News

Parama Ukrainos žmonėms

kovo 10, 2022


Mielieji,

Šiandien Ukrainos žmonės  kovoja ir už mūsų visų laisvę. Todėl kviečiame susivienyti ir padeti kovojantiems, nukentėjusiems, sužeistiems ir išgyvenantiems karo siaubą . Ukrainos žmonėms yra reikalinga ne tik moralinė, bet ir materialine parama .

 

JAV LB yra atidariusi bendrą sąskaitą kur galima aukoti įvairiais būdais https://javlb.org/ukraina/
Pinigai bus/yra pervedami į Europos šalis kaip Vokietija, per Rotariečius, kad gretų  nupirkti reikalingų prekių ir perduotų Ukrainai.
Tačiau situacija yra tokia, kaip pavyzdžiui Europoje jau trūksta miegmaišių, pirmos pagalbos vaistinėlių, o vaistų Lietuva kol kas iš vis negali teikti dėl kažkokių įstatymų.
Tad čia galime mes padėti. Šiuo metu renkame miegmaišius ir siunčiame į Čikagą, į Pasaulio Lietuvių Centrą iš kur bus siunčiami .
Kviečiame prisidėti prie šios akcijos.Pvz Nebraskos apylinkė per dvi dienas surinko 100 miegmaišių ir nesustoja. Mes, Vakaru pakrantėje, Los Angele galime daugiau.
Nereikia bėgti į krautuves, užsakykite internetu ir siųskite adresu, žr skelbimą.
PS
Amazon dar yra, bet leidžia po 4 vienu metu.
Dalinkimės-jei ne pagalba, bent informacija.

 

Su pagarba,
Laura Remeika ,
JAV LA LB valdyba
Sigita Barysiene
JAV LB Vakarų apygardos valdyba

Kovo 5 – Palaikome Ukrainą !

kovo 05, 2022


Dar kartą nuoširdžiai kviečiu visus į rytojaus šv.Mišias už Ukrainą, tuoj po vėliavų pakėlimo 9 val. Labai svarbu parodyti mūsų vaikams, kad nors ginkluotas pasipriešinimas yra baisiai svarbus, turime ir šauktis Dievo pagalbos.
Per pietų pertrauką lankysis viešnia Elizabeth Zakharkiv iš Los Angeles Ukrainian Art Center. Tai pagrindinė vietinė ukrainiečių organizacija,kuri šiuo metu ruošia didžiulę siuntą medikamentų ir reikmenų tiesiai į Ukrainą. Prašiau kad ji pakalbėtų su mokiniais po pietų pertraukos. Kviečiame ir jus . Žiūrint kiek susirinks mokinių, saugiai rinksimės salėje.
Paskutinę pamoką, 12:40 , visi stovėsime ant bažnyčios laiptų su plakatais. ATVYKITE SU SAVO PLAKATU IR UKRAINOS VĖLIAVOS SPALVOMIS.
Čia bus mūsų simbolinis paramos ženklas. Ukrainiečiai LABAI, LABAI įvertina lietuvių prisidėjimą .
Aukas rinksime visą mėnesį mokykloje, Kaziuko mugėje, Nepriklausomybės minėjime sekmadienį.
Atvykite į sekmadienio Nepriklausomybės minėjimą ir mišias.Pagerbkime Lietuvos laisvės kovas. 
ŽMONIŲ DĖMESYS ATBUNKA ! VISUR IR DAŽNAI SKELBKIME UKRAINOS NELAIMĘ, NES JI MUMS LABAI ARTIMA.

Vasario 16 , 2022

vasario 19, 2022


Sveikiname visas mokyklos šeimas Lietuvos Nepriklausomybės Šventės – Vasario 16-tosios proga. Prisiminkime kodėl svarbu išlaikyti lietuvybę mūsų šeimose ir skatinkite vaikus kalbėti lietuviškai .

Mokykla vadovaujasi šiais tikslais – tęsiame lituanistinio švietimo TRADICIJĄ, su užsidegimu vykdome jaunimo švietimo MISIJĄ, su viltimi ir naujais užsimojimais kuriame ateities VIZIJĄ, kad lietuvybė įsišaknytų mūsų vaikuose ir ateinančiose kartose. Būkime verti sunkiai iškovotos Lietuvos laisvės.

Pranešimai: Pamokų nėra prezidentų savaitgalį, vasario 19 d.

Pirmo Susitaikymo/Išpažinties sakramentas teikiamas kovo 5 d.

Spindulio Blynų Balius – vas.26d.

„Aš Kitoks“ – miuziklas – vasario 27 d. parapijos salėje.

Visuomenės Kovo 11-tos minėjimas – sekmadienį, kovo 6 d. parapijos salėje

Skautų Kaziuko Mugė – sekmadienį, kovo 13 d.

KVIEČIAME TĖVELIUS SUGRĮŽTI Į MOKYKLOS KIEMĄ .VĖLIAVŲ PAKĖLIMAS 9 val.

 

Būkite sveiki ir saugūs,

p.Marytė

 

 

Vasario 5 d. 2022m.

vasario 05, 2022


Mieli tėveliai,

Malonu pranešti,kad šį šeštadienį jau galėsime vėl burtis 9 val.ryte per vėliavų pakėlimą mokyklos kieme. Labai jūsų pasiilgome. Galėsite pabendrauti ir  išgirsti mokyklos pranešimus ir naujienas. Prie vartų tikrinsime temperatūrą ,ir visi privalo dėvėti kaukes.

Kitą šeštadienį, vasario 12 d., 12:15 val.kviečiame visus į Vasario 16-tosios Nepriklausomybės Šventės paminėjimą. Tautinių šokių ir dainavimo mokytojai paruošė šokių ir dainelių programėlę, kurią mokiniai labai nori jums parodyti. Viskas vyks lauke, mokyklos kieme. Taip pat galėsite nusipirkti lietuviškus pietus – cepelinus ! Po truputį bandome saugiai sugrįžti į įprastą mokyklos tvarką. Vis dėlto, prašome laikytis saugumo nurodymų – nevežkite užsikrėtusių ar karantinos besilaikančių mokinių. Pamokas atlikite namie.

Vasario 19 d., prezidentų savaitgalis – pamokų nėra.

Būkite sveiki,

p.Marytė

Mokytoju Konferencijos Simpoziumas – KAS AŠ ESU

sausio 21, 2022


Mieli tėveliai,
Maloniai kviečiame jus į mūsų mokyklos  vyresnių klasių simpoziumą KAS AŠ ESU, ateinantį šeštadienį, sausio 22 dieną, mokyklos kieme.
Pradžia 9:30 val.
Jau virš dešimt metų įtraukiame mokinius ir tėvelius į Mokytojų Konferencijos programą. Išgirstame labai atvirus, nuoširdžius ir kartais netikėtus pasisakymus įvairiomis ir aktualiomis temomis.
9:30 Dvikalbystės pokalbį praves San Francisco Genio Mokyklos direktorė ir mokytojų konferencijos paskaitininkė,
Aistė Solly, išsamiai rašiusi ir kalbėjusi šia tema.
10:30  seks Mokinių /Tėvelių simpoziumas , kuriame kiekvienas Seminaro mokinys
pasisakys Kas Aš Esu iš kultūrinės,asmeninės ir dvikalbystės perspektyvos. Prisidės ir tėveliai.
Prašome atvykti ir paremti vyresnių mokinių pastangas. Turėsite progos ir patys pasisakyti.
*Pagal sveikatos įstaigų ir diocezijos reikalavimus, visi dėvime kaukes ir laikomės saugaus atstumo simpoziumo metu.*
 
                                  ATVYKITE !                                                        LAUKSIME!

Padėkos Diena

lapkričio 24, 2021


Sveikinu visas šeimas Padėkos Dienoje. Esu dėkinga,kad galime tiek metų tęsti lietuviško švietimo darbą su jumis – ištikimais mokyklos bendradarbiais.

Dėkojame garbės konsulei Daivai Navarrette ir LWAC, Lithuanian World Arts Council , už mokiniams ir mokytojoms padovanotus bilietus į dokumentinį filmą ŠUOLIS . Raginame visus pasižiūrėti šį istoriniai svarbų filmą apie Simą Kudirką. Jis bus rodomas Glendale Laemmle theater šį savaitgalį.

Kalėdų Eglutės programa vyks gruodžio 18 d., 12 val. mokyklos kiemelyje. Prašom pasisiūlyti padėti tėvų komitetui per Indrają Jonušonienę.

Giliausią užuojautą reiškiame ilgamečiui tėvų komiteto pirmininkui ir jo šeimai netekus mamytės, Aldonos Venckienės. Tegul ji ilsisi Dievo ramybėje, o šeima tegul randa paguodos gražiuose prisiminimuose.

Taip pat netekome p.Genės Plukienės, buvusios ilgametės  mokytojos ir mokyklos rėmėjos.Amžina atilsį suteik jai ,Viešpatie.

 

11/20/21

lapkričio 15, 2021


Praeitą šeštadienį, pristatėm vaikams šių metų mūsų mokyklos labdaros projektą (plakatas prisegtas).
Rinksime pinigėlius vaikams sergantiems vėžiu Lietuvoje (Rimanto Kaukėno Paramos Fondui). Vaikams buvo išdalintos dėžutes, kurias prašome pripildyti centais (ar popieriniais pinigais ) ir atnešti ŠĮ ŠEŠTADIENĮ (11/13) – ir vėl pripildyti  SEKANTĮ ŠEŠTADIENĮ (11/20)
 
Please see the flyer attached for our charity drive. This year we are collecting money for children who are sick with cancer in Lithuania, and will send over the donation to Kaukenas Foundation. All students received paper collection boxes and we ask you to help fill them! Please bring them full this coming Saturday (11/13). We will empty them out, and ask you to fill it up again and bring them NEXT Saturday (11/20) as well.
—————————————————-
KALĖDINĖ EGLUTĖ
 
Prašome pasiūlyti prisidėti prie Eglutės programos pasiruošimo. Kol kas tik pora tėvelių yra atsiliepę, o reikės kaip visada: sudėti kėdes, dekoracijas, suorganizuoti Kalėdų senelį, dovanėles ir t.t. Programa vyks lauke. 
Nebus jūsų, nebus ir Kalėdinės Eglutės …. Jūs labai reikalingi ypač šiais metais! 
 
Please sign up to help set up for Christmas play. Only a couple parents have responded and we really need your help, especially this year. As always, we need to set up chairs, risers, decorations, make gift bags…the program will be set up outside, which involves even more work than having it at the hall. 
 
Ačiū! Ačiū! Ačiū! 
Tėvų komitetas
Attachment thumbnail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spalio 30,2021 VĖLINĖS

spalio 30, 2021


Šeštadienį visi mokiniai, tėveliai,mokytojai, parapijiečiai ir svečiai renkasi Forest Lawn kapinėse 9 val. ryto

paminėti Vėlines. Žemėlapis buvo išsiųstas visiems tėveliams per emailą. Court of Christus aikštelėje, jau virš trisdešimt metų,  jaunimas renkasi pagerbti ir prisiminti lietuvius iškeliavusius į amžiną poilsį. Tikybos mokytojos, Jūratė Venckienė, Žydra van der Sluys ir kitos suorganizuoja prasmingą mirusių prisiminimą. Mokiniai suneša mylimų asmenų nuotraukas, gėles, ir trispalves vėliavėles . Sustoję ratu , kiekvienas pamini mirusio vardą. Sukalbamos maldos, skaitomos ištraukos iš Šv. Rašto, deklamuojamos prasmingos eilės, giedama Marija,Marija giesmė. Mokiniai ieško lietuviškų pavardžių ir prie kiekvieno kapo palieka gėlytę ir vėliavą. Prisimename mokyklos buvusius mokytojus ir direktorius,Vladą Pažiūrą, Igną Medziuką,Oną Razutienę,Mykolą Naujokaitį, Laimą Jarašūnienę,Vidą Radvenienę ir daugelį kitų.

Prisimename mokykolos steigėją,prel. Joną Kučingį, prel. Algirdą Olšauską, prel.Petrą Celiešių ir kitus dvasininkus palaidotus katalikų Holy Cross kapinėse.

Mokiname vaikus prisiminti žmones, kurie kūrė Los Angeles lietuvių bendruomenę. Raginame prisiminti lietuvišką Vėlinių tradiciją ir pasimelsti už tuos, iškeliavusius į amžinybę.

TĖVELIAI prašome atvykti laiku 9:00 val. ir atsinešti šeimos mirusiųjų nuotraukas ir gėlytes.

Po viskam, grįžtame į mokyklą ir tęsiame dienos pamokas.

Tradicinė moliūgų parodėlė vyks pertraukų metu. Kiekvienas dalyvis gaus dovanėlę.Papuoškite moliūgus lietuviškais motyvais.

 

 

 

rugsėjo 25,2021

rugsėjo 24, 2021


Po truputį grįžtame į įprastą mokyklos tvarką. Iki šiol užsiregistravo  maždaug 100 mokinių – šiek tiek mažesnis skaičius palyginus su priešpandeminiu laikotarpiu. Registracija baigėsi. Su klausimais prašom kreiptis į Tėvų Komiteto pirmininkę,Indrają Jonušonienę.

Primenu, visi laikomės sveikatos ir saugumo taisyklių. Nevežkite sergančių ar galimai užsikrėtusių vaikų į mokyklą. Jeigu kasdieninėje mokykloje vyko užsikrėtimas, būtinai man praneškite. Taip pat, malonėkite man konfidencialiai pasakyti ar jūsų paauglys skiepytas. Viešai vaikų neklausinėsime.

Primenu mokyklos taisykles: mobilius telefonus ir elektroniką draudžiama naudoti pamokų ir pertraukų metu. Jeigu yra reikalas susisiekti su savo vaiku, skambinkite man 310/500-6311 ar mokytojai.

Mokiniai atsineša užkandžius ir gėrimus iš namų. Bus dvi pertraukos – dažnai vaikas viską suvalgo per pirmutinę 🙂

Jeigu žadate vaiką pasiimti prieš 1:15 val. BŪTINAI praneškite mokytojai ar man iš anksto.

Automobilių aikštėje judėjimas bus sulėtintas, nes vaikai grįžta iš įvairių klasių Brazdžionio kiemelyje. VISUOMET VAŽIUOKITE ATSARGIAI !

Alex Hayden perima vartų sargo pareigas. Prašau klausykite jo nurodymų. Viską darome vaikų saugumui.

LT Dienų savaitgalį pamokų nėra.

Būkite sveiki!

p.Marytė