gegužės 8,2021

gegužės 08, 2021

Sveikinu visas mamytes,močiutes, tetas ir globėjas Motinos Dienoje. Pereitą šeštadienį klasėse atšventėm lietuvišką Mamyčių dieną, o rytoj švęsime Amerikos tradicinę Motinos Dieną.

Tegul ateinančios dienos būna laisvesnės, gyvesnės ir laimingesnės. Pasidžiaukite savo vaikais, jūsų brangiausiu turtu. Sveikinu mūsų mokyklos mamytes, kurių šeimos padidėjo  praėjusiais metais. Valio ! Kiekvienas naujas lietuviukas yra mums visiems laimėjimas.Gerasis Dievas telaimina visas , duoda sveikatos, kantrybės, ištvermės ir neišsekamos meilės .

Netektis

Reiškiame giliausią užuojautą Martinėnų šeimai, mirus brangiam tėveliui, Linui. Rasa ir Vytukas buvo mūsų mokyklos ištikimi mokiniai, ir abu ponai Martinėnai dažnai prisidėjo prie įvairių visuomeninių renginių, padedant su muzika ir apšvietimu. Ilsėkis ramybėje, mielas Linai. Prisiminkime Martinėnų šeimą savo maldose.

Primenu:

Pirma Komunija sekm. geg. 16 d.

Paskutinė mokslo diena, atsisveikinimas ir mokyklos dokumentinio filmo peržiūra šešt.geg. 22d., 9 val. ryto.Kviečiu visus mokinius ir šeimas prisijungti. ZOOM prisijungimo kodas bus atsiųstas šeimoms atskiru emailu. Mokiniams privaloma dalyvauti, nes tai yra paskutinis šeštadienis. Visiems bus įdomu pasižiūrėti naujai sukurtą mokyklos 70-tam jubiliejui skirtą filmą su  a+a kinematografo Pauliaus Jasiukonio nufilmuotais ankstyvos mokyklos vaizdais ir asmenimis. Režisierius Donatas Ulvydas ( Tadas Blinda, Emilija is Laisves Alejos ) sumontavo dabartinius vaizdus su tais iš praeities. Nuoširdžiai kviečiu pasižiūrėti. Su anglų kalbos titrais.

Abiturientų atsisveikinimas vyks šešt.,birželio 5 d. 10 val. ryto bažnyčioje ( dėl riboto skaičiaus tik abiturientų tėvams ir garbės svečiams).

Tą pačią dieną, 1 val.p.p. Sutvirtinimo kandidatai renkasi bažnyčioje  bendrai repeticijai.Sutvirtinimo sakramentas sekmadienį,birž. 6 d., 12 val. mišiose.

Su gražiausiais linkėjimais,

p.Marytė