News

Rugsėjo 15, 2018

rugsėjo 14, 2018


MOKYKLOS REGISTRACIJA baigiasi rytoj. Prašom atsispausdinti visas anketas randamas šiame tinklalapyje. Užpildykite pilnai ir su mokslapinigiais įteikite Linui Venckui ar Tėvų Komiteto nariams rytoj. Tėveliai privalo prisirašyti prie Budėjimo ir Renginių komitetų. Neužregistruoti mokiniai nebus įrašyti į klasių sąrašus.

Kviečiame šeimas nuvykti į Tarptautines Mišias katedroje rytoj 2:30 val. Praeityje visa mokykla dalyvavo. Šiemet atšaukėm dalyvavimą dėl filmo RŪTA. Tad,kas galite nuvykite i katedrą atstovauti lietuvius šiose nepaprastai gražiose mišiose.

Priminimas apie mokyklos taisykles – mokiniams neleidžiama naudoti mobilių telefonų ar elektroninių aparatų nuo 9:00-1:15 val.

Mokiniai turi tvarkingai rengtis, neapsinuoginti, labai trumpų sijonų ir kelnių nedėvėti. Suplyšę džinsai netinka mokykloje.Tėveliai,prašom palaikyti mokyklos taisykles.

VIRTUS vaikų apsaugos paskaita įvyks šeštadienį 9/29 – 9:15 val. viršutinėje salėje.VISIEMS TĖVAMS PRIVALOMA IŠKLAUSYTI. ANKSTYVESNI SERTIFIKATAI GALIOJA KETURIS METUS.

Laimingų ir džiugių naujų mokslo metų !

 

 

 

Nauji mokslo metai 2018-2019

rugpjūčio 21, 2018


Sveikiname visus su ateinančiais naujais 2018-2019 mokslo metais! Pamokos prasideda šeštadienį, rugsėjo 8 d. 9:00-1:15 val.  Šv. Kazimiero parapijos patalpose.  Kiškiams pamokos baigiasi 11:30 val. Tą dieną prašom užsiregistruoti ir nusipirkti vadovėlius. Registracija užsidaro rugsėjo 15 d. Veikia šios  klasės:  Kiškiai (3+ m.) ,Vaikų Darželis (Kindergarten),1kl.-12 kl. ir Suaugusių kalbos klasė.Registracijos ir draudimo anketas, mokslapinigių kainoraštį bei kitą informaciją rasite šiame tinklalapyje.

SVARBUS PRANEŠIMAS: Šeštadienį, rugsėjo 15 d. mokykla uždarome 12 val., po pietų pertraukos. Konsulas Darius Gaidys ir L.A.Jaunimo Sąjunga kviečia visus i RŪTA filmo peržiūrą Santa Monica Aero Theater . Bilietai nemokami, filmas tinkamas visokio amžiaus jaunimui. Mokykla neparūpins bilietų. Konsulo žinialapis VAKARŲ VĖJAI suteikia bilietų įsigijimo nurodymus.

Laukiam visų mokykloje!

 

 

Geg. 19,2018

gegužės 17, 2018


Jau ir atsiradome paskutinėje mokslo dienoje. Ačiū už sėkmingus ir švenčių kupinus mokslo metus. Šventėme dideles šventes, bet klasėse vyko individualios šventės,pasisekimai, pamokos, projektai.Ačiū mokytojoms ir tėveliams kurie prie visų darbo prisidėjo. Mokykla vekia tik daugelio rankų dėka.

Vasarą kalbėkite lietuviškai su vaikais. Tai geriausios pamokos.

ANKSTYVA REGISTRACIJA NAUJIEMS MOKSLO METAMS VYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ. PRAŠOM ATSISPAUSDINTI VISUS LAPUS, PILNAI UŽPILDYTI IR ĮDUOTI TĖVŲ KOMITETUI . NUOLAIDA DUODAMA UŽSIREGISTRAVUS ANKSTI.

Mokslo metų užbaigimo šventė bus šeštadienį, birželio  2 d. Tikslų laiką pranešime netrukus.

Ačiū,

p.Marytė

 

geg. 12, 2018

gegužės 11, 2018


Nuoširdžiai dėkojame Motinos Dienos tėvelių komitetui už nepaprastai tvarkingai ir sklandžiai paruoštą minėjimą : salę, vaišes, papuošimus, gėles, tėvelių dovanas, salės sutvarkymą. Ačiū Vilijai Vitartienei už jėgų koordinavimą.

Sveikinu visas mamytes tradicinėje Motinos Dienoje šį sekmadienį. Jūs esate nepaprastai svarbios  savo vaikų gyvenime. Jie seka jūsų žodžius, veiksmus, nusiteikimus, nuomones, ūpą, pomėgius. Jūs paliekate neištrinamą įtaką jų gyvenime. Džiaukitės savo vaikais ir šeima .

Sveikiname Raimondą ir Tomą Hencz susilaukus sūnelio Luko. Kokia puiki dovanėlė Motinos Dienai!

Paskutinis mokslo šeštadienis – geg. 19 d. Prašom patikrinti ar visi mokinių darbai užbaigti.Tarkitės su mokytojom jeigu reikia.

Mokslo metų užbaigimas – birželio 2d. Dalyvavimas būtinas. Atsisveikinsime su dviem abiturientėm: Paule Dargyte ir Darija Pakuckaite. Mokiniai gaus pažymių knygutes ir kitus apdovanojimus.

Atsisveikinimas su prof. Mykolo Biržiškos palaikais. Prof. Biržiška, Vasario 16-tosios akto signataras, gyveno L.A. ir ankstyvais mokyklos metais skaitė mokiniams paskaitas ir dalyvavo renginiuose. Dabar jo ir žmonos palaikai bus iškilmingai perkeliami į Lietuvą. Birželio 10 d. sekmadienį, mūsų bažnyčioje ir salėje vyks atsisveikinimas. Labai, labai prašau pasižymėti tą dieną dalyvauti šiose istorinėse iškilmėse.

Jaunimo šventė – birželio 17 d. Danguolė Varnienė ir Spindylys kviečia visus mokinius dalyvauti programoje.

Ačiū,

p.Marytė

 

Gegužės 5, 2018

gegužės 02, 2018


Prašom atvykti į mokyklą laiku, 9 val. Ryte bus pamokos ir pasiruošimas Motinos Dienos programai.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 12 val. viršutinėje salėje. Kviečiame visas mamytes, tėvelius, gimines, ir svečius į gražų, mokinių paruoštą mamyčių ir tėvelių pagerbimą. Mokiniai su mokytojom deda dideles pastangas jus pasveikinti ir pagerbti. Labai liūdna, kai vaikas dairosi ir salėje  nemato savųjų ir neturi kam gėlytę įteikti.

Programai kaikurios klasės dėvi tautinius rūbus. Nereikia jais rengtis iš pat ryto. Bus laiko persirengti.Visi mokiniai rengiasi tvarkingai ir šventiškai – džinsai, tee shirts, trumpos kelnės –NETINKA.

Pamokos – beliko du šeštadieniai užbaigti visus skolingus darbus. Prašom tuoj pat tartis su mokytojom.Paskutinė mokslo diena-geg.19 d. Užbaigimas – birž.2 d.

Iki pasimatymo,

p.Marytė

balandžio 21, 2018

balandžio 20, 2018


Sveikiname konsulą Darių Gaidį gimtadienio proga. Ilgiausių metų,ilgiausių !!!!

Pietų kaina pasikeitė – suaugusiems $8, vaikams $4.

Motinos Dienos minėjimas – geg.5 d. 12 val. Šios klasės šoks tautinius šokius, tad prašom atsinešti tautinius rūbus : 4,5,8,9,10kl. Visi kiti mokiniai pasipuošia šventiškai. Kviečiame tėvelius, bei svečius.

Los Angelų choro koncertas – sekm. bal. 29 d. Atvykite pasiklausyti Dainų Šventės dainų.

SVARBUS PRIMINIMAS TĖVELIAMS – JEIGU PAIMATE SAVO VAIKĄ IŠ MOKYKLOS PRIEŠ 1:15 val., BŪTINAI PRANEŠKITE MOKYTOJAI IR PASIRAŠYKITE RAUDONAME SĄSIUVINYJE. KAIP MES GALIM ŽINOTI KUR DINGO VAIKAS?

BUDĖJIMAS – nuolat trūksta budėtojų. Prašom pasisiūlyti . Vaikų saugumas visų atsakomybė.

Ačiū,                                                                                                                                                                          p.Marytė

 

Balandžio 14, 2018

balandžio 13, 2018


Sveikiname Sutvirtinimo sakramentą priėmusius mokinius:Saulę Baipšytę,Aureliją Bruožytę,Dominyką Gaidį,Eriką Gedgaudaitę,Paulą Greblikaitę,Laurą Gulbinaitę,Kristiną Hayden,Aleksą Jarašūnaitę,Luką Jarašūną,Vincentą KovanskyBalandį,Andrių Labutį,Moniką McKenną,Vincą Petoką,Dainavą Petrulytę,Emą Rugieniūtę,Kariną Ruplėnaitę,Sofiją Warren,Simoną Zauniūtę,Silviją Veličkaitę. Vysk. Eugenijus Bartulis žavėjosi mūsų jaunimu.

Ilgoje dviejų metų pasiuošimo kelionėje juos lydėjo ir globojo mokyt. Žydra van der Sluys. Dėkojame šimtą kartų. Mokyt. Jūratė Venckienė paruošė Silviją. Ačiū abiem už parodytą dvasinio auklėjimo gražų  pavyzdį.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS – geg. 5 d. 12 val. Kviečiame mamytes ir tėvelius, bei svečius.Tėvelių ruošos komitetą sudaro: Ugnė Roper,Ingrida Gailiūnė,Adrija Marshall,Monika Grinius,Laima Baipšienė,Aušra Hassan,Inga Labutienė,Gintaras Šnipas,Kristina Kazlauskas,Undinė Petrulienė,Virginija Kirkilienė ir Vilija Vitartas. Ačiū Vilijai už jėgų koordinavimą.

Mokinių pažangumą šiuo metu aptaria mokytojos. Prašom patikrinti ar jūsų vaikai atliko visus darbus . Tarkitės su mokytojom.

BUDĖJIMAS – prašom pasisiūlyti budėti pertraukų metu,ypač tie tėveliai kurie visą dieną praleidžia mokyklos kieme.Vaikų apsauga priklauso nuo visų !

p.Marytė

 

Balandžio 7, 2018

balandžio 05, 2018


Šeštadienį grįžtame į mokyklą. Mokykloje lankysis Jo Ekselencija vyskupas Bartulis, kuris sekmadienį suteiks  kandidatams Sutvirtinimo sakramentą 11 val.lietuviškų mišių metu. Prašome gausiai dalyvauti pasveikinti mūsų jaunimą einant subrendusių krikščionių keliu.

Nuoširdžiai dėkojame mokytojai Žydrai van der Sluys už jaunimo paruošimą – dviejų metų programa, pamokos, susikaupimas, įscenizacijos, diskusijos, rekolekcijos, geri darbeliai, šventės organizavimas, parama, kantrybė. Žydra yra Dievo dovana mūsų parapijai. Įvertinkime jos ir visų mokytojų pastangas.

Motinos Dienos minėjimo data pakeista į geg. 5 d., 12 val. Kviečiame mamytes ir tėvelius. Pagerbsime visus.

Lankomumas ir darbų atlikimas – mokiniai , kurie praleido daug šeštadienių ir neatliko visų praleistų klasės ir namų darbų, rudenį nebus keliami į sekančią klasę. Prašom DABAR tartis su mokytojom ir vedėja. Primenu kad vyresnėse klasėse reikia atsiskaityti ne tik už lietuvių kalbos pamokas , bet ir už Istorijos/Geografijos ir Tikybos užduotis.