sausio 23 ,2021

sausio 22, 2021

Užsibaigė pirmas semestras. Įprastų pažymių knygučių šįmet nebus. Mokinių pažangumo vertinimo aprašas bus nusiųstas kiekvienai šeimai elektroniniu paštu. Stebėkite savo emailą.Prašom įsidėmėti mokytojų pastabas, pasidžiaugti atliktais darbais ir atkreipti dėmesį ten kur mokiniui dar reikia pasistengti ir tėveliams prisidėti.

Antro semestro mokslapinigius dar nesusimokėjo virš 30 šeimų! Prašom tai atlikti tuoj pat. Mokyklos veikla priklauso nuo jūsų kuklaus finansinio įnašo. Nurodymai kaip užsimokėti randasi šiame tinklalapyje.

Mirus +Algimantui Žemaitaičiui+, reiškiame giliausią užuojautą šeimai : žmonai Audronei-buvusiai mūsų mokyklos mokytojai; dukroms Dainai ir Laimai Baipšienei – buvusioms mokytojoms; sūnui Sauliui- buvusiam abiturientui ; anūkams Gintarui ir Saulei Baipšiams, bei visai plačiai giminei. Algimantas buvo ankstyvos vadovybės narys , mokytojas, programų kūrėjas ir vedėjas, režisierius, iškalbos mokytojas. Savo talentus padovanojo mokyklai kada tik reikėjo. Tegul jis ilsisi Dievo rankose…