę,Aliną Variakojytę,Kristiną Labutytę ir Laurą Van der Sluys. Mokytojos Vitalija ir Gida pravedė pamoką, abiturientės jautriai atsisveikino,  Vincas Balandis eiliuotais žodžiais jas išlydėjo vienuoliktokų vardu ir paruošęs ankstyvesnę vaizdų video. Abiturientės buvo apdovanotos įvairiomis premijomis: Steigėjo prel. Kučingio – Laura; Direktorės – Kristina; Onos Razutienės- Sofija; Mokyklos jubiliejinės premijos – Emilė ir Alina. California Lithuanian Credit Union taip pat kiekvieną apdovanojo. 

 

Nustojome net dešimt šeštadienių „gyvos“ mokyklos, nuo kovo 14 iki geg 16. Mokytojos tuoj pat kibo į darbą paruošdamos nuotolines pamokas ir gan sėkmingai bendraudamos su mokiniais ir tėveliais. Malonu matyti, kad didelė dalis mokslo programos buvo užbaigta. Tėvelių prisidėjimas remiant mokytojų pastangas buvo pats svarbiausias indėlis šiame pasisekime. Nuoširdžiai dėkojame savo kūrybingoms ir pasišventusioms mokytojoms ir ištvermingiems mokiniams ir tėveliams. Valio ! Valio ! Valio !

 

Mokytojos posėdžiavo du kartus ir aptarė mokinamosios programos ir mokinių pažangą. Beliko dar vienas,paskutinis mokytojų posėdis, geg.30d. kada galutinai bus patvirtinta, kurie mokiniai atliko pakankamai darbo keliauti pirmyn į sekančią klasę rudenį.

Jeigu dar yra neaiškumų dėl jūsų vaiko atliktų darbų, prašau kreiptis tiesiai į klasės mokytoją. 

 

Švietimo Tarybos piešinių konkurso „Angelas Lietuvos tautodailėje“ laimėtojai:

1-2 kl. antra vieta – Olivia Sanchez

7-10 kl. pirma vieta – Aidas Jarašūnas

Rašinių konkurse paskatinamoji premija skirta Antonijai Venckutei 3kl. ir Lina Puodžiūnaitei 6 kl.

Sveikiname mūsų mokinius už puikius darbus . Mokykla jumis didžiuojasi

Švietimo Taryba paženklina mokytojavimo tarpsnius ypatingu raštu ir dėkoja šioms mokytojoms: Vitalijai Virbukienei 15 metų; Gidai Urbonienei 15 metų; Tarai Barauskaitei 10 metų; Redai Perevičienei 10 metų. 

Gintarinio Obuoliuko Premija, skiriama „ypatingu entuziazmu ir veiksmingumu pasižymėjusiai mokytojai“,  suteikta Vitalijai Virbukienei. Esame laimingi turint tokias ilgalaikes ir pavyzdingas mokytojas. Gerbkime jas. 

 

2020-2021 mokslo metų registracija vyks elektroniškai. Netrukus jums pranešime tvarką. 

 

Šie metai iš mūsų visų reikalavo daug naujo mąstymo. Turėjome pergalvoti senus metodus ir pritaikyti naujus. Viskas išeis į naudą.Per visus pasikeitimus, pamatėm,kad jūsų meilė lietuviškai veiklai ir mokyklai nepasikeitė. Matėte reikalą ir pritapote prie naujų sąlygų. Sveikinu visus ir dedu didelis viltis į mokyklos tęstinumą ir tėvelių tolimesnį užsidegimą.

Ypatingas ačiū tėvų komiteto nariams Jūratei Gulbinienei (finansai) ir Taurui Radveniui( tėvelių laiškai) už talką šiomis dienomis. 

 

Linkiu saugiai atostogauti, dar vis džiaugtis vieni kitais, ir kaupti jėgas ateinantiems mokslo metams, nežiūrint kokius iššūkius jie atneš.

 

Su pagarba ir meile,

Marytė Newsom

balandžio 4,2020

balandžio 03, 2020


Ateina Verbų Sekmadienis ir Didžioji Savaitė. Tai švenčiausias laikotarpis krikščionių tikėjime. Kadangi negalime susitikti bažnyčiose ir pasidžiaugti palmėm ir verbom, paminėkite šį šventą laikotarpį savo namuose. Pasigaminkite savo verbas. Pasižiūrėkite religinio turinio filmus. Susikaupkite prie Kristaus Kryžiaus Kelių.Pasikalbėkite su vaikais apie lietuviškus Velykų papročius. Paruoškite margučių marginimo ir ridenimo medžiagas. Pasveikinkite vieni kitus su rankų darbo atvirutėm.

Sveikiname  mūsų žydų tikėjimo lietuvius, kurie ateinančią savaitę minės Pesach/Passover, aštuonių dienų šventą ir tradicinį laikotarpį. Pasaulyje siaučia sunki liga. Nepraraskime vilties. Artinkime savo vaikus prie Dievo. Mokykime juos Jį pažinti ir suprasti kaip Jis veikia mūsų gyvenimuose ir kviečia Juom pasitikėti.

YouTube ir kitose internetinėse nuorodose rasite labai daug gražios medžiagos , kurią galite pasižiūrėti šiuo pasiruošimo metu.

Pasidžiaukite šiomis pavasario religinėmis šventėmis.

p.Marytė