News

vasario 24,2018

vasario 21, 2018


Nuotaikingai atšventę Nepriklausomybės Šimtmetį, grįžtame į įprastą mokyklos tvarką.Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie Vasario 16-tos minėjimo: Aušrai Rosegard, šokių ir dainavimo mokytojams, Sigitai, Kristinai ir Raimondai ir visoms mokytojoms . Ypatingas AČIŪ Linui Venckui ir renginio komitetui už vaišes ir salės paruošimą. Šimtas ačiū Elinai Venckienei už pagamintus trispalvius vėjo malūnėlius , kurie visus metus primins šią nuostabią šventę.

Kviečiame visus į visuomenės Nepriklausomybės minėjimą, šį sekmadienį, vasario 25 d. Mišios 11 val. Minėjimas po mišių. Skautai ir Ateitininkai pasipuošia uniformom . Kiti kviečiami pasipuošti tautiniais rūbais, gintarais. Parodykite savo vaikams kad gerbiame LIETUVĄ ir netingime atvykti į minėjimą atšvęsti šią nepaprastą šventę !

Kiti renginiai:

kovo 3 d. Išpažintys  9kl.

kovo 10 d. Išpažintys visiems mokiniams; Sutvirtinimo kandidatai išvyksta į rekolekcijas.

kovo 31 d. Velykų atostogos; grižtam bal. 7 d.

bal.8 Sutvirtinimas

Mokinių apsauga. Yra sudaromas tėvų komitetas rūpintis šiuo reikalu ir pateikti vykdomąjį planą.  Nors visi jaučiamės labai saugiai parapijos patalpose – prisiminkime lietuvišką posakį  : Atsarga gėdos nedaro. Jeigu turite ypatingų žinių šiuo reikalu ir norite prisidėti prie komiteto, prašome kreiptis į Liną Venckų. Pasitarimas vyks šį šeštadienį.

*Primename kad mokiniams neleidžiama naudoti mobilius telefonus pamokų metu.Neprašykite kad jie jums skambintų.

Ačiū,

p.Marytė

VASARIO 16toji LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO ŠIMTMETIS

vasario 16, 2018


Sveikinu visus šios labai svarbios ir brangios šventės proga. Dėkojame Dievui už Lietuvos laisvę , už galimybę būti kartu, už mūsų lietuvišką Los Angeles Šv. Kazimiero Mokyklos šeimą.

Ačiū visiems mokiniams, mokytojoms, tėveliams ir svečiams , kurie prisidėjo prie nuostabaus Šimtmečio minėjimo mokykloje vasario 10 dieną.

Švęskime visus metus. Kalbėkime lietuviškai, dainuokime lietuviškas dainas, skaitykime,rašykime, juokaukime lietuviškai!

Tegyvuoja Lietuva !

 

vasario 3, 2018

vasario 02, 2018


Mokiniai ruošiasi Vasario 16-tos minėjimui. Prašome skaitlingai dalyvauti vasario 10  d. Švenčiame ypatingą Lietuvos 100-tąjį gimtadienį.Tą dieną VISI MOKINIAI DĖVI TAUTINIUS RŪBUS. 

Mokiniai gaus pažymių knygutes.  Prašom pasirašyti ir sugrąžinti kitą šeštadienį. Geras lankomumas ir stropus darbų atlikimas pelnys gerus pažymius.

Mokytojų posėdyje iškeltos pastabos: mokiniai vėlinasi į pamokas; dažnai praleidžia mokyklą; neatlieka namų darbų; nesistengia kalbėti lietuviškai mokykloje.Prašom atkreipti dėmesį į šiuos trūkumus. Tik su tėvelių pagalba galėsime efektingai vesti pamokas ir užtikrinti pažangą moksle.

Ačiū,                                                                                                                                         p.Marytė

 

sausio 20,2018

sausio 19, 2018


Rytoj kviečiame visus į MOKINIŲ/TĖVELIŲ SIMPOZIUMĄ ir įdomią paskaitą „Lietuvių kalba šiandien-džiaugsmai ir pavojai“, tuoj po vėliavų pakėlimo, viršutinėje salėje. Pavaišinsime kavute ir pyragaičiais . Turėsite progos praturtinti lietuvių kalbos žinias, bei pasiklausyti mokinių ir tėvelių minčių šia tema: VERTYBĖS MANO GYVENIME.

Prof. Liudas Mažylis lankysis mokykloje kitą šeštadienį, sausio 27 d. Profesorius Mažylis yra tas asmuo kuris surado originalų Vasario 16-tos dokumentą Berlyno bibliotekoje. Atvykite susipažinti .

VASARIO 16- tos MINĖJIMAS mokykloje įvyks šeštadienį, vasario 10 d. 12 val. BŪTINAI DALYVAUKITE ! Mokiniai ruošiasi iškilmingai ir prasmingai paminėti                                               LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 100-tąją sukaktį ! Parodykite savo vaikams kad gerbiate Lietuvos istoriją ir jos kelią į laisvę.

Ačiū ir iki,                                                                                                                                                                 p.Marytė

 

Sausio 13, 2018

sausio 11, 2018


Mokykla veikia šį šeštadienį, taip kaip ir praeityje šiuo metu. Minėsime LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ.Prisiminsime visus kovojusius už Lietuvos laisvę ne tik sausio 13-tąją dieną, bet ir per visą Lietuvos praeitį. Papasakokite savo vaikams apie įvykius kurie privedė prie Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 1990 metais. Lietuviai visame pasaulyje šią dieną uždeks prisiminimo žvakutes. Junkimės kartu.

PIEŠINIŲ KONKURSAS-mokiniams buvo išdalinti nurodymai savaip sukurti meno kūrinį kuris išreiškia mintį LIETUVA MANO ŠIRDYJE . Nurodymai gan laisvi – galima naudoti įvairią techniką: pieštukus, spalvas, dažus, kreidą, ir t.t. Užbaigtą kūrinį atnešti šeštadienį į klasę ir įteikti mokytojai. Meno kūriniai puoš mūsų salę Vasario 16-tosios šventės proga.

MOKINIŲ ir TĖVELIŲ SIMPOZIUMAS ir Vilniaus U. dėstytojos Joanos Pribušauskaitės paskaita apie dabartinę lietuvių kalbą įvyks kitą šeštadienį, sausio 20 d. tuoj po vėliavų pakėlimo. Prašom ateiti į salę pasiklausyti labai,labai įdomios kalbėtojos ir jaunimo bei tėvelių minčių. Simpoziumo tema: VERTYBĖS MANO GYVENIME.

PRIMENAME: Visuomenės iškilmingas Vasario 16-tosios minėjimas šimtmečio proga įvyks sekmadienį, vasario 25 d. salėje.

Remkite mokytojų ir vadovybės pastangas. Dalyvaukite renginiuose !

Sausio 6,2018

sausio 05, 2018


Sveikiname su Naujais Metais! Grįžtame į mokyklą šeštadienį įprastu laiku. Pradedame švęsti Lietuvos Nepriklausomybės Šimtmečio 1918-2018 sukaktį. Junkitės į bendrą pasiruošimą, įsitraukite į visus mokyklos ir visuomenės renginius.

*Mokiniai pradės ruoštis Švietimo Tarybos rašinių ir piešinių konkursams. Piešinius konkursui „Lietuva Mano Širdyje“ galima atlikti namuose ir atnešti į mokyklą sausio 13 dieną. Mokiniai gaus nurodymus klasėje.

*Vakarinio Pakraščio Mokytojų Konferencija vyks sausio 20-21 dienomis. Tą šeštadienį visi tėveliai kviečiami į salę tuoj po vėliavų pakėlimo, pasiklausyti Joanos Pribušauskaitės, Vilniaus U. dėstytojos ir lietuvių kalbos vadovėlių autorės,  paskaitos, „Lietuvių kalba šiandien – džiaugsmai ir pavojai.“ Taip pat vyks, jau tradicija tapęs, tėvelių ir vyresnių mokinių simpoziumas, „Vertybės mano gyvenime dabar ; kokių savybių reikės ateityje.“

*Ruošiamės Vasario 16-tos minėjimui vasario 10 d. 12 val. mokykloje. Savo dalyvavimu paremsite mokinių ir mokytojų pastangas ir pavyzdingai paminėsite labai svarbią Lietuvos sukaktį.

Ačiū,

p.Marytė

NAUJI METAI 2108 ! SVEIKINAME!

gruodžio 31, 2017


Mielos lietuviškos mokyklos šeimos,

Sveikinu su Naujais 2018 Metais ! Tegul jie atneša jums gėrio, meilės, draugystės, džiaugsmo ir Dievo palaimos.

Pradedame švęsti LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMETĮ  1918-2018 !     

Pasistenkime šiais metais atkreipti sąmoningą dėmesį į Lietuvos garbingą ir vargingą istoriją, į šiuolaikinius iššūkius ir, svarbiausiai, į lietuvių kalbą. Gal pasaulio įvykių nepakeisime, bet savo aplinką tikrai galime paveikti. Pasiryžkite namuose kalbėti lietuviškai. Gerbkite lietuviškas knygas, rašykite laiškus lietuviškai, skaitykite lietuviškus laikraščius, rinkite naujus žodžius, prisiminkite priežodžius ir patarles, kalbėkite su seneliais, o mokyklos aplinkoje KALBĖKIME LIETUVIŠKAI. Kalba  jungia mus visus , ir per ją pagerbsime Lietuvos didįjį jubiliejų.

Grįžtame į mokyklą sausio 6d.                                                                                                                                        Iki pasimatymo,

p.Marytė

KALĖDOS 2017

gruodžio 18, 2017


Mielos mokyklos šeimos,

Gimė Kūdikėlis! Koks gali būti didesnis džiaugsmas šeimoje! Tad ir mes, krikščioniškoje šeimoje, šiame laikotarpyje patiriame nuostabą, laimę, ramybę. 

Sveikinu visus , mažus ir didelius, Kalėdų proga. Nauji Metai teatneša vilties ir pasisekimo visuose darbuose. Prisiminkime tuos , kurių širdeles slegia skausmas ir rūpestis. Padėkim kur galim.

Didelis AČIŪ Kalėdų Eglutės programos rengėjams ir atlikėjams, ypač muz. Viktorui Raliui ir mokyt. Rimai Veličkienei, bei tėvelių komitetui . Daugelis pasisakėte kad labai patiko rinktis bažnyčioje kur jautėsi šventiška nuotaika. Stengsimės  ateityje panašias programas suruošti. (Vis dėlto, pastebėjau kad nevisi mokiniai dalyvavo. Ateityje prašom įvertinti mokytojų pastangas ir, be rimtos priežasties, mokyklos renginių nepraleisti).

IKI PASIMATYMO SAUSIO 6 d.

p. Marytė

gruodžio 16, 2017

gruodžio 16, 2017


Šeštadienį į mokyklą renkamės įprastu laiku. Mokiniai repetuos bažnyčioje , tad labai svarbu atvykti laiku.Tėvų  komitetas išsiuntė nurodymus kokias vaišes sunešti.

Eglutės programa vyks bažnyčioje 12 val. Į bažnyčią publika bus leidžiama tik 11:45 val. kai jau visi mokiniai sueis. Prašom susėsti glaudžiai. Kūdikių vežimėlius palikti prieangyje ar lauke.Bažnyčia talpina virš 300 asmenų, tad turėtumėm visi sutilpti! 

Po programos bažnyčioje , tėveliai perima atsakomybę už savo vaikus. Prašom prižiūrėti.Lankysis Kalėdų Senelis, tai bus daug džiaugsmo ir šurmulio.

Primename: mokiniai rengiasi šventiškai – mergaitės su sukniom ar sijonėliais, berniukai su ilgom kelnėm ir marškiniais su kalnieriais.

Iš anksto linkiu visiems nuostabių Kalėdų. Užgimęs Jėzus telaimina jūsų namus ir širdis.

p.Marytė

gruodžio 9, 2017

gruodžio 07, 2017


Ačiū visiems tėveliams kurie mane pasveikino gimtadienio proga. Jūs esate  geriausia dovana.

Šeštadienį vyks generalinė EGLUTĖS programos repeticija po pamokų 1:15-2:30 val. VISIEMS MOKINIAMS PRIVALOMA DALYVAUTI (išskyrus Kiškiams). PRAŠOM PAREMTI MOKYTOJŲ IR VADOVYBĖS PASTANGAS paruošti mokinius gražiai kalėdinei programai. Šiais metais muzikinė programa vyks bažnyčioje. Kalėdų Senelis aplankys vaikus specialiai paruoštoje vietoje mokyklos kieme, o vaišės bus  žemutinėje salėje. Prašom prisidėti prie vaišių sunešimo. Kreiptis į Liną Venckų.

EGLUTĖS PROGRAMOJE mokiniai pasipuošia šventiškai. Mergaitės su sukniom ar sijonais, berniukai su tvarkingais maškiniais ir ilgom kelnėm (tee shirts ir jeans netinka!).

Kalendoriniai metai eina į pabaigą. Pasiklauskite savo vaikų ir jų mokytojų ar visi namų ir klasės darbai atlikti. Kalėdų atostogų metu gali pasivyti.

Mokykloje lankysis kun. Virginijus Gražulevičius, linksmas ir draugiškas svečias iš Kauno. Penktadienį mūsų bažnyčioje , 10 val. ryto, jis praves adventines rekolekcijas. Kas galite – ateikite. Tai Marijos Nekalto Prasidėjimo šventė.

Ačiū,                                                                                                                                                                          p.Marytė