geg. 11, 2019

gegužės 09, 2019

Sveikinu visas mamytes ,močiutes, globėjas ir tetas Motinos Dienoje. Vaikai ir anūkai – tai  turtas, kuris puošia mūsų gyvenimą!🌺🌺
Šeštadienio pamokos vyksta įprasta tvarka.
Paskutinis mokslo šeštadienis – geg. 18 d. 
Mokslo metų užbaigimas – birželio 1 d. 9:00 val.
Klebono kun. Tomo Karanausko 20m.kunigystės jubiliejus – sekm., birželio 2 d.
11 val. mišios ir vaišės visiems parapijiečiams po mišių. Prašome skaitlingai dalyvauti ir pagerbti mūsų mokyklos globėją !
 
+Mirė p. Petrušienė, Miko Petrušio ir Tinos Udrienės miela mamytė. Reiškaime gilią užuojautą vyrui, vaikams, anūkams ir visiems šeimos nariams. Tegul ji ilsisi ramybėje.
 
👶Tėvų Komiteto narei, Indrajai Jonušonienei, gimė sūnelis.Sveikiname visą šeimą. Valio!