News

Rugpjūčio 21, 2021

rugpjūčio 23, 2021


Mieli Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos tėveliai,

Po ilgų nuotolinio mokslo metų, grįžtame į lietuvišką mokyklą gyvai, šeštadienį, rugsėjo 11 d., 9 val. ryto. Dėkoju visoms ištikimoms šeimoms, kurių vaikai lankė nuotolines pamokas, prisidėjo prie klasės veiklos ir atliko užduotus darbelius.

Mokslas, renginiai, šventės ir pasimatymas su draugais tęsėsi per visus metus.

Sugrįžus gyvai, turėsime griežtai laikytis valdžios ir arkivyskupijos nurodymų.

Nuoširdžiai raginu visus suaugusius ir paauglius skiepytis . Patys apsisaugosite ir, svarbiausiai, apsaugosite kitus. Tie, kurie dirbs mokykloje, privalo skiepytis.

Kiškių tėveliai, budėtojai ir prižiūrėtojai privalo skiepytis.

Tėvų ir svečių apsilankymas mokyklos kieme bus labai ribojamas.

Visi užeinantys į mokyklos erdvę privalės dėvėti kaukes. Klasėje mokytojos ir mokiniai dėvės kaukes. Šokių pamokos vyks lauke, orui leidžiant. Klasėje suolai bus sustatyti  saugiu atstumu. Raginsime dažną rankų plovimą ir nesidalinimą maistu ar reikmenimis. Dezinfekcijos stotelės bus lengvai  prieinamos.

Mokiniai turės atsinešti užkandžius ir gėrimus iš namų. Mokykloje pietų nebus. Tėvams nebus leidžiama laisvai lankytis, pasilikti mokyklos vidiniame kieme ar atnešti savo vaikams pietus. Vėliau pasiūlysime vietas, kur tėveliai gali  susibūrti.  

Mokiniai, kurie nelankė nuotolinių pamokų ir norės sugrįžti į savo klasę, turės parodyti namuose atliktus metų darbus. Tie, kurie darbų neatliko, laikys testą

 (papildomas mokestis 50 dol.) patikrinti jų pažangumą ir žinias. Perkėlimas į sekančią klasę nėra garantuotas. Dar liko keleta savaičių iki mokyklos pradžios. Kreipkitės į klasės mokytojas su klausimais.

Mokyklai būtinai reikia kelių pastovių budėtojų kieme ir pagrindinio sargo prie vartų. Labai prašau pasisiūlyti šiems darbams. Pozicijos apmokamos.

Reikia dar šios talkos: tinklalapio vedėjo ir kelių savanorių registruoti mokinių lankomumą ir sveikatos patvirtinimą prie vartų kas šeštadienį.  

Kreiptis į mane ir Tėvų Komiteto pirmininkę,Indrają Jonušonienę. Mokykla veikia jūsų bendradarbiavimo dėka. Nepalikime viso darbo tik keliems pasišventusiems tėveliams!

 

Besikeičiančias sąlygas ir taisykles jums tuoj pranešime per emailą.

Išsiilgę vieni kitų, kibkime į bendrą lietuvišką darbą.

Jūsų,

p.Marytė, Tėvų Komitetas ir Mokytojų Taryba.

gegužės 15,2021

gegužės 14, 2021


 

MOKYKLOS UŽBAIGIMAS GEGUŽĖS 22d. 9:00 val.

Sveikiname Beną Borvainą,Elianą Ivanauskaitę,Nojų Karčauską ir David Lake. Jie priims PIRMOS KOMUNIJOS SAKRAMENTĄ rytoj sekmadienį, 11val.šv.mišių metu.Dėkojame mokytojai Viktorijai Gedvilienei už jų paruošimą.

Jau beliko du šeštadieniai šių ypatingų mokslo metų. Atrodo lyg metai greit prabėgo, bet vis dėlto , užtruko visiems šiek tiek laiko įsibėgėti į nuotolinio mokslo tvarką. Galite džiaugtis, kad, mokiniai, gavę sėkmingą vertinimą už mokslą,galės gyvai susitikti su savo draugais toje pačioje klasėje rudenį. Jeigu jums neaišku ar mokinys bus keliamas į sekančią klasę, prašau teirautis pas mokytoją. Šiaip, laukiame visų sugrįžtant gyvai į parapijos patalpas rugsėjo mėnesį.

Jeigu jūsų vaikas naudojo paskolintus vadovėlius, būtina juos sugražinti prieš rudenį, nes turime apskaičiuoti,kiek naujų knygų reikės. Laima Gajauskienė, raštinės vedėja, rinks knygas parapijoje šiomis dienomis: sekmadienį, geg. 16 ir 23 , nuo 9:00-12:00 val. Galite pasinaudoti šią progą išklausyti šv. mišių , geg. 16 (11val.) ir geg.23 (10val.)

KITĄ ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 22 d. VYKSTA NUOTOLINIS MOKYKLOS UŽBAIGIMAS . ZOOM PRISIJUNGIMO KODĄ GAUSITE ŠIĄ SAVAITĘ. VISI MOKINIAI PRIVALO DALYVAUTI. ŽINOMA, LAUKIAME IR TĖVELIŲ BEI SVEČIŲ.PRADŽIA VISOMS KLASĖMS 9:00 val. KIEKVIENA KLASĖ PARUOŠĖ UNIKALŲ ATSISVEIKINIMĄ. ŠIA PROGA RODYSIME MŪSŲ MOKYKLOS 70-tam JUBILIEJUI SUKURTĄ MOKYKLOS ISTORIJOS FILMĄ. GALIU UŽTIKRINTI – VISIEMS BUS LABAI ĮDOMU.

Tad, iki paskutinio pasimatymo kitą šeštadienį.

Jūsų,

p.Marytė

gegužės 8,2021

gegužės 08, 2021


Sveikinu visas mamytes,močiutes, tetas ir globėjas Motinos Dienoje. Pereitą šeštadienį klasėse atšventėm lietuvišką Mamyčių dieną, o rytoj švęsime Amerikos tradicinę Motinos Dieną.

Tegul ateinančios dienos būna laisvesnės, gyvesnės ir laimingesnės. Pasidžiaukite savo vaikais, jūsų brangiausiu turtu. Sveikinu mūsų mokyklos mamytes, kurių šeimos padidėjo  praėjusiais metais. Valio ! Kiekvienas naujas lietuviukas yra mums visiems laimėjimas.Gerasis Dievas telaimina visas , duoda sveikatos, kantrybės, ištvermės ir neišsekamos meilės .

Netektis

Reiškiame giliausią užuojautą Martinėnų šeimai, mirus brangiam tėveliui, Linui. Rasa ir Vytukas buvo mūsų mokyklos ištikimi mokiniai, ir abu ponai Martinėnai dažnai prisidėjo prie įvairių visuomeninių renginių, padedant su muzika ir apšvietimu. Ilsėkis ramybėje, mielas Linai. Prisiminkime Martinėnų šeimą savo maldose.

Primenu:

Pirma Komunija sekm. geg. 16 d.

Paskutinė mokslo diena, atsisveikinimas ir mokyklos dokumentinio filmo peržiūra šešt.geg. 22d., 9 val. ryto.Kviečiu visus mokinius ir šeimas prisijungti. ZOOM prisijungimo kodas bus atsiųstas šeimoms atskiru emailu. Mokiniams privaloma dalyvauti, nes tai yra paskutinis šeštadienis. Visiems bus įdomu pasižiūrėti naujai sukurtą mokyklos 70-tam jubiliejui skirtą filmą su  a+a kinematografo Pauliaus Jasiukonio nufilmuotais ankstyvos mokyklos vaizdais ir asmenimis. Režisierius Donatas Ulvydas ( Tadas Blinda, Emilija is Laisves Alejos ) sumontavo dabartinius vaizdus su tais iš praeities. Nuoširdžiai kviečiu pasižiūrėti. Su anglų kalbos titrais.

Abiturientų atsisveikinimas vyks šešt.,birželio 5 d. 10 val. ryto bažnyčioje ( dėl riboto skaičiaus tik abiturientų tėvams ir garbės svečiams).

Tą pačią dieną, 1 val.p.p. Sutvirtinimo kandidatai renkasi bažnyčioje  bendrai repeticijai.Sutvirtinimo sakramentas sekmadienį,birž. 6 d., 12 val. mišiose.

Su gražiausiais linkėjimais,

p.Marytė

Velykos

balandžio 03, 2021


Sveikiname visus šv. Velykų proga. Tegul Prisikėlęs Kristus suteikia jums vilties ir džiaugsmo, laimės ir pavasarinės nuotaikos. Grįžtame į mokyklą balandžio 10 d. 

 

kovo 13, 2021

kovo 13, 2021


Sveikinu visas šeimas Kovo 11-tosios proga. Prisiminkime tas dienas, kai džiaugėmės naujai atgauta Lietuvos nepriklausomybe. Mokiniai paleido trispalvius balionus į orą, salėje netilpo žmonės , bažnyčioje vargonai griausmingai grojo Beethoveno džiaugsmo giesmę. Atsargiai atvėrėme savo širdis ilgai lauktai galimybei, kad tikrai Lietuva bus laisva. Nenustokime kūrenti tą meilę savo Tėvynei . Lietuviais esame mes gimę,lietuviais norime ir būt…

Šv. mišios už mokyklos šeimas ir mokytojas bus aukojamos šį sekmadienį, 10 val. ryto parapijoje. Prašome skaitlingai dalyvauti, gi maldos bus už jus ! Išankstinis registravimas būtinas pas M.Newsom marytens@hotmail.com

Lituanistinio Ugdymo Forumo įrašą prisegu https://m.youtube.com/watch?v=5m4VhWyQWnU. Jame vyksta svarbios diskusijos apie lituanistines mokyklas, jų paskirtį, sunkumus, viltis, dvikalbystę ir t.t. Prašome pasidomėti.

Gavėnios trys bruožai : pasninkas, malda, geri darbai. Prisiminkite šį laikotarpį savo šeimose besiruošiant šv.Velykoms.

kovo 6, 2021

kovo 05, 2021


Kviečiame visas šeimas dalyvauti šv. Mišiose sekmadienį,kovo 14 d. 10 val. ryto, Šv. Kazimiero parapijoje. Kunigas Tomas aukos mišias už mokytojas, mokinius ir šeimas. Taip pat paminėsime Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo šventę,Kovo 11-tąją. Privalome prisilaikyti visų atsargumo nurodymų, tad prašom iš anksto pranešti M. Newsom kiek šeimos narių dalyvaus (marytens@hotmail.com). Graži proga pasimatyti ir pasisveikinti nors iš tolo.

Kovo 13 d.10 v.r. Los Angeles konsulatas kviečia į virtualią K-11 programą ir parodos Dainuojanti Revoliucija peržiūrą. Prisijungimo nurodymai randasi Vakarų Vėjų portale. Filmas Mes Žaidėme Revoliucija bus prieinamas.Prašom pasidomėti.

Prisegu JAV Lietuvių Bendruomenės sponsoruojamo Vaikų Talentų konkurso nurodymus. Turime labai daug talentingų lietuviukų Los Angeleje. Parodykime savo talentus, gi čia Hollywood-as! Piniginiai prizai labai dideli. Pasidomėkite.

M.Newsom nurodys muzikos mokytojus,kurie mielai padės jaunuoliui pasiruošti.

vasario 27, 2021

vasario 26, 2021


Beliko tik 10+ mokslo šeštadienių. Nors laikas greitai bėga, galite pasidžiaugti, kad išlaikote pamokų tęstinumą.
Švietimo tarybos rašinių ir piešinių konkursų nurodymus mokytojos pasiuntė tėveliams. Prašome paraginti vaikus tvarkingai darbus atlikti.
Kovo 4 d.prisiminkite Šv. Kazimierą. Yra daug gražių,trumpų powerpoints ir filmukų apie jo gyvenimą.
Kovo 13 d. klasėse paminėsime Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo šventę, Kovo 11-tąją. Bendros programos nebus. Gretos ir Juliaus Grigų ir trijų mokinukių (Emilijos,Karolinos ir Gabijos) pasirodymas V-16 programoje dabar įkeltas į YouTube.
KOVO 14 d. sekmadienį – KUNIGAS TOMAS aukoja padėkos ŠV. MIŠIAS už MŪSŲ MOKYTOJAS, MOKINIUS IR ŠEIMAS 10 val. parapijos kieme.Kviečiame šeimas skaitlingai dalyvauti, prisilaikant saugumo taisyklių.
Prieš-velykinis susikaupimas  numatytas kovo 27d. Su Tikybos mokytojoms ir kun.Tomu tariamės,kaip tinkamai pravesti trumpą susimąstymą per Zoom.
Ačiū už ištikimybę mūsų lietuviškai mokyklai.
Marytė

Vasario 20, 2021

vasario 16, 2021


SVEIKINAME VISAS MOKYKLOS ŠEIMAS LIETUVOS GIMTADIENIO – VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PROGA. DŽIAUKIMĖS IR DIDŽIUOKIMĖS. 

KVIEČIAME į MINĖJIMĄ – Visos šeimos gavo nuorodą ,kaip prisijungti prie Vasario 16-tosios programos ateinantį šeštadienį, vasario 20 d., 9 val. ryto per Zoom platformą. JAV Švietimo Taryba paruošė nepaprastą programą, kurioje jungsis išeivijos mokyklos pasveikinant Lietuvą. Visų klasių mokiniai stebės programą , ir jai užsibaigus, tęs pamokas .

Renginio Zoom I.D. 824 1596 9663.

sausio 23 ,2021

sausio 22, 2021


Užsibaigė pirmas semestras. Įprastų pažymių knygučių šįmet nebus. Mokinių pažangumo vertinimo aprašas bus nusiųstas kiekvienai šeimai elektroniniu paštu. Stebėkite savo emailą.Prašom įsidėmėti mokytojų pastabas, pasidžiaugti atliktais darbais ir atkreipti dėmesį ten kur mokiniui dar reikia pasistengti ir tėveliams prisidėti.

Antro semestro mokslapinigius dar nesusimokėjo virš 30 šeimų! Prašom tai atlikti tuoj pat. Mokyklos veikla priklauso nuo jūsų kuklaus finansinio įnašo. Nurodymai kaip užsimokėti randasi šiame tinklalapyje.

Mirus +Algimantui Žemaitaičiui+, reiškiame giliausią užuojautą šeimai : žmonai Audronei-buvusiai mūsų mokyklos mokytojai; dukroms Dainai ir Laimai Baipšienei – buvusioms mokytojoms; sūnui Sauliui- buvusiam abiturientui ; anūkams Gintarui ir Saulei Baipšiams, bei visai plačiai giminei. Algimantas buvo ankstyvos vadovybės narys , mokytojas, programų kūrėjas ir vedėjas, režisierius, iškalbos mokytojas. Savo talentus padovanojo mokyklai kada tik reikėjo. Tegul jis ilsisi Dievo rankose…

 

sausio 16 d. 2021

sausio 15, 2021


Mokytojos pasisėmė naujų idejų ir pasidalino nuotolinių pamokų pasisekimais Idejų Mugėje, įvykusioje pereitą šeštadienį po reguliarių pamokų. Nors nuotolinis mokslas nėra nei idealus, nei pageidaujamas,visi dedame pastangas pasidalinti geriausia praktika. JAV Švietimo Taryba, ŠMS Ministerija, ir  įvairios lituanistinės mokyklos dalinasi medžiaga ir nuorodomis. Tikimės,kad žinios  naujai perteiktos praturtins tiek mokinius tiek mokytojus.  Primenu, pagrindiniai vaikų mokytojai tai jūs-tėveliai. Padėkite kiek galite .

Dėkojame kons. Agnei Gurevičienei sudariusiai progą mūsų vyresniems mokiniams pasiklausyti ypatingo Pilietiškumo pristatymo sausio 9 d. Rez.maj.Albertas Daugirdas, sausio 13-tosios trisdešimtosios sukakties proga, paaiškino mokiniams apie tos dienos įvykius ir didelę jų prasmę. Dėkojame konsulei ir majorui.

Pirmas mokslo semestras užsibaigia šeštadieniį,sausio 16 d. Nors nebus įprastų pažymių knygučių, mokinių darbo vertinimas, prisidėjimas prie nuotolinių pamokų ir lankomumas bus atsiųsta tėvams elektroniniu paštu iki sausio 23 d.

Pasiruošimas Pirmai Komunijai ir Susitaikymo sakramentui tęsiasi trečioje klasėje. Mok. Viktorija Gedvilienė paruoš vaikus. Jeigu dar neatsiliepėte p.Marytei apie dalyvavimą pamokoje, prašau tai padaryt netrukus.

Antro semestro mokslapinigius prašome susimokėti dabar. Nurodymai randami šiame tinklalapyje.

Būkite sveiki ir saugūs,

p.Marytė