spalio 30,2021 VĖLINĖS

spalio 30, 2021

Šeštadienį visi mokiniai, tėveliai,mokytojai, parapijiečiai ir svečiai renkasi Forest Lawn kapinėse 9 val. ryto

paminėti Vėlines. Žemėlapis buvo išsiųstas visiems tėveliams per emailą. Court of Christus aikštelėje, jau virš trisdešimt metų,  jaunimas renkasi pagerbti ir prisiminti lietuvius iškeliavusius į amžiną poilsį. Tikybos mokytojos, Jūratė Venckienė, Žydra van der Sluys ir kitos suorganizuoja prasmingą mirusių prisiminimą. Mokiniai suneša mylimų asmenų nuotraukas, gėles, ir trispalves vėliavėles . Sustoję ratu , kiekvienas pamini mirusio vardą. Sukalbamos maldos, skaitomos ištraukos iš Šv. Rašto, deklamuojamos prasmingos eilės, giedama Marija,Marija giesmė. Mokiniai ieško lietuviškų pavardžių ir prie kiekvieno kapo palieka gėlytę ir vėliavą. Prisimename mokyklos buvusius mokytojus ir direktorius,Vladą Pažiūrą, Igną Medziuką,Oną Razutienę,Mykolą Naujokaitį, Laimą Jarašūnienę,Vidą Radvenienę ir daugelį kitų.

Prisimename mokykolos steigėją,prel. Joną Kučingį, prel. Algirdą Olšauską, prel.Petrą Celiešių ir kitus dvasininkus palaidotus katalikų Holy Cross kapinėse.

Mokiname vaikus prisiminti žmones, kurie kūrė Los Angeles lietuvių bendruomenę. Raginame prisiminti lietuvišką Vėlinių tradiciją ir pasimelsti už tuos, iškeliavusius į amžinybę.

TĖVELIAI prašome atvykti laiku 9:00 val. ir atsinešti šeimos mirusiųjų nuotraukas ir gėlytes.

Po viskam, grįžtame į mokyklą ir tęsiame dienos pamokas.

Tradicinė moliūgų parodėlė vyks pertraukų metu. Kiekvienas dalyvis gaus dovanėlę.Papuoškite moliūgus lietuviškais motyvais.