News

lapkr. 17,2018

lapkričio 16, 2018


BLUSŲ TURGUS , mokyklos metinis labdaros renginys, vyksta rytoj, šeštadienį, nuo 10 val. Prašom suaukotus žaislus ir moteriškus papuošalus atnešti prieš vėliavų pakėlimą ir sudėti ant paruoštų stalų kieme. Mokiniai turės progos pasižiūrėti į prekes ir apsipirkti pertraukų metu. Kainos iki 5 dol. Tegul vaikai atsineša pinigėlių. Tėveliai irgi kviečiami.Pelnas skiriamas labdaros veiklai. Praeityje rėmėme Mamų Uniją, Misija Sibiras ir Vilties Angelo Vaikų Centrą.Lauksime visų.Ačiū Brigitai Šlekytei už organizavimo darbus.

FINGERPRINTING – L.A. Arkivyskupijos reikalaujamas pirštų antspaudų pridavimas ir registravimas įvyks šeštadienį, gruodžio 1 d. nuo 10:00-5:00 val. viršutinėje parapijos salėje. VISIEMS TĖVELIAMS PRIVALOMA UŽSIREGISTRUOTI , nes visi atlieka budėjimo pareigą, priklauso renginio komitetui, savanoriauja klasėje ar šiaip ateina pasisvečiuoti kieme. Kai vyks kasmetinis arkivyskupijos auditas, turėsime įrodyti kad visi laikosi nurodymų. Rezervuoti laiką užsirašant į sąrašą randamą ant MOKYTOJŲ STALO. 

Sveikiname visas šeimas PADĖKOS DIENOS proga. Dėkojame Dievui , kad saugoja mūsų mokinius ir mokyklą. Dėkojame jums, mieli tėveliai, kad gerbiate lietuvybę ir norite lietuvių kalbos ir kultūros dovaną perduoti savo vaikams. Dėkojame visiems mokytojams ir mokyklos darbuotuojams už nepailstamą ir sąžiningą darbą. Grįžtame į mokyklą gruodžio 1 d. 

 

lapkr. 10 ,2018

lapkričio 09, 2018


Tadas Dabšys pasidalins įspūdžiais ir nuotraukom iš Popiežiaus Pranciškaus kelionės Lietuvoje, po pietų pertraukos apatinėje salėje. Tėveliai kviečiami pasiklausyti.

BLUSŲ TURGUS – metinis labdaros vajus, įvyks ateinantį šeštadienį, lapkr. 17d. pertraukų metu. Prašom  paaukoti  naudotus žaisliukus ir moterų papuošalus , kurie bus pardavinėjami.Jau galite rytoj sunešti. Visas pelnas skirtas labdarai. Mokiniai tegul atsineša pinigėlių !

Padėkos Dienos savaitgalį pamokų nėra.

EGLUTĖS PROGRAMOS generalinės repeticijos vyks po pamokų 12/1 ir 12/8. Visų mokinių dalyvavimas BŪTINAS. Prašau neišsivežti vaikų prieš repeticiją. Mokytojos deda dideles pastangas paruošti gražią programą.

 

lapkričio 3, 2018

spalio 29, 2018


Ačiū visiems kurie dalyvavo Vėlinių paminėjime Forest Lawn kapinėse pereitą šeštadienį. Yra mūsų visų pareiga mokykloje ir šeimose tęsti šią gražią lietuvišką tradiciją, kur prisimename ne tik mūsų artimuosius mirusius, bet ir kitus lietuvius kurie buvo platesnės Los Angeles lietuvių visuomenės nariai. Jeigu mes neišlaikysime tradicijų, tai kas už mus tai darys?

Ateinantį šeštadienį mokykla užsidaro 12 val. po pietų pertraukos. Bus galima pavalgyti. Visi mokiniai ir tėveliai raginami vykti į RŪTA filmo peržiūra Aero Theater Santa Monica, 2 val.pp. Olimpinė plaukimo žvaigždė, Rūta Meilutytė , laukia susitikti su jaunimu. Anksčiau gavote nuorodą kur galim rezervuoti nemokamus bilietus. Taip pat galima kreiptis ir i konsulata.

https://www.eventbrite.com/e/screening-of-documentary-film-ruta-tickets-48395613583

Paskutiniu metu pastebėjome kad nemažas skaičius mokinių neatvyksta į mokyklą. Primenu, kad mokytojos deda dideles pastangas paruošti įdomias ir turiningas pamokas.Administracija ir tėvų komitetas rūpinasi kuo  prasmingesnius renginius suruošti. Parodykite savo dėkingumą nepraleisdami pamokų ir ypatingų renginių!

 

Spalio 27,2018

spalio 26, 2018


Vėlinių proga  lietuvių kapų lankymas – Forest Lawn kapinėse – 9 val. ryto. Kiškiai ir Vaikų darželis nevažiuoja į kapines, o tiesiai į mokyklą. Visi kiti renkasi kapinėse laiku. Pasimelsime, aplankysime lietuvių kapus.Padėsime gėlytes ir trispalves. Atsineškite savo artimųjų mirusiųjų nuotraukas.
 
TRADICINĖ MOLIŪGŲ PARODĖLĖ VYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ.🎃🎃🎃🎃🎃
Visi mokiniai kviečiami papuošti,nudažyti ar išskaptuoti moliūgus lietuviškais motyvais ir atsinešti į mokyklą. Pertraukų metu vyks parodėlė. Visi dalyviai gaus dovanėles.
Halloween kostiumus gali dėvėti mažieji  – KIŠKIAI, VAIKŲ DARŽELIS, 1-ma ir 2-a klasė.

spalio 20,2018

spalio 19, 2018


Spektakliukas ŽALIA GYVA vyks 12 val.viršutinėje salėje. Mielai kviečiame tėvelius ir svečius. Nemokama. Spektaklis skaitosi dalis lietuvių kalbos pamokų.Mokiniams neleidžiama išvykti anksčiau.

Vėlinės/kapų lankymas – kitą šeštadienį,spalio 27 d. 9 val. ryto Forest Lawn kapinėse (dešimt minučių kelias nuo parapijos). Kiškiai pasilieka mokykloje. Prašom atsinešti savo mirusiųjų artimųjų nuotraukas. Prisiminsime visus mirusius. Po apsilankymo kapinėse grįžtame į mokyklą ir tęsiame pamokas įprasta tvarka.

Filmas RŪTA bus rodomas šeštadienį, lapkr.3 d. AERO THEATER ,Santa Monica.Tą dieną uždarome mokyklą 12 val. kad visas jaunimas galėtų dalyvauti filme ir susitikti su lietuvaite, olimpine žvaigžde, Rūta Meilutyte. Nepraleiskite šios progos. Konsulatas pateiks nurodymus kaip įsigyti bilietus.

 

 

Spalio 13,2018

spalio 12, 2018


Kitą šeštadienį, 10/20, Teatruko vaidintojai iš Lietuvos mokiniams pristatys spaktaklį ŽALIA GYVA

12 val. viršutinėje salėje. Visi tėveliai kviečiami. Įėjimas laisvas. Spektaklis tinka visiems vaikams.

 

KALĖDŲ EGLUTĖS programos ruoša prasideda. Eglutės programa – šeštadienį, gruodžio 15 d.  12 val.

 

 

Spalio 6 – 7 d. LIETUVIŲ DIENOS

spalio 06, 2018


ŠEŠTADIENĮ ir SEKMADIENĮ visi keliai veda į LIETUVIŲ DIENAS parapijos kieme. Pamokų nėra. Visi mokiniai dalyvauja atidarymo programoje sekmadienį 12 val. Dėvi tautinius rūbus. Kviečiu visus taip pat atvykti  į lietuviškas mišias 11 val. 

 

 

rugsėjo 29, 2018

rugsėjo 29, 2018


Rytoj vyksta VIRTUS /Vaikų apsaugos apmokymas viršutinėje salėje tuoj po vėliavų pakėlimo. Jeigu jūs dar neturite galiojančio patvirtinimo, privalote dalyvauti.

LIETUVIŲ DIENOS  vyksta kitą savaitgalį. Mokiniai atlieka atidarymo programą SEKMADIENĮ  tuoj  po 11 val. mišių.Būtų gražu matyti šeimas bažnyčioje. Visi mokiniai dėvi tautinius rūbus. Mokytoja Danguolė Varnienė mielai parūpins ko reikia.

Mokiniai taip pat kviečiami dalyvauti ŠEŠTADIENIO atidarymo programoje. Tikslų laiką pranešime rytoj mokykloje.

SVEIKINAME naujas šeimas ir naujus mokinius . Tikimės kad rasite draugišką aplinką ir antrus namus mūsų svetingoje mokykloje. Prašom kreiptis į mokytojas ir kitus tėvelius su klausimais.

Ačiū visiems užsiregistravusiems laiku. Administracijai ir tėvų komitetui labai palengvina darbą.Gaila kad šįmet praradome kelias šeimas, kurios dėl kitų įsipareigojimų, nežada grįžti.Vis lauksime sugrįžtant į mokyklinius namus.

p.Marytė

 

Rugsėjo 15, 2018

rugsėjo 14, 2018


MOKYKLOS REGISTRACIJA baigiasi rytoj. Prašom atsispausdinti visas anketas randamas šiame tinklalapyje. Užpildykite pilnai ir su mokslapinigiais įteikite Linui Venckui ar Tėvų Komiteto nariams rytoj. Tėveliai privalo prisirašyti prie Budėjimo ir Renginių komitetų. Neužregistruoti mokiniai nebus įrašyti į klasių sąrašus.

Kviečiame šeimas nuvykti į Tarptautines Mišias katedroje rytoj 2:30 val. Praeityje visa mokykla dalyvavo. Šiemet atšaukėm dalyvavimą dėl filmo RŪTA. Tad,kas galite nuvykite i katedrą atstovauti lietuvius šiose nepaprastai gražiose mišiose.

Priminimas apie mokyklos taisykles – mokiniams neleidžiama naudoti mobilių telefonų ar elektroninių aparatų nuo 9:00-1:15 val.

Mokiniai turi tvarkingai rengtis, neapsinuoginti, labai trumpų sijonų ir kelnių nedėvėti. Suplyšę džinsai netinka mokykloje.Tėveliai,prašom palaikyti mokyklos taisykles.

VIRTUS vaikų apsaugos paskaita įvyks šeštadienį 9/29 – 9:15 val. viršutinėje salėje.VISIEMS TĖVAMS PRIVALOMA IŠKLAUSYTI. ANKSTYVESNI SERTIFIKATAI GALIOJA KETURIS METUS.

Laimingų ir džiugių naujų mokslo metų !