News

vasario 9, 2019

vasario 08, 2019


Šeštadienį mokiniai įteikia baigtus Švietimo Tarybos konkursinius darbus: rašinius ir piešinius.

Pradeda ruoštis Istorijos/Geografijos konkursui, kuris įvyks kovo 9 d. Konkurso tikslas : paminėti Nepriklausomybės šventes, pasimokyti apie Lietuvos istoriją ir geografiją ir žaisminagi pasivaržyti. Prašom pasižymėti tą dieną ir gausiai dalyvauti.

Nacionalinio Diktanto rašymas įvyks kovo 9d.ryte parapijos patalpose.Kviečiame visus tėvelius prisiminti gramatines taisykles ir išbandyti savo rašybą! Registruotis konsulate.

Vasario 16 d. mokykla uždaryta. Visi keliai veda į visuomenės Vasario 16-tos minėjimą sekmadienį,vasario 17 d. tuoj po 11 val. mišių.

Spindulio Blynų Balius – šeštadienį, vasario 23 d. 6 v.v. Visi mokiniai kviečiami dalyvauti programoje.Stalus užsisakyti pas Danguolę Varnienę.

Ačiū.

sausio 26,2019

sausio 26, 2019


Mokykloje lankysis JAV LB Švietimo Tarybos pirmininkė, Auksė Motto, atvykusi į Vakarų Pakrantės Mokytojų Konferenciją. Dr. Romas Buivydas,PhD, svečias psichologas su žmona Audra, lankysis mokyklos atidaryme ir skaitys paskaitą mokytojoms sekančią dieną.

Prašom dalyvauti Mokinių/Tėvelių simpoziume tuoj po vėliavų pakėlimo. Tema – Koks yra šių dienųmokinys? Paremkite mokinių ir mokytojų pastangas. Pasiklausykite ką mūsų mokiniai galvoja.

Sekmadienį vyks visos dienos mokytojų konferencija. Laukiam virš 20 mokytojų iš įvairių miestų. Čia proga mokytojoms pasitobulinti ir susipažinti su kolegėm iš kitų lietuviškų mokyklų!

Dėkojame Švietimo Tarybai, CLCU ir ponams Lembertams už finansinę paramą, bei visoms mokytojoms kurios prisidėjo prie konferencijos ruošos, priėmė viešnias nakvynei ir jas vežioja.

Šiuo metu mokiniai klasėje atlieka rašinių ir piešinių konkursinius darbus. Netrukus pradės ruoštis Istorijos/Geografijos konkursui, kuris įvyks kovo mėnesį.

Sausio 12, 2019

sausio 10, 2019


Šeštadienį per vėliavų pakėlimą minėsime LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ. Daiva Venckutė,buvusi mūsų mokinė, autorė,aktyvistė ir šio laikotarpio liūdininkė, praves Istorijos pamoką 10:30-11:30 dešimtos klasės kambaryje. Kviečiam pasiklausyti.

Konsulas Darius Gaidys mokyklai padovanojo 100 vnt. neužmirštuolės ženkliukų, simbolizuojant laisvės gynėjų prisiminimą : „Aš prisimenu,kodėl esame laisvi.“ Dėkojame.

Sveikiname mokinius: Povilą Gaidį,Dominyką Gaidį ir Maksimą Bruožį už prisidėjimą prie Trijų Karalių šventės mūsų bažnyčioje. Karaliai buvo puikiai pavaizduoti. Ačiū mok.Jūratei.

Vakarų Pakrantės Mokytojų Konferencija įvyks sausio 26-27 dienomis mūsų mokykloje. Prašom atvykti į Tėvelių/Mokinių Simpoziumą šeštadienį,sausio 26 d. 9:15 ryto.

KITAVOS pasirodymas mokiniams vyks tą pačią dieną 12:15 val.

Pradėsime dalinti PARENT/VISITOR ženklus tiems suaugusiems, kurie pasilieka mokyklos patalpose pamokų metu.Svečius prašom pristatyti administracijai. Ačiū.

 

 

sausio 5 d. 2019 metai

sausio 01, 2019


Sveikiname visas mūsų lietuviškos mokyklos šeimas su Naujais 2019 Metais! Būkite sveiki, džiugūs ir laimingi. Tegul šie metai sustiprina mūsų meilę Tėvynei ir vieni kitiems. Pasiryžkime tarpusavyje kalbėti lietuviškai, vis aiškinkime vaikams kokį kalbinį ir kultūrinį turtą turime , ir dosniai atiduokime savo laiką  mokyklinei veiklai. Tik jūsų pastangų dėka,mokykla gyvuoja tiek metų ir toliau tebegyvuos.

Šeštadienį įvesime naują tvarką. Tėveliams ir svečiams, kurie žada pasilikti mokyklos patalpose po vėliavų pakėlimo, bus išduoti PARENT ar VISITOR ženklai, kuriuos prašysime prisisegti. Bandom išlaikyti saugią mokyklos aplinką.

Ačiū visiems, kurie iki šiol prisidėjo prie mokyklos renginių. Prašom atlikti savo budėjimo pareigas ir prisidėti prie komitetų darbų. Ateityje numatome: vyresnių mokinių ir tėvų simpoziumą,mokytojų konferenciją,rašinių ir piešinių konkursus, Istorijos/Geografijos konkursą, Motinos dienos minėjimą, ir kitus renginius.

Popiežius Pranciškus palinkėjo :“Te Lietuva buna vilties švyturiu“. Švieskime ir  čia mūsų lietuviškuose namuose.

KALĖDOS 2018

gruodžio 19, 2018


NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ 2019 METŲ PROGA. TEGUL KRISTAUS ATĖJIMAS Į PASAULĮ SUTEIKIA MUMS RAMYBĖS IR MEILĖS SAVO ŠEIMOSE .TEGUL PASAULYJE VIEŠPATAUJA TAIKA, DRAUGYSTĖ,PAKANTUMAS, DORA.

SU MEILE IR DĖKINGUMU,

p.Marytė

gruodžio 8 d.

gruodžio 08, 2018


Rytoj, gruodžio 8 d., švenčiame Marijos Nekalto Prasidėjimo šventę. Po vėliavų pakėlimo mokiniai eis į šv. Mišias. Tėveliai kviečiami  ateiti į bažnyčią.

EGLUTĖS GENERALINĖ REPETICIJA VYKS PO PAMOKŲ 1:15-2:30val. VISŲ MOKINIŲ DALYVAVIMAS BŪTINAS. TURIME PEREITI VISĄ PROGRAMĄ.PRAŠOM PAREMTI MOKYTOJŲ PASTANGAS.NEIŠIMKITE VAIKŲ ANKSČIAU.

Tėveliai kurie prisirašė prie Eglutės ruošos komiteto renkasi rytoj galutiniam pasitarimui. Kalbėti su Indraja Jonušiene.

Gruodžio 1, 2018

gruodžio 01, 2018


Rytoj vyksta arkivyskupijos reikalaujamas FINGERPRINTING. Jeigu jūs rezervavote laiką, prašom vykti į viršutinę salę paskirtu laiku. Atsineškite vieną asmens tapatybės įrodymą (pvz. driver’s license, passport,  i.d. card, green card,etc. ). Jeigu dar nesate atlikę, ir neužrezervavote vietos, galite nueiti po 1:15 val. Visi kiti laikai jau užimti. VISI TĖVELIAI PRIVALO PRIDUOTI PIRŠTŲ ANTSPAUDAS.

KALĖDŲ EGLUTĖS PROGRAMA – gruodžio 15 d. 12 val. bažnyčioje.

RUOŠOS KOMITETAS renkasi rytoj, šeštadienį, po vėliavų pakėlimo. Eglutės pasisekimas priklauso nuo tėvelių prisidėjimo.

REPETICIJOS – visi mokiniai (išskyrus Kiškiai) privalo dalyvauti generalinėse repeticijose: rytoj iki 1:30 val.ir kitą šeštadienį iki 2:30 val. PRAŠOM MOKINIŲ NEPASIIMTI ANKSČIAU. VISIEMS BŪTINA PEREITI PROGRAMĄ.Mokytojos ir mokytojai deda dideles pastangas. Remkime juos!

Pašto  Ženklų paroda Chicago – 28 mokiniai pateikė savo meno kūrinius pašto ženklų parodai MANO LIETUVA.Džiugu pranešti kad dvi mokinės pelnė premijas: Brigita Gedgaudaitė ir Kristina Hayden. Sveikiname !

 

lapkr. 17,2018

lapkričio 16, 2018


BLUSŲ TURGUS , mokyklos metinis labdaros renginys, vyksta rytoj, šeštadienį, nuo 10 val. Prašom suaukotus žaislus ir moteriškus papuošalus atnešti prieš vėliavų pakėlimą ir sudėti ant paruoštų stalų kieme. Mokiniai turės progos pasižiūrėti į prekes ir apsipirkti pertraukų metu. Kainos iki 5 dol. Tegul vaikai atsineša pinigėlių. Tėveliai irgi kviečiami.Pelnas skiriamas labdaros veiklai. Praeityje rėmėme Mamų Uniją, Misija Sibiras ir Vilties Angelo Vaikų Centrą.Lauksime visų.Ačiū Brigitai Šlekytei už organizavimo darbus.

FINGERPRINTING – L.A. Arkivyskupijos reikalaujamas pirštų antspaudų pridavimas ir registravimas įvyks šeštadienį, gruodžio 1 d. nuo 10:00-5:00 val. viršutinėje parapijos salėje. VISIEMS TĖVELIAMS PRIVALOMA UŽSIREGISTRUOTI , nes visi atlieka budėjimo pareigą, priklauso renginio komitetui, savanoriauja klasėje ar šiaip ateina pasisvečiuoti kieme. Kai vyks kasmetinis arkivyskupijos auditas, turėsime įrodyti kad visi laikosi nurodymų. Rezervuoti laiką užsirašant į sąrašą randamą ant MOKYTOJŲ STALO. 

Sveikiname visas šeimas PADĖKOS DIENOS proga. Dėkojame Dievui , kad saugoja mūsų mokinius ir mokyklą. Dėkojame jums, mieli tėveliai, kad gerbiate lietuvybę ir norite lietuvių kalbos ir kultūros dovaną perduoti savo vaikams. Dėkojame visiems mokytojams ir mokyklos darbuotuojams už nepailstamą ir sąžiningą darbą. Grįžtame į mokyklą gruodžio 1 d. 

 

lapkr. 10 ,2018

lapkričio 09, 2018


Tadas Dabšys pasidalins įspūdžiais ir nuotraukom iš Popiežiaus Pranciškaus kelionės Lietuvoje, po pietų pertraukos apatinėje salėje. Tėveliai kviečiami pasiklausyti.

BLUSŲ TURGUS – metinis labdaros vajus, įvyks ateinantį šeštadienį, lapkr. 17d. pertraukų metu. Prašom  paaukoti  naudotus žaisliukus ir moterų papuošalus , kurie bus pardavinėjami.Jau galite rytoj sunešti. Visas pelnas skirtas labdarai. Mokiniai tegul atsineša pinigėlių !

Padėkos Dienos savaitgalį pamokų nėra.

EGLUTĖS PROGRAMOS generalinės repeticijos vyks po pamokų 12/1 ir 12/8. Visų mokinių dalyvavimas BŪTINAS. Prašau neišsivežti vaikų prieš repeticiją. Mokytojos deda dideles pastangas paruošti gražią programą.

 

lapkričio 3, 2018

spalio 29, 2018


Ačiū visiems kurie dalyvavo Vėlinių paminėjime Forest Lawn kapinėse pereitą šeštadienį. Yra mūsų visų pareiga mokykloje ir šeimose tęsti šią gražią lietuvišką tradiciją, kur prisimename ne tik mūsų artimuosius mirusius, bet ir kitus lietuvius kurie buvo platesnės Los Angeles lietuvių visuomenės nariai. Jeigu mes neišlaikysime tradicijų, tai kas už mus tai darys?

Ateinantį šeštadienį mokykla užsidaro 12 val. po pietų pertraukos. Bus galima pavalgyti. Visi mokiniai ir tėveliai raginami vykti į RŪTA filmo peržiūra Aero Theater Santa Monica, 2 val.pp. Olimpinė plaukimo žvaigždė, Rūta Meilutytė , laukia susitikti su jaunimu. Anksčiau gavote nuorodą kur galim rezervuoti nemokamus bilietus. Taip pat galima kreiptis ir i konsulata.

https://www.eventbrite.com/e/screening-of-documentary-film-ruta-tickets-48395613583

Paskutiniu metu pastebėjome kad nemažas skaičius mokinių neatvyksta į mokyklą. Primenu, kad mokytojos deda dideles pastangas paruošti įdomias ir turiningas pamokas.Administracija ir tėvų komitetas rūpinasi kuo  prasmingesnius renginius suruošti. Parodykite savo dėkingumą nepraleisdami pamokų ir ypatingų renginių!