News

Vasario 16 , 2022

vasario 19, 2022


Sveikiname visas mokyklos šeimas Lietuvos Nepriklausomybės Šventės – Vasario 16-tosios proga. Prisiminkime kodėl svarbu išlaikyti lietuvybę mūsų šeimose ir skatinkite vaikus kalbėti lietuviškai .

Mokykla vadovaujasi šiais tikslais – tęsiame lituanistinio švietimo TRADICIJĄ, su užsidegimu vykdome jaunimo švietimo MISIJĄ, su viltimi ir naujais užsimojimais kuriame ateities VIZIJĄ, kad lietuvybė įsišaknytų mūsų vaikuose ir ateinančiose kartose. Būkime verti sunkiai iškovotos Lietuvos laisvės.

Pranešimai: Pamokų nėra prezidentų savaitgalį, vasario 19 d.

Pirmo Susitaikymo/Išpažinties sakramentas teikiamas kovo 5 d.

Spindulio Blynų Balius – vas.26d.

„Aš Kitoks“ – miuziklas – vasario 27 d. parapijos salėje.

Visuomenės Kovo 11-tos minėjimas – sekmadienį, kovo 6 d. parapijos salėje

Skautų Kaziuko Mugė – sekmadienį, kovo 13 d.

KVIEČIAME TĖVELIUS SUGRĮŽTI Į MOKYKLOS KIEMĄ .VĖLIAVŲ PAKĖLIMAS 9 val.

 

Būkite sveiki ir saugūs,

p.Marytė

 

 

Vasario 5 d. 2022m.

vasario 05, 2022


Mieli tėveliai,

Malonu pranešti,kad šį šeštadienį jau galėsime vėl burtis 9 val.ryte per vėliavų pakėlimą mokyklos kieme. Labai jūsų pasiilgome. Galėsite pabendrauti ir  išgirsti mokyklos pranešimus ir naujienas. Prie vartų tikrinsime temperatūrą ,ir visi privalo dėvėti kaukes.

Kitą šeštadienį, vasario 12 d., 12:15 val.kviečiame visus į Vasario 16-tosios Nepriklausomybės Šventės paminėjimą. Tautinių šokių ir dainavimo mokytojai paruošė šokių ir dainelių programėlę, kurią mokiniai labai nori jums parodyti. Viskas vyks lauke, mokyklos kieme. Taip pat galėsite nusipirkti lietuviškus pietus – cepelinus ! Po truputį bandome saugiai sugrįžti į įprastą mokyklos tvarką. Vis dėlto, prašome laikytis saugumo nurodymų – nevežkite užsikrėtusių ar karantinos besilaikančių mokinių. Pamokas atlikite namie.

Vasario 19 d., prezidentų savaitgalis – pamokų nėra.

Būkite sveiki,

p.Marytė

Mokytoju Konferencijos Simpoziumas – KAS AŠ ESU

sausio 21, 2022


Mieli tėveliai,
Maloniai kviečiame jus į mūsų mokyklos  vyresnių klasių simpoziumą KAS AŠ ESU, ateinantį šeštadienį, sausio 22 dieną, mokyklos kieme.
Pradžia 9:30 val.
Jau virš dešimt metų įtraukiame mokinius ir tėvelius į Mokytojų Konferencijos programą. Išgirstame labai atvirus, nuoširdžius ir kartais netikėtus pasisakymus įvairiomis ir aktualiomis temomis.
9:30 Dvikalbystės pokalbį praves San Francisco Genio Mokyklos direktorė ir mokytojų konferencijos paskaitininkė,
Aistė Solly, išsamiai rašiusi ir kalbėjusi šia tema.
10:30  seks Mokinių /Tėvelių simpoziumas , kuriame kiekvienas Seminaro mokinys
pasisakys Kas Aš Esu iš kultūrinės,asmeninės ir dvikalbystės perspektyvos. Prisidės ir tėveliai.
Prašome atvykti ir paremti vyresnių mokinių pastangas. Turėsite progos ir patys pasisakyti.
*Pagal sveikatos įstaigų ir diocezijos reikalavimus, visi dėvime kaukes ir laikomės saugaus atstumo simpoziumo metu.*
 
                                  ATVYKITE !                                                        LAUKSIME!

Padėkos Diena

lapkričio 24, 2021


Sveikinu visas šeimas Padėkos Dienoje. Esu dėkinga,kad galime tiek metų tęsti lietuviško švietimo darbą su jumis – ištikimais mokyklos bendradarbiais.

Dėkojame garbės konsulei Daivai Navarrette ir LWAC, Lithuanian World Arts Council , už mokiniams ir mokytojoms padovanotus bilietus į dokumentinį filmą ŠUOLIS . Raginame visus pasižiūrėti šį istoriniai svarbų filmą apie Simą Kudirką. Jis bus rodomas Glendale Laemmle theater šį savaitgalį.

Kalėdų Eglutės programa vyks gruodžio 18 d., 12 val. mokyklos kiemelyje. Prašom pasisiūlyti padėti tėvų komitetui per Indrają Jonušonienę.

Giliausią užuojautą reiškiame ilgamečiui tėvų komiteto pirmininkui ir jo šeimai netekus mamytės, Aldonos Venckienės. Tegul ji ilsisi Dievo ramybėje, o šeima tegul randa paguodos gražiuose prisiminimuose.

Taip pat netekome p.Genės Plukienės, buvusios ilgametės  mokytojos ir mokyklos rėmėjos.Amžina atilsį suteik jai ,Viešpatie.

 

11/20/21

lapkričio 15, 2021


Praeitą šeštadienį, pristatėm vaikams šių metų mūsų mokyklos labdaros projektą (plakatas prisegtas).
Rinksime pinigėlius vaikams sergantiems vėžiu Lietuvoje (Rimanto Kaukėno Paramos Fondui). Vaikams buvo išdalintos dėžutes, kurias prašome pripildyti centais (ar popieriniais pinigais ) ir atnešti ŠĮ ŠEŠTADIENĮ (11/13) – ir vėl pripildyti  SEKANTĮ ŠEŠTADIENĮ (11/20)
 
Please see the flyer attached for our charity drive. This year we are collecting money for children who are sick with cancer in Lithuania, and will send over the donation to Kaukenas Foundation. All students received paper collection boxes and we ask you to help fill them! Please bring them full this coming Saturday (11/13). We will empty them out, and ask you to fill it up again and bring them NEXT Saturday (11/20) as well.
—————————————————-
KALĖDINĖ EGLUTĖ
 
Prašome pasiūlyti prisidėti prie Eglutės programos pasiruošimo. Kol kas tik pora tėvelių yra atsiliepę, o reikės kaip visada: sudėti kėdes, dekoracijas, suorganizuoti Kalėdų senelį, dovanėles ir t.t. Programa vyks lauke. 
Nebus jūsų, nebus ir Kalėdinės Eglutės …. Jūs labai reikalingi ypač šiais metais! 
 
Please sign up to help set up for Christmas play. Only a couple parents have responded and we really need your help, especially this year. As always, we need to set up chairs, risers, decorations, make gift bags…the program will be set up outside, which involves even more work than having it at the hall. 
 
Ačiū! Ačiū! Ačiū! 
Tėvų komitetas
Attachment thumbnail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spalio 30,2021 VĖLINĖS

spalio 30, 2021


Šeštadienį visi mokiniai, tėveliai,mokytojai, parapijiečiai ir svečiai renkasi Forest Lawn kapinėse 9 val. ryto

paminėti Vėlines. Žemėlapis buvo išsiųstas visiems tėveliams per emailą. Court of Christus aikštelėje, jau virš trisdešimt metų,  jaunimas renkasi pagerbti ir prisiminti lietuvius iškeliavusius į amžiną poilsį. Tikybos mokytojos, Jūratė Venckienė, Žydra van der Sluys ir kitos suorganizuoja prasmingą mirusių prisiminimą. Mokiniai suneša mylimų asmenų nuotraukas, gėles, ir trispalves vėliavėles . Sustoję ratu , kiekvienas pamini mirusio vardą. Sukalbamos maldos, skaitomos ištraukos iš Šv. Rašto, deklamuojamos prasmingos eilės, giedama Marija,Marija giesmė. Mokiniai ieško lietuviškų pavardžių ir prie kiekvieno kapo palieka gėlytę ir vėliavą. Prisimename mokyklos buvusius mokytojus ir direktorius,Vladą Pažiūrą, Igną Medziuką,Oną Razutienę,Mykolą Naujokaitį, Laimą Jarašūnienę,Vidą Radvenienę ir daugelį kitų.

Prisimename mokykolos steigėją,prel. Joną Kučingį, prel. Algirdą Olšauską, prel.Petrą Celiešių ir kitus dvasininkus palaidotus katalikų Holy Cross kapinėse.

Mokiname vaikus prisiminti žmones, kurie kūrė Los Angeles lietuvių bendruomenę. Raginame prisiminti lietuvišką Vėlinių tradiciją ir pasimelsti už tuos, iškeliavusius į amžinybę.

TĖVELIAI prašome atvykti laiku 9:00 val. ir atsinešti šeimos mirusiųjų nuotraukas ir gėlytes.

Po viskam, grįžtame į mokyklą ir tęsiame dienos pamokas.

Tradicinė moliūgų parodėlė vyks pertraukų metu. Kiekvienas dalyvis gaus dovanėlę.Papuoškite moliūgus lietuviškais motyvais.

 

 

 

rugsėjo 25,2021

rugsėjo 24, 2021


Po truputį grįžtame į įprastą mokyklos tvarką. Iki šiol užsiregistravo  maždaug 100 mokinių – šiek tiek mažesnis skaičius palyginus su priešpandeminiu laikotarpiu. Registracija baigėsi. Su klausimais prašom kreiptis į Tėvų Komiteto pirmininkę,Indrają Jonušonienę.

Primenu, visi laikomės sveikatos ir saugumo taisyklių. Nevežkite sergančių ar galimai užsikrėtusių vaikų į mokyklą. Jeigu kasdieninėje mokykloje vyko užsikrėtimas, būtinai man praneškite. Taip pat, malonėkite man konfidencialiai pasakyti ar jūsų paauglys skiepytas. Viešai vaikų neklausinėsime.

Primenu mokyklos taisykles: mobilius telefonus ir elektroniką draudžiama naudoti pamokų ir pertraukų metu. Jeigu yra reikalas susisiekti su savo vaiku, skambinkite man 310/500-6311 ar mokytojai.

Mokiniai atsineša užkandžius ir gėrimus iš namų. Bus dvi pertraukos – dažnai vaikas viską suvalgo per pirmutinę 🙂

Jeigu žadate vaiką pasiimti prieš 1:15 val. BŪTINAI praneškite mokytojai ar man iš anksto.

Automobilių aikštėje judėjimas bus sulėtintas, nes vaikai grįžta iš įvairių klasių Brazdžionio kiemelyje. VISUOMET VAŽIUOKITE ATSARGIAI !

Alex Hayden perima vartų sargo pareigas. Prašau klausykite jo nurodymų. Viską darome vaikų saugumui.

LT Dienų savaitgalį pamokų nėra.

Būkite sveiki!

p.Marytė

 

rugsėjo 18,2021

rugsėjo 18, 2021


Pirma mokslo diena praėjo stebėtinai gerai. Ačiū visiems už bendrą tvarkos ir sveikatos nurodymų palaikymą. Registracija vyko sklandžiai, dėka tėvelių, kurie jau iš anksto užsiregistravo elektroniniu būdu. Dar laukiame kelių šeimų . Malonu matyti, kad beveik visi „prieš-pandeminiai“ mokiniai sugrįžo. Valio visiems!

Nuoširdi padėka naujai Tėvų Komiteto pirmininkei,Indrajai Jonušonienei,už įdėtas dideles pasiruošimo pastangas ir savanorių sutelkimą.Dėkojame Rasai Bučinskienei už kavą ir bulkutes, bei kitiems komiteto nariams už pasitarnavimus. Nuolat laukiame tėvelių talkos.

PRIMENU – Jūsų pasirašytas SELF-ATTESTATION lapas reiškia jūs patvirtinate, kad nevešite simptomatiškų ar galimai užsikrėtusių vaikų į mokyklą. Saugokime vaikus ir vieni kitus.

PRIMENU – mokiniai atsineša užkandžius ir gėrimus iš namų. Bus įprastos pertraukos, kurių metu mokiniai galės pavalgyti ir atsigauti.

PRIMENU – mokiniai atsineša savo rašiklius ir meno reikmenis iš namų. Nebus leidžiama skolintis iš kitų.

PRIMENU – mobilūs telefonai ,ausinės, ir elektroniniai žaidimai nenaudojami pamokų ir pertraukų metu nuo 9:00-1:15. Neprašykite vaikų jums skambinti. Jeigu iškyla problema, vaikas pasako mokytojai ir gauna leidimą naudoti telefoną.

Bendradarbiaukime ir toliau.Užtikrinsime mokyklos gražią ir sveiką ateitį.

Marytė

 

 

Pirma diena mokyklos rugsėjo 11, 2021

rugsėjo 10, 2021


SVEIKI SUGRĮŽĘ Į MOKYKLĄ !

Po ilgų nuotolinių metų, labai laukiame susitikti gyvai. Pamokos prasideda šeštadienį 9:00 val.
Pirma mokslo diena bus sutrumpinta – pamokos baigsis 12 val. 
Pradėsime dieną bažnyčioje 9:00 val., šiais metais be šv.mišių. Maldoje prašysime Dievo palaimos,pasisveikinsime ir išgirsite visus svarbius pranešimus apie mokslo eigą ir mokinių saugumą. Pristatysime mokytojas/us.
Bažnyčioje visi dėvi kaukes ir šeimos sėdi kartu. 
 
Primenu, pamokų metu mokiniai ir mokytojai nešioja kaukes, į mokyklos kiemą leisime tik vaikus ir mokyklos darbuotojus. Registracija ir vadovėlių pirkimas vyks prie vartų. Prašom pasisiųlyti padėti tėvų komiteto nariams.
Pietų nebus. Mokiniams bus grupinės pertraukos, kurių metu galės užkasti iš namų atsineštus užkandžius ir gėrimus. Pavaišinsime ledais.
SVARBU: kiekviena užsiregistravusi šeima turės pasirašyti SELF ATTESTATION lapą, kuriame patvirtinate,kad sutinkate laikytis sveikatos taisyklių ir sergančių vaikų nevešite į mokyklą.
Paskyrėme labai daug laiko sužinoti apie visus valdžios ir arkivyskupijos reikalavimus. Bandome jų laikytis sąžiningai.
Mokinių saugumas yra mūsų prioritetas. Stengiamės  užtikrinti mokyklos aplinkos saugumą ir mokinių džiaugsmą sugrįžus į lietuvišką mokyklą . Nuoširdžiai prašau kantrybės ir supratimo.
p.Marytė

Rugpjūčio 23, 2021

rugpjūčio 23, 2021


Mieli Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos tėveliai,

Po ilgų nuotolinio mokslo metų, grįžtame į lietuvišką mokyklą gyvai, šeštadienį, rugsėjo 11 d., 9 val. ryto. Dėkoju visoms ištikimoms šeimoms, kurių vaikai lankė nuotolines pamokas, prisidėjo prie klasės veiklos ir atliko užduotus darbelius.

Mokslas, renginiai, šventės ir pasimatymas su draugais tęsėsi per visus metus.

Sugrįžus gyvai, turėsime griežtai laikytis valdžios ir arkivyskupijos nurodymų.

Nuoširdžiai raginu visus suaugusius ir paauglius skiepytis . Patys apsisaugosite ir, svarbiausiai, apsaugosite kitus. Tie, kurie dirbs mokykloje, privalo skiepytis.

Kiškių tėveliai, budėtojai ir prižiūrėtojai privalo skiepytis.

Tėvų ir svečių apsilankymas mokyklos kieme bus labai ribojamas.

Visi užeinantys į mokyklos erdvę privalės dėvėti kaukes. Klasėje mokytojos ir mokiniai dėvės kaukes. Šokių pamokos vyks lauke, orui leidžiant. Klasėje suolai bus sustatyti  saugiu atstumu. Raginsime dažną rankų plovimą ir nesidalinimą maistu ar reikmenimis. Dezinfekcijos stotelės bus lengvai  prieinamos.

Mokiniai turės atsinešti užkandžius ir gėrimus iš namų. Mokykloje pietų nebus. Tėvams nebus leidžiama laisvai lankytis, pasilikti mokyklos vidiniame kieme ar atnešti savo vaikams pietus. Vėliau pasiūlysime vietas, kur tėveliai gali  susibūrti.  

Mokiniai, kurie nelankė nuotolinių pamokų ir norės sugrįžti į savo klasę, turės parodyti namuose atliktus metų darbus. Tie, kurie darbų neatliko, laikys testą

(papildomas mokestis 50 dol.) patikrinti jų pažangumą ir žinias. Perkėlimas į sekančią klasę nėra garantuotas. Dar liko keleta savaičių iki mokyklos pradžios. Kreipkitės į klasės mokytojas su klausimais.

Mokyklai būtinai reikia kelių pastovių budėtojų kieme ir pagrindinio sargo prie vartų. Labai prašau pasisiūlyti šiems darbams. Pozicijos apmokamos.

Reikia dar šios talkos: tinklalapio vedėjo ir kelių savanorių registruoti mokinių lankomumą ir sveikatos patvirtinimą prie vartų kas šeštadienį.  

Kreiptis į mane ir Tėvų Komiteto pirmininkę,Indrają Jonušonienę. Mokykla veikia jūsų bendradarbiavimo dėka. Nepalikime viso darbo tik keliems pasišventusiems tėveliams!

 

Besikeičiančias sąlygas ir taisykles jums tuoj pranešime per emailą.

Išsiilgę vieni kitų, kibkime į bendrą lietuvišką darbą.

Jūsų,

p.Marytė, Tėvų Komitetas ir Mokytojų Taryba.