News

gegužės 13,2023

gegužės 13, 2023


SVEIKINAME VISAS MAMYTES,GLOBĖJAS ir MOČIUTES MOTINOS DIENOS PROGA! Jūs esate šeimos širdis ir ašis. Būkite sveikos, gražios,lietuviškos ir palaimintos!

Mokslo mokslo metai jau i pabaiga! Liko tik du savaitgaliai!  Prasau atiduoti skolintus vadovėlius ir kitas paskolintas knygas. 
PIETŪS / LUNCH: 🍠🍽  galima bus įsigyti picos kaip ir praeita savaite – $3 gabaliukas (surio arba peperoni). Vanduo $1. Idekite užkandžius vaikams pirmai pertraukai – nebus nusipirkti. /  Pizza for purchase same as last week- $3 per slice: cheese or pepperoni. Please pack snacks for the first break – there will be no snacks for sale. 
 
SVARBIOS DATOS / IMPORTANT DATES 

5/13 – 🐰Paskutinė pamokų diena / Kiškių užbaigtuvės — Last Day of lessons. Kiškiai class celebration – last day of attendance for them. 

5/20 -🎓 Mokslo metų užbaigimas 9 val.visai mokyklai –— End of the school year celebration at 9am for the whole school. 

Gegužės 6, 2023

gegužės 04, 2023


Mamyčių,tėvelių,globėjų šventė vyksta ateinantį šeštadienį 11:30 val. parapijos saleje. Pica pietus pardavinėjami 11:00 val.Prašome įsidėmėti laiko pakeitimą.Kviečiame visus tėvelius, senelius, draugus, svečius į šventinę programėlę ,kurią jums paruošė mokiniai ir mok.Rima.

Pirma Komunija – sekmadienį 11val. mišių metu Pirmą Komuniją priima : Marina Baker,Greta Venckus,Neris Mattis,Adelė Ivanauskaitė,Lija Didžbalytė,Ina Didžbalytė,Matas Janavičius,Harlow Woodward,Bishop Woodward,Deividas Lake,Liepa Jonušonytė,Dovas Pakuckas,Lukas Vitkus,Domantas Karčauskas, Aria Virdi,Aiden Virdi. Prieš savaitę Komuniją priėmė Julius Grigas ir Kaia Sappington. Nuoširdžiai sveikiname mūsų mokinukus ir linkime Dievulio palaimos. Dėkojame pagrindinei mokytojai Viktorijai Gedvilienei už didelę meilę ir rūpestingumą. Dėkojame mokytojoms Redai Perevičienei ir Jūratei Venckienei už visokeropą talką.

Kiškių klasė baigai mokslo metus geg. 13 d. Tėveliai ir kiškučiai kviečiami į apatinę salę. Mokytoja Inga atsiųs pakvietimą.

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO IŠKILMĖS IR ABITURIENTŲ ATSISVEIKINIMAS – šešt. geg.20 pradedant 9:00 val. mišiomis parapijos salėje. Akademinė dalis 10:00 val. Visi mokiniai privalo dalyvauti.Pažymių knygutes ir sveikinimo lapus mokiniai gaus po programos. Mokyklos  12-tą klasę baigia šie abiturientai:

Gintarė Bartulytė,Maximus Bruožis,Julius Čelkis,EmmaGarbisch,Darius Hayden,Karina Konstantinavičiūtė,Gabia Paliulis,Grantas Perevičius,Antanas Reivydas,Kayus Remeika.

Didžiuojamės ir džiaugaimės mūsų ištvermingais mokiniais ir jų tėveliais už daugelio metų atsidavimą lietuviškai mokyklai. Dėkojame mok. Vitalijai Virbukienei ir dr. Agnei Grigas už mokslą ir rūpestį. Jūs,mokiniai, esate dovana mūsų bendruomenei, o lietuvių kalba yra dovana jums.Kviečiame visuomenę atvykti į mokslo metų užbaigimo šventę pagerbti mokinius.

p.Marytė

 

balandžio 22, 2023

balandžio 19, 2023


MAMYČIŲ IR TĖVELIŲ ŠVENTĖ įvyks gegužės 6 d. 12:15 val. Pasveikinsime mamytes,močiutes ir globėjas  Motinos Dienos proga, bet nepamiršime ir mūsų brangių tėvelių . Kviečiame visas mamytes, tėvelius ir svečius pasidžiaugti jiems skirta vaikų programa.

Vaikai priims PIRMĄ KOMUNIJĄ sekmadienį, geg. 7  d. 11 val. lietuviškų mišių metu.  Savo dalyvavimu pagerbsite mūsų jauniausius mokinukus . Dėkojame mokytojai Viktorijai Gedvilienei ir talkininkei Jūratei Venckienei už vaikų paruošimą.

KIŠKIŲ KLASĖS užbaigtuvės vyks geg.13 d. ryte apatinėje salėje. Džiaugiamės mūsų priešmokykline klase, ir dėkojame tėveliams ir mokytojai Ingai Newsom už kantrybę ir meilę, vedant juos lietuvybės keliu.

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ir ABITURIENTŲ IŠLEISTUVIŲ ŠVENTĖ – GEGUŽĖS 20d. 9 val. ryto. atsisveikinsime su visais mokiniais, apdovanosime ir pagerbsime net 10 dvyliktokų, kurie baigia mūsų mokyklą. Valio abiturientai: Gintarė Bartulytė,Maximus Bruožis,Julius Čelkis,Emma Garbisch,Darius Hayden,Karina Konstantinavičiūtė,Gabia Paliulis,Grantas Perevičius,Antanas Reivydas,Kajus Remeika.

 

PASTABA:  visų klasių mokinių darbai turi būti patenkinamai užbaigti iki geg. 13d. Su klausimais prašom kreiptis į klasės mokytoją.

 

 

balandžio 15, 2023

balandžio 14, 2023


Po gražių velykinių švenčių,rytoj grįžtame į mokyklą. Nida Gedgaudaitė Kartavičienė praves parodomąją audimo pamoką visiems mokiniams. Tėveliai kviečiami pasidomėti audimo menu ir tradicinėmis staklėmis.Viskas vyks viršutinėje salėje pamokų metu. Dėkojame Nidai.

MAMYČIŲ IR TĖVELIŲ ŠVENTĖ įvyks gegužės 6 d. po pietų. Pasveikinsime mamytes,močiutes ir globėjas  Motinos Dienos proga, bet nepamiršime ir mūsų brangių tėvelių . Kviečiame visas mamytes, tėvelius ir svečius pasidžiaugti jiems skirta vaikų programa.

Vaikučiai priims PIRMĄ KOMUNIJĄ sekmadienį, geg. 7  d. 11 val. lietuviškų mišių metu.  Savo dalyvavimu pagerbsite mūsų jauniausius mokinukus . Dėkojame mokytojai Viktorijai Gedvilienei ir talkininkei Jūratei Venckienei už vaikų paruošimą.

KIŠKIŲ KLASĖS užbaigtuvės vyks geg.13 d. ryte apatinėje salėje. Džiaugiamės mūsų priešmokyklinės klasės mokinukais, ir dėkojame tėveliams ir mokytojai Ingai Newsom už kantrybę ir meilę, vedant juos lietuvybės keliu.

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ir ABITURIENTŲ IŠLEISTUVIŲ ŠVENTĖ – GEGUŽĖS 20d. 9 val. ryto. atsisveikinsime su visais mokiniais, apdovanosime ir pagerbsime net 10 dvyliktokų, kurie baigia mūsų mokyklą. Valio abiturientai !!!

 

Sausio 13-tos minėjimas – sausio 14, 2023

sausio 13, 2023


Prašom atvykti į mokyklą rytoj,sausio 14 d., 9 val. ryto dalyvauti Gynėjų Dienos paminėjime. Šaulių organizacijos atstovas,Vytas Vyšniauskas, parodys video vyresniems mokiniams ir svečiams iš tos dienos lemtingų įvykių . Mokiniai pagamins popierines neužmirštuoles, prisiminimo simbolius, ir jas “pasodins” prie mokyklos.

Sausio 21d. šeštadienį, sąryšiu su Vakarų Pakrantės Mokytojų Konferencija, atvyksta kanklininkė ir vokalistė Simona Smirnova. Kviečiame visus į jos pokalbį ir kanklių programėlę 9:15 val.ryto parapijos salėje.

KANKLES-VIRSELIS-CMYK-11-5-2022-FINAL (dragged)

KANKLES-VIRSELIS-CMYK-11-5-2022-FINAL (dragged) 2

10:30-11:30 vyks tradicinis Mokinių/Tėvelių simpoziumas: “Muzika ir menai mano gyvenime“.

Savo dalyvavimu renginiuose paremsite  mokyklos ir mokinių pastangas. Laukiame visų !

 

gruodžio 17,2022

gruodžio 16, 2022


Visi mokiniai renkasi įprastu laiku 9 val. ryto.
 
Šį šeštadienį  ——-> KALĖDINĖS EGLUTĖS PROGRAMA 12 val.p.p.
Kaip ir kiekvienais metais, prašome tėvelių atnešti po lėkštę sausainių, saldainių ar vaisių prisidėti prie vaišių stalo. Ačiū iš anksto už jūsų paramą ir dosnumą! / This SATURDAY – Christmas program at 12pm. As every year, we’re asking parents to bring a plate of cookies, or some sort of holiday snack to share . Thank you everyone for your generosity!

gruodžio 10,2022

gruodžio 10, 2022


Kepurių Diena!  – šį šeštadienį visi mokiniai, mokytojos ir mokytojai dėvi kepures! Bus smagu praleisti ilgą / šaltą dieną su šiltom (ar juokingom) kepurėm. / Spirit Saturday – everyone is encouraged to wear a hat to kick off the holiday season in a warm and cozy festive mood.
PIETŪS / LUNCH: Kugelis su spirgučiais ir šviežių kopūstų sriuba su dešrele / Kugel with bacon bits and cabbage soup.
 
SVARBIOS DATOS / IMPORTANT DATES 
 
12/10 Eglutės repeticijos po pamokų iki 2:30va.p.p.. / Rehearsals after school for the Christmas program until 2:30pm. 
 
12/17 – KALĖDINĖS EGLUTĖS PROGRAMA 12 val.p.p.Bus vaišės ir Kalėdų Senelis! / Christmas program at 12pm. 
 
2 val. Kalėdinė mugė po Eglutės programos! / 2pm Christmas Fair after the school’s play.

Spalio 29,2022

spalio 26, 2022


Pereitą šeštadienį mokykloje lankėsi Kristina Lapienytė iš Lituanistikos Tyrimo Centro Čikagoje ir supažindino vyriausius mokinius su Lietuvos diplomatijos istoriją. Mokiniai susipažino su JAV lietuvių pastangomis ir darbais atkreipti pasaulio dėmesį į Lietuvą po Pirmojo Pasaulinio karo, ir be sustojimo raginti JAV valdžią pripažinti Nepriklausomą Lietuvą.
Po pristatymo vyko viktoriną. Man malonu pranešti, kad mūsų mokiniai labai gerai atsakė klausimus,  ir net du pelnė pirmąsias vietas. Laimėtojus paskelbsime šeštadienį, lapkričio 5 d. vėliavų pakėlimo metu. Prašome dalyvauti ir pasveikinti nugalėtojus, kurių vardus sužinosite tik tą dieną! Ačiū viešniai ir svečiui Mindaugui Čiagliui iš LA konsulato už įdomios pamokos pravedimą.
Raginu visas šeimas dalyvauti Vėlinių paminėjime Forest Lawn kapinėse šeštadienį, spalio 29 d. Nurodymai prisegti. Auklėkime savo vaikus prisiminti  šeimos ir lietuviškos visuomenės mirusius. Rasite daug vardų tų asmenų, kurie kūrė mūsų Los Angeles parapiją ir bendruomenę. Kapų lankymas yra mokyklos dienos dalis, o ne laisvalaikis. Laukiame visų. Ačiū už supratimą.
Marytė

Spalio 8,2022

spalio 07, 2022


Dėkojame visoms šeimoms ir mokiniams  už gausų dalyvavimą Lietuvių Dienų mokyklos programėlėje. Dabar dėmesį kreipsime į pasiruošimą Kalėdų Eglutės programai, gruodžio 17 d.

Mokyklos registracija baigiasi šiandien. Prašom baigti pildyti visas formas ir susimokėti mokesčius. Ačiū.

Sutvirtinimo sakramentą suteiks arkiv. Gintaras Grušas , sekmadienį, per 11 val.mišias. Prašom atvykti pasimelsti už mūsų mokinius ir mokytojas. Dėkojame Žydrai van der Sluys už ištikimą  mūsų jaunuolių paruošimą.

Primenu – mokiniams neleidžiama naudoti elektroninių prietaisų ir telefonų mokyklos metu. Jeigu tėveliai turi susisiekti su mokiniu, prašau man paskambinti, o mokiniui duosiu leidimą tėveliams skambinti. Telefono numeris randasi šiame tinklalapyje.

Linkiu gražaus artėjančio rudens,

Marytė

 

Spalio 1 – 2 , 2022 LIETUVIŲ DIENOS

rugsėjo 28, 2022


Sveikiname visus sugrįžusius į mokyklą ir taip energingai stojusius į mokyklos darbą. Ačiū tėveliams, kurie labai pareigingai dalyvavo visuotiniame tėvų susirinkime pereitą šeštadienį. Prašom registruotis iki spalio 8 d. Po to uždarome registraciją.Dar yra laiko prisidėti prie klasių.Ypatingai sveikiname naujas šeimas ir naujus Kiškius.

Pirmas mokinių pasirodymas įvyks per LIETUVIŲ DIENAS, sekmadienį, spalio 2 d., 12 val. Renkamės prie lauko scenos tuoj po 11 val.šv. mišių. Tikimės jus matyti ir mišiose. Prašom nesivėlinti.

Visi mokiniai, įskaitant ir Kiškius, padainuos tris daineles ir pašoks du šokius. Prašom pasipuošti tautiniais rūbeliais, arba (mergaitės) sijonėliais ir baltom bliuskutėm, (berniukai) šviesiom kelnėm ir baltais marškiniais. Paskolinsime juostas. Pasipuoškite! Didžiuokimės savo mokykline šeima! Pasirodymui netinka tee shirts ir džinsai.

Grįžtame į normalias pamokas spalio 8 d. Kviečiame į Sutvirtinimo mišias sekmadienį, spalio 9 d.,11 val. bažnyčioje. Dvidešimt jaunuolių priims Sutvirtinimo sakramentą, kurį suteiks ypatingas ir mums labai mielas svečias iš Vilniaus, arkiv. Gintaras Grušas. Atvykite į mišias pasimelsti už mūsų jaunimą.

p. Marytė