News

sausio 5 d. 2019 metai

sausio 01, 2019


Sveikiname visas mūsų lietuviškos mokyklos šeimas su Naujais 2019 Metais! Būkite sveiki, džiugūs ir laimingi. Tegul šie metai sustiprina mūsų meilę Tėvynei ir vieni kitiems. Pasiryžkime tarpusavyje kalbėti lietuviškai, vis aiškinkime vaikams kokį kalbinį ir kultūrinį turtą turime , ir dosniai atiduokime savo laiką  mokyklinei veiklai. Tik jūsų pastangų dėka,mokykla gyvuoja tiek metų ir toliau tebegyvuos.

Šeštadienį įvesime naują tvarką. Tėveliams ir svečiams, kurie žada pasilikti mokyklos patalpose po vėliavų pakėlimo, bus išduoti PARENT ar VISITOR ženklai, kuriuos prašysime prisisegti. Bandom išlaikyti saugią mokyklos aplinką.

Ačiū visiems, kurie iki šiol prisidėjo prie mokyklos renginių. Prašom atlikti savo budėjimo pareigas ir prisidėti prie komitetų darbų. Ateityje numatome: vyresnių mokinių ir tėvų simpoziumą,mokytojų konferenciją,rašinių ir piešinių konkursus, Istorijos/Geografijos konkursą, Motinos dienos minėjimą, ir kitus renginius.

Popiežius Pranciškus palinkėjo :“Te Lietuva buna vilties švyturiu“. Švieskime ir  čia mūsų lietuviškuose namuose.

KALĖDOS 2018

gruodžio 19, 2018


NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ 2019 METŲ PROGA. TEGUL KRISTAUS ATĖJIMAS Į PASAULĮ SUTEIKIA MUMS RAMYBĖS IR MEILĖS SAVO ŠEIMOSE .TEGUL PASAULYJE VIEŠPATAUJA TAIKA, DRAUGYSTĖ,PAKANTUMAS, DORA.

SU MEILE IR DĖKINGUMU,

p.Marytė

gruodžio 8 d.

gruodžio 08, 2018


Rytoj, gruodžio 8 d., švenčiame Marijos Nekalto Prasidėjimo šventę. Po vėliavų pakėlimo mokiniai eis į šv. Mišias. Tėveliai kviečiami  ateiti į bažnyčią.

EGLUTĖS GENERALINĖ REPETICIJA VYKS PO PAMOKŲ 1:15-2:30val. VISŲ MOKINIŲ DALYVAVIMAS BŪTINAS. TURIME PEREITI VISĄ PROGRAMĄ.PRAŠOM PAREMTI MOKYTOJŲ PASTANGAS.NEIŠIMKITE VAIKŲ ANKSČIAU.

Tėveliai kurie prisirašė prie Eglutės ruošos komiteto renkasi rytoj galutiniam pasitarimui. Kalbėti su Indraja Jonušiene.

Gruodžio 1, 2018

gruodžio 01, 2018


Rytoj vyksta arkivyskupijos reikalaujamas FINGERPRINTING. Jeigu jūs rezervavote laiką, prašom vykti į viršutinę salę paskirtu laiku. Atsineškite vieną asmens tapatybės įrodymą (pvz. driver’s license, passport,  i.d. card, green card,etc. ). Jeigu dar nesate atlikę, ir neužrezervavote vietos, galite nueiti po 1:15 val. Visi kiti laikai jau užimti. VISI TĖVELIAI PRIVALO PRIDUOTI PIRŠTŲ ANTSPAUDAS.

KALĖDŲ EGLUTĖS PROGRAMA – gruodžio 15 d. 12 val. bažnyčioje.

RUOŠOS KOMITETAS renkasi rytoj, šeštadienį, po vėliavų pakėlimo. Eglutės pasisekimas priklauso nuo tėvelių prisidėjimo.

REPETICIJOS – visi mokiniai (išskyrus Kiškiai) privalo dalyvauti generalinėse repeticijose: rytoj iki 1:30 val.ir kitą šeštadienį iki 2:30 val. PRAŠOM MOKINIŲ NEPASIIMTI ANKSČIAU. VISIEMS BŪTINA PEREITI PROGRAMĄ.Mokytojos ir mokytojai deda dideles pastangas. Remkime juos!

Pašto  Ženklų paroda Chicago – 28 mokiniai pateikė savo meno kūrinius pašto ženklų parodai MANO LIETUVA.Džiugu pranešti kad dvi mokinės pelnė premijas: Brigita Gedgaudaitė ir Kristina Hayden. Sveikiname !

 

lapkr. 17,2018

lapkričio 16, 2018


BLUSŲ TURGUS , mokyklos metinis labdaros renginys, vyksta rytoj, šeštadienį, nuo 10 val. Prašom suaukotus žaislus ir moteriškus papuošalus atnešti prieš vėliavų pakėlimą ir sudėti ant paruoštų stalų kieme. Mokiniai turės progos pasižiūrėti į prekes ir apsipirkti pertraukų metu. Kainos iki 5 dol. Tegul vaikai atsineša pinigėlių. Tėveliai irgi kviečiami.Pelnas skiriamas labdaros veiklai. Praeityje rėmėme Mamų Uniją, Misija Sibiras ir Vilties Angelo Vaikų Centrą.Lauksime visų.Ačiū Brigitai Šlekytei už organizavimo darbus.

FINGERPRINTING – L.A. Arkivyskupijos reikalaujamas pirštų antspaudų pridavimas ir registravimas įvyks šeštadienį, gruodžio 1 d. nuo 10:00-5:00 val. viršutinėje parapijos salėje. VISIEMS TĖVELIAMS PRIVALOMA UŽSIREGISTRUOTI , nes visi atlieka budėjimo pareigą, priklauso renginio komitetui, savanoriauja klasėje ar šiaip ateina pasisvečiuoti kieme. Kai vyks kasmetinis arkivyskupijos auditas, turėsime įrodyti kad visi laikosi nurodymų. Rezervuoti laiką užsirašant į sąrašą randamą ant MOKYTOJŲ STALO. 

Sveikiname visas šeimas PADĖKOS DIENOS proga. Dėkojame Dievui , kad saugoja mūsų mokinius ir mokyklą. Dėkojame jums, mieli tėveliai, kad gerbiate lietuvybę ir norite lietuvių kalbos ir kultūros dovaną perduoti savo vaikams. Dėkojame visiems mokytojams ir mokyklos darbuotuojams už nepailstamą ir sąžiningą darbą. Grįžtame į mokyklą gruodžio 1 d. 

 

lapkr. 10 ,2018

lapkričio 09, 2018


Tadas Dabšys pasidalins įspūdžiais ir nuotraukom iš Popiežiaus Pranciškaus kelionės Lietuvoje, po pietų pertraukos apatinėje salėje. Tėveliai kviečiami pasiklausyti.

BLUSŲ TURGUS – metinis labdaros vajus, įvyks ateinantį šeštadienį, lapkr. 17d. pertraukų metu. Prašom  paaukoti  naudotus žaisliukus ir moterų papuošalus , kurie bus pardavinėjami.Jau galite rytoj sunešti. Visas pelnas skirtas labdarai. Mokiniai tegul atsineša pinigėlių !

Padėkos Dienos savaitgalį pamokų nėra.

EGLUTĖS PROGRAMOS generalinės repeticijos vyks po pamokų 12/1 ir 12/8. Visų mokinių dalyvavimas BŪTINAS. Prašau neišsivežti vaikų prieš repeticiją. Mokytojos deda dideles pastangas paruošti gražią programą.

 

lapkričio 3, 2018

spalio 29, 2018


Ačiū visiems kurie dalyvavo Vėlinių paminėjime Forest Lawn kapinėse pereitą šeštadienį. Yra mūsų visų pareiga mokykloje ir šeimose tęsti šią gražią lietuvišką tradiciją, kur prisimename ne tik mūsų artimuosius mirusius, bet ir kitus lietuvius kurie buvo platesnės Los Angeles lietuvių visuomenės nariai. Jeigu mes neišlaikysime tradicijų, tai kas už mus tai darys?

Ateinantį šeštadienį mokykla užsidaro 12 val. po pietų pertraukos. Bus galima pavalgyti. Visi mokiniai ir tėveliai raginami vykti į RŪTA filmo peržiūra Aero Theater Santa Monica, 2 val.pp. Olimpinė plaukimo žvaigždė, Rūta Meilutytė , laukia susitikti su jaunimu. Anksčiau gavote nuorodą kur galim rezervuoti nemokamus bilietus. Taip pat galima kreiptis ir i konsulata.

https://www.eventbrite.com/e/screening-of-documentary-film-ruta-tickets-48395613583

Paskutiniu metu pastebėjome kad nemažas skaičius mokinių neatvyksta į mokyklą. Primenu, kad mokytojos deda dideles pastangas paruošti įdomias ir turiningas pamokas.Administracija ir tėvų komitetas rūpinasi kuo  prasmingesnius renginius suruošti. Parodykite savo dėkingumą nepraleisdami pamokų ir ypatingų renginių!

 

Spalio 27,2018

spalio 26, 2018


Vėlinių proga  lietuvių kapų lankymas – Forest Lawn kapinėse – 9 val. ryto. Kiškiai ir Vaikų darželis nevažiuoja į kapines, o tiesiai į mokyklą. Visi kiti renkasi kapinėse laiku. Pasimelsime, aplankysime lietuvių kapus.Padėsime gėlytes ir trispalves. Atsineškite savo artimųjų mirusiųjų nuotraukas.
 
TRADICINĖ MOLIŪGŲ PARODĖLĖ VYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ.🎃🎃🎃🎃🎃
Visi mokiniai kviečiami papuošti,nudažyti ar išskaptuoti moliūgus lietuviškais motyvais ir atsinešti į mokyklą. Pertraukų metu vyks parodėlė. Visi dalyviai gaus dovanėles.
Halloween kostiumus gali dėvėti mažieji  – KIŠKIAI, VAIKŲ DARŽELIS, 1-ma ir 2-a klasė.

spalio 20,2018

spalio 19, 2018


Spektakliukas ŽALIA GYVA vyks 12 val.viršutinėje salėje. Mielai kviečiame tėvelius ir svečius. Nemokama. Spektaklis skaitosi dalis lietuvių kalbos pamokų.Mokiniams neleidžiama išvykti anksčiau.

Vėlinės/kapų lankymas – kitą šeštadienį,spalio 27 d. 9 val. ryto Forest Lawn kapinėse (dešimt minučių kelias nuo parapijos). Kiškiai pasilieka mokykloje. Prašom atsinešti savo mirusiųjų artimųjų nuotraukas. Prisiminsime visus mirusius. Po apsilankymo kapinėse grįžtame į mokyklą ir tęsiame pamokas įprasta tvarka.

Filmas RŪTA bus rodomas šeštadienį, lapkr.3 d. AERO THEATER ,Santa Monica.Tą dieną uždarome mokyklą 12 val. kad visas jaunimas galėtų dalyvauti filme ir susitikti su lietuvaite, olimpine žvaigžde, Rūta Meilutyte. Nepraleiskite šios progos. Konsulatas pateiks nurodymus kaip įsigyti bilietus.

 

 

Spalio 13,2018

spalio 12, 2018


Kitą šeštadienį, 10/20, Teatruko vaidintojai iš Lietuvos mokiniams pristatys spaktaklį ŽALIA GYVA

12 val. viršutinėje salėje. Visi tėveliai kviečiami. Įėjimas laisvas. Spektaklis tinka visiems vaikams.

 

KALĖDŲ EGLUTĖS programos ruoša prasideda. Eglutės programa – šeštadienį, gruodžio 15 d.  12 val.