News

Gegužės 5, 2018

gegužės 02, 2018


Prašom atvykti į mokyklą laiku, 9 val. Ryte bus pamokos ir pasiruošimas Motinos Dienos programai.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 12 val. viršutinėje salėje. Kviečiame visas mamytes, tėvelius, gimines, ir svečius į gražų, mokinių paruoštą mamyčių ir tėvelių pagerbimą. Mokiniai su mokytojom deda dideles pastangas jus pasveikinti ir pagerbti. Labai liūdna, kai vaikas dairosi ir salėje  nemato savųjų ir neturi kam gėlytę įteikti.

Programai kaikurios klasės dėvi tautinius rūbus. Nereikia jais rengtis iš pat ryto. Bus laiko persirengti.Visi mokiniai rengiasi tvarkingai ir šventiškai – džinsai, tee shirts, trumpos kelnės –NETINKA.

Pamokos – beliko du šeštadieniai užbaigti visus skolingus darbus. Prašom tuoj pat tartis su mokytojom.Paskutinė mokslo diena-geg.19 d. Užbaigimas – birž.2 d.

Iki pasimatymo,

p.Marytė

balandžio 21, 2018

balandžio 20, 2018


Sveikiname konsulą Darių Gaidį gimtadienio proga. Ilgiausių metų,ilgiausių !!!!

Pietų kaina pasikeitė – suaugusiems $8, vaikams $4.

Motinos Dienos minėjimas – geg.5 d. 12 val. Šios klasės šoks tautinius šokius, tad prašom atsinešti tautinius rūbus : 4,5,8,9,10kl. Visi kiti mokiniai pasipuošia šventiškai. Kviečiame tėvelius, bei svečius.

Los Angelų choro koncertas – sekm. bal. 29 d. Atvykite pasiklausyti Dainų Šventės dainų.

SVARBUS PRIMINIMAS TĖVELIAMS – JEIGU PAIMATE SAVO VAIKĄ IŠ MOKYKLOS PRIEŠ 1:15 val., BŪTINAI PRANEŠKITE MOKYTOJAI IR PASIRAŠYKITE RAUDONAME SĄSIUVINYJE. KAIP MES GALIM ŽINOTI KUR DINGO VAIKAS?

BUDĖJIMAS – nuolat trūksta budėtojų. Prašom pasisiūlyti . Vaikų saugumas visų atsakomybė.

Ačiū,                                                                                                                                                                          p.Marytė

 

Balandžio 14, 2018

balandžio 13, 2018


Sveikiname Sutvirtinimo sakramentą priėmusius mokinius:Saulę Baipšytę,Aureliją Bruožytę,Dominyką Gaidį,Eriką Gedgaudaitę,Paulą Greblikaitę,Laurą Gulbinaitę,Kristiną Hayden,Aleksą Jarašūnaitę,Luką Jarašūną,Vincentą KovanskyBalandį,Andrių Labutį,Moniką McKenną,Vincą Petoką,Dainavą Petrulytę,Emą Rugieniūtę,Kariną Ruplėnaitę,Sofiją Warren,Simoną Zauniūtę,Silviją Veličkaitę. Vysk. Eugenijus Bartulis žavėjosi mūsų jaunimu.

Ilgoje dviejų metų pasiuošimo kelionėje juos lydėjo ir globojo mokyt. Žydra van der Sluys. Dėkojame šimtą kartų. Mokyt. Jūratė Venckienė paruošė Silviją. Ačiū abiem už parodytą dvasinio auklėjimo gražų  pavyzdį.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS – geg. 5 d. 12 val. Kviečiame mamytes ir tėvelius, bei svečius.Tėvelių ruošos komitetą sudaro: Ugnė Roper,Ingrida Gailiūnė,Adrija Marshall,Monika Grinius,Laima Baipšienė,Aušra Hassan,Inga Labutienė,Gintaras Šnipas,Kristina Kazlauskas,Undinė Petrulienė,Virginija Kirkilienė ir Vilija Vitartas. Ačiū Vilijai už jėgų koordinavimą.

Mokinių pažangumą šiuo metu aptaria mokytojos. Prašom patikrinti ar jūsų vaikai atliko visus darbus . Tarkitės su mokytojom.

BUDĖJIMAS – prašom pasisiūlyti budėti pertraukų metu,ypač tie tėveliai kurie visą dieną praleidžia mokyklos kieme.Vaikų apsauga priklauso nuo visų !

p.Marytė

 

Balandžio 7, 2018

balandžio 05, 2018


Šeštadienį grįžtame į mokyklą. Mokykloje lankysis Jo Ekselencija vyskupas Bartulis, kuris sekmadienį suteiks  kandidatams Sutvirtinimo sakramentą 11 val.lietuviškų mišių metu. Prašome gausiai dalyvauti pasveikinti mūsų jaunimą einant subrendusių krikščionių keliu.

Nuoširdžiai dėkojame mokytojai Žydrai van der Sluys už jaunimo paruošimą – dviejų metų programa, pamokos, susikaupimas, įscenizacijos, diskusijos, rekolekcijos, geri darbeliai, šventės organizavimas, parama, kantrybė. Žydra yra Dievo dovana mūsų parapijai. Įvertinkime jos ir visų mokytojų pastangas.

Motinos Dienos minėjimo data pakeista į geg. 5 d., 12 val. Kviečiame mamytes ir tėvelius. Pagerbsime visus.

Lankomumas ir darbų atlikimas – mokiniai , kurie praleido daug šeštadienių ir neatliko visų praleistų klasės ir namų darbų, rudenį nebus keliami į sekančią klasę. Prašom DABAR tartis su mokytojom ir vedėja. Primenu kad vyresnėse klasėse reikia atsiskaityti ne tik už lietuvių kalbos pamokas , bet ir už Istorijos/Geografijos ir Tikybos užduotis.

 

 

kovo 24,2018

kovo 21, 2018


Sveikinu su artėjančiom Šv. Velykom. Sekmadienį švenčiame Verbų/Palmių sekmadienį , kuris pradeda Didžiąją Savaitę, krikščionims švenčiausią laikotarpį.Atvykite į mišias su visa šeima.  Namuose paaiškinkite savo vaikams šios savaitės prasmę . Pasiskaitykite Kristaus Kančios istoriją Šventajame Rašte.Mišių metu, mūsų vyriausi mokiniai įscenizuos Kristaus paskutines dienas.

Velykų rytą , balandžio 1 d. , lietuviškos pamaldos bus  6 val. ryto ir 11 val. Būtų gražu pasimatyti!

Rengėjai kviečia visus į Pavasario Mugę. Salėje vyks labai įdomi tautodailės paroda.Pasiskaitykite pranešimą plakate.Vaikams ir visai šeimai bus labai įdomu !

Primarginkite daug margučių,

p.Marytė

kovo 17, 2018

kovo 16, 2018


Nuoširdus AČIŪ Ričardui Černiauskui už JAUNIMĖLIO ANSAMBLIO pasirodymą mokykloje pereitą šeštadienį. Mokiniams ir atlikėjams buvo smagu šokti, dainuoti ir bendrauti.

Švenčiame Lietuvos Šimtmetį visus metus. Sugalvokite kaip savo šeimose galite įdomiau paminėti šią šventę: 100 naujų lietuviškų žodžių išmokti? vaikščioti 100 mylių? skaityti 100 puslapių lietuviškai? pasakyti 100 malonių žodžių kitiems? suvalgyti 100 koldūnų , blynų, cepelinų ?

BUDĖJIMAS -PRAŠOM PASISIŪLYTI BUDĖTI PERTRAUKŲ METU NORS IR NE JŪSŲ EILĖ. MOKYTOJOS NEGALI VISKO ATLIKTI.VAIKŲ SAUGUMAS YRA VISŲ ATSAKOMYBĖ,YPAČ TĖVELIŲ !!

 

p.Marytė

 

 

Kovo 10, 2018

kovo 08, 2018


Sveikiname su KOVO 11-tąja, Lietuvos Nepriklausomybės Atgavimo Švente.Švęskime Lietuvos Nepriklausomybę visus metus!

Kviečiame į visuomenės minėjimą, sekmadienį, kovo 11 d. tuoj po šv. mišių. Ypatingas pasirodymas  – Vilniuas Universiteto JAUNIMĖLIO ANSAMBLIO – džiugins visus. Tinka mažiems ir dideliems.

Šeštadienį mokiniai turės progą prieiti velykinės išpažinties. Svečias kunigas Virginijus Grigutis, kun. Tomas ir amerikietis kunigas klausys išpažinčių 9:00-11:00 val. Tėveliai irgi kviečiami.

JAUNIMĖLIO pasirodymas mokiniams vyks 11:05 val. viršutinėje salėje. Užeikite.

PRIMINIMAS TĖVELIAMS: PRAŠOM BE RIMTOS PRIEŽASTIES MOKINIŲ NEIŠIMTI IŠ MOKYKLOS PAMOKŲ METU. JEIGU  REIKIA IŠEITI ANKSČIAU,BŪTINAI PASIRAŠYKITE RAUDONAME SĄSIUVINYJE , KURIS RANDASI ANT MOKYTOJŲ STALO. JEIGU TURITE LEIDIMĄ PAIMTI NE SAVO VAIKUS, PRAŠOM LAIŠKĄ PATEIKTI DIREKTOREI.VISKĄ DAROME VAIKŲ SAUGUMO NAUDAI.

MOKINIAMS NELEIDŽIAMA NAUDOTI MOBILIUS TELEFONUS PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ METU .

Ačiū,                                                                                                                                                                          p.Marytė

vasario 24,2018

vasario 21, 2018


Nuotaikingai atšventę Nepriklausomybės Šimtmetį, grįžtame į įprastą mokyklos tvarką.Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie Vasario 16-tos minėjimo: Aušrai Rosegard, šokių ir dainavimo mokytojams, Sigitai, Kristinai ir Raimondai ir visoms mokytojoms . Ypatingas AČIŪ Linui Venckui ir renginio komitetui už vaišes ir salės paruošimą. Šimtas ačiū Elinai Venckienei už pagamintus trispalvius vėjo malūnėlius , kurie visus metus primins šią nuostabią šventę.

Kviečiame visus į visuomenės Nepriklausomybės minėjimą, šį sekmadienį, vasario 25 d. Mišios 11 val. Minėjimas po mišių. Skautai ir Ateitininkai pasipuošia uniformom . Kiti kviečiami pasipuošti tautiniais rūbais, gintarais. Parodykite savo vaikams kad gerbiame LIETUVĄ ir netingime atvykti į minėjimą atšvęsti šią nepaprastą šventę !

Kiti renginiai:

kovo 3 d. Išpažintys  9kl.

kovo 10 d. Išpažintys visiems mokiniams; Sutvirtinimo kandidatai išvyksta į rekolekcijas.

kovo 31 d. Velykų atostogos; grižtam bal. 7 d.

bal.8 Sutvirtinimas

Mokinių apsauga. Yra sudaromas tėvų komitetas rūpintis šiuo reikalu ir pateikti vykdomąjį planą.  Nors visi jaučiamės labai saugiai parapijos patalpose – prisiminkime lietuvišką posakį  : Atsarga gėdos nedaro. Jeigu turite ypatingų žinių šiuo reikalu ir norite prisidėti prie komiteto, prašome kreiptis į Liną Venckų. Pasitarimas vyks šį šeštadienį.

*Primename kad mokiniams neleidžiama naudoti mobilius telefonus pamokų metu.Neprašykite kad jie jums skambintų.

Ačiū,

p.Marytė

VASARIO 16toji LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO ŠIMTMETIS

vasario 16, 2018


Sveikinu visus šios labai svarbios ir brangios šventės proga. Dėkojame Dievui už Lietuvos laisvę , už galimybę būti kartu, už mūsų lietuvišką Los Angeles Šv. Kazimiero Mokyklos šeimą.

Ačiū visiems mokiniams, mokytojoms, tėveliams ir svečiams , kurie prisidėjo prie nuostabaus Šimtmečio minėjimo mokykloje vasario 10 dieną.

Švęskime visus metus. Kalbėkime lietuviškai, dainuokime lietuviškas dainas, skaitykime,rašykime, juokaukime lietuviškai!

Tegyvuoja Lietuva !

 

vasario 3, 2018

vasario 02, 2018


Mokiniai ruošiasi Vasario 16-tos minėjimui. Prašome skaitlingai dalyvauti vasario 10  d. Švenčiame ypatingą Lietuvos 100-tąjį gimtadienį.Tą dieną VISI MOKINIAI DĖVI TAUTINIUS RŪBUS. 

Mokiniai gaus pažymių knygutes.  Prašom pasirašyti ir sugrąžinti kitą šeštadienį. Geras lankomumas ir stropus darbų atlikimas pelnys gerus pažymius.

Mokytojų posėdyje iškeltos pastabos: mokiniai vėlinasi į pamokas; dažnai praleidžia mokyklą; neatlieka namų darbų; nesistengia kalbėti lietuviškai mokykloje.Prašom atkreipti dėmesį į šiuos trūkumus. Tik su tėvelių pagalba galėsime efektingai vesti pamokas ir užtikrinti pažangą moksle.

Ačiū,                                                                                                                                         p.Marytė