News

KALĖDOS 2017

gruodžio 18, 2017


Mielos mokyklos šeimos,

Gimė Kūdikėlis! Koks gali būti didesnis džiaugsmas šeimoje! Tad ir mes, krikščioniškoje šeimoje, šiame laikotarpyje patiriame nuostabą, laimę, ramybę. 

Sveikinu visus , mažus ir didelius, Kalėdų proga. Nauji Metai teatneša vilties ir pasisekimo visuose darbuose. Prisiminkime tuos , kurių širdeles slegia skausmas ir rūpestis. Padėkim kur galim.

Didelis AČIŪ Kalėdų Eglutės programos rengėjams ir atlikėjams, ypač muz. Viktorui Raliui ir mokyt. Rimai Veličkienei, bei tėvelių komitetui . Daugelis pasisakėte kad labai patiko rinktis bažnyčioje kur jautėsi šventiška nuotaika. Stengsimės  ateityje panašias programas suruošti. (Vis dėlto, pastebėjau kad nevisi mokiniai dalyvavo. Ateityje prašom įvertinti mokytojų pastangas ir, be rimtos priežasties, mokyklos renginių nepraleisti).

IKI PASIMATYMO SAUSIO 6 d.

p. Marytė

gruodžio 16, 2017

gruodžio 16, 2017


Šeštadienį į mokyklą renkamės įprastu laiku. Mokiniai repetuos bažnyčioje , tad labai svarbu atvykti laiku.Tėvų  komitetas išsiuntė nurodymus kokias vaišes sunešti.

Eglutės programa vyks bažnyčioje 12 val. Į bažnyčią publika bus leidžiama tik 11:45 val. kai jau visi mokiniai sueis. Prašom susėsti glaudžiai. Kūdikių vežimėlius palikti prieangyje ar lauke.Bažnyčia talpina virš 300 asmenų, tad turėtumėm visi sutilpti! 

Po programos bažnyčioje , tėveliai perima atsakomybę už savo vaikus. Prašom prižiūrėti.Lankysis Kalėdų Senelis, tai bus daug džiaugsmo ir šurmulio.

Primename: mokiniai rengiasi šventiškai – mergaitės su sukniom ar sijonėliais, berniukai su ilgom kelnėm ir marškiniais su kalnieriais.

Iš anksto linkiu visiems nuostabių Kalėdų. Užgimęs Jėzus telaimina jūsų namus ir širdis.

p.Marytė

gruodžio 9, 2017

gruodžio 07, 2017


Ačiū visiems tėveliams kurie mane pasveikino gimtadienio proga. Jūs esate  geriausia dovana.

Šeštadienį vyks generalinė EGLUTĖS programos repeticija po pamokų 1:15-2:30 val. VISIEMS MOKINIAMS PRIVALOMA DALYVAUTI (išskyrus Kiškiams). PRAŠOM PAREMTI MOKYTOJŲ IR VADOVYBĖS PASTANGAS paruošti mokinius gražiai kalėdinei programai. Šiais metais muzikinė programa vyks bažnyčioje. Kalėdų Senelis aplankys vaikus specialiai paruoštoje vietoje mokyklos kieme, o vaišės bus  žemutinėje salėje. Prašom prisidėti prie vaišių sunešimo. Kreiptis į Liną Venckų.

EGLUTĖS PROGRAMOJE mokiniai pasipuošia šventiškai. Mergaitės su sukniom ar sijonais, berniukai su tvarkingais maškiniais ir ilgom kelnėm (tee shirts ir jeans netinka!).

Kalendoriniai metai eina į pabaigą. Pasiklauskite savo vaikų ir jų mokytojų ar visi namų ir klasės darbai atlikti. Kalėdų atostogų metu gali pasivyti.

Mokykloje lankysis kun. Virginijus Gražulevičius, linksmas ir draugiškas svečias iš Kauno. Penktadienį mūsų bažnyčioje , 10 val. ryto, jis praves adventines rekolekcijas. Kas galite – ateikite. Tai Marijos Nekalto Prasidėjimo šventė.

Ačiū,                                                                                                                                                                          p.Marytė

 

 

 

 

lapkričio 18,2017

lapkričio 16, 2017


Sveikinu visus su artėjančia Padėkos Diena. Būkime Dievui dėkingi už laisvę, perteklių, šeimas, parapiją, lietuvišką mokyklą, draugus, sveikatą ir visą kuom džiaugiamės kasdien.

Pamokų nebus lapkr. 25d.

Blusų turgus pasisekė. Mokiniai surinko $260 labdarai. Ačiū Brigitai Šlekytei ir jos komandai už darbų organizavimą.

EGLUTĖS ruošos komitetas renksai šeštadienį po pirmos pamokos. Svarbu pradėti pasiruošimo darbus.

Kalėdų Mugė (a+a Marytės Šepikaitės vardo) vyks parapijos kieme gruodžio 10 d. Skelbimas prisegtas.

Su šventiniais linkėjimais,                                                                                             p.Marytė

Lapkr. 11,2017

lapkričio 10, 2017


  Prašom sunešti žaisliukus ir papuošalus pardavimui. Atsineškite pinigėlių !

Visas pelnas skiriamas labdarai.

 

MISIJA SIBIRAS  atstovai duos pranešimą 12:15 viršutinėje salėje. Kviečiame pasiklausyti.

Šiandien Amerikoje minime VETERANŲ DIENĄ. PRISIMINKIME VISUS TARNAVUSIUS JAV KARIUOMENĖJE, LAIVYNE IR KITOSE KRAŠTO APSAUGOS SRITYSE. Daugelis Amerikos lietuvių atidavė savo duoklę šiam dosniam kraštui tarnaudami Europoje, Korejoje, Vietname, Irake, Afganistane ir kitur. Prisiminkime juos ir gerbkime jų darbus.

Marytė

lapkričio 4, 2017

lapkričio 01, 2017


Šeštadienį renkamės Forest Lawn kapinėse paminėti Vėlines.Scan 2017-11-1 11.38.39 Nurodymai prisegti. Kiškiai ir Vaikų darželis pasilieka mokykloje, bet tėveliai gali pasirinkti vaikus kartu vežtis į kapines.

Blusų Turgus lapkr. 11 d. – jau kelinti metai suruošiame linksmą ir pelningą blusų turgų. Mokiniai ir tėveliai kviečiami sunešti švarius naudotus žaisliukus ir moteriškus papuošalus pardavimui.Visas pelnas skiriamas labdarai. Mokiniai turės progą per pertraukas nusipirkti žaisliukus. Skelbimas prisegtas.

MISIJA SIBIRAS  vadovai – Raminta Kėželytė ir Arnoldas Fokas – lankysis mūsų mokykloje lapkr. 11 d. 12:15 val. viršutinėje salėje. Kviečiame visus pasiklausyti pranešimo apie šį unikalų žygį.

FINGERPRINTING  –  mažai mokyklos tėvų užsirašė Arkivyskupijos reikalaujamam pirštų antspaudų pridavimui , lapkr. 18 d. Jau beveik visos vietos užimtos. Rezervacijų lapas randamas ant mokytojų stalo.

 

spalio 28, 2017

spalio 26, 2017


Alytaus Teatro spektaklis PINOKIS visus sužavėjo. Ačiū Tėvų Komitetui už dovaną visai mokyklai. Tėveliai,prisidėkite prie mokyklos renginių.Retai jus matome. Esate nuolat kviečiami ir laukiami.

Šeštadienį vyks mūsų mokyklos tradicinė moliūgų parodėlė. Papuoškite moliūgus lietuviškais motyvais ir padėkite ant stalų lauke. Užrašykite vardą ir klasę. Kiekvienas dalyvis bus apdovanotas. Žemesnių klasių mokinukams – Kiškiams, Vaikų darželiui, pirmai ir antrai klasei – leidžiama pasipuošti Halloween kostiumais.

Kapų lankymas/Vėlinės – lapkr. 4 d. 9 val. ryto mokiniai,šeimos ir parapijiečiai renkasi Forest Lawn kapinėse,Court of Christus, pasimelsti prie lietuvių kapų ir juos papuošti gėlėmis ir vėliavėlėmis. Po to grįžtame į mokyklą tęsti pamokas. Kiškiai ir Vaikų darželis į kapines nevažiuoja ir pradeda pamokas 9 val. mokykloje.

FINGERPRINTING / PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ DOKUMENTACIJA – PRIVALOMA VISIEMS TĖVELIAMS KURIE PRALEIDŽIA LAIKO MOKYKLOS PATALPOSE, PADEDANT KLASĖJE, BUDINT, VALGANT PIETUS KIEME, VADOVAUJANT ORGANIZACIJOM, DIRBANT VIRTUVĖJE ir t.t. Užrezervuokite laiką. Sąrašas randamas ant mokytojų stalo žemutinėje salėje. Neužsiregistravusius turime teisę neleisti į mokyklos patalpas. 

Tony Valle, mūsų mokyklos tėvelis, kviečia visus į renginį. Skelbimas prisegtas.Scan 2017-10-26 12.01.31.

Blusų Turgus lapkr. 11 d. Rinkite žaisliukus ir papuošalus! Brigita Šlekys teikia papildomą informaciją.

Ačiū,

p.Marytė

 

spalio 21,2017

spalio 21, 2017


Alytaus Teatro spektaklis vaikams PINOKIS statomas mokykloje 12:15 val. Visi tėveliai kviečiami. Mokiniams privaloma dalyvauti, nes tai dalis lietuvių kalbos pamokų. Ačiū Tėvų komitetui už dovaną mokiniams!

Spalio 28 d. pertraukų metu bus Moliūgų paroda. Mokiniai ,papuošę moliūgus lietuviškais motyvais,  bus apdovanoti.

Lapkričio 4 d. 9 val. ryto renkamės Forest Lawn kapinese paminėti Vėlines. Kiškiai ir Vaikų darželis pasilieka mokykloje. Sukalbėsime maldas ir papuošime lietuvių kapus gėlėmis ir trispalvėm. Prisiminkime savo mirusius.

Lapkričio 11 d. Blusų Turgus labdarai. Pradėkite rinkti naudotus žaisliukus ir mamyčių papuošalus . Surinktas pelnas bus skirtas labdarai.

Misija Sibiras dalyviai lankysis mokykloje tą dieną 12:15 val. p.p. Atvykite pasiklausyti pranešimo.

Ačiū,

p.Marytė

 

spalio 14, 2017

spalio 11, 2017


Mieli tėveliai,

Ačiū visiems tėveliams kurie dalyvavo Virtus, vaikų apsaugos apmokyme. Susirinko daug tėvelių, bet  ne visi. Primenu, kad visi kurie praleidžai laiką mokyklos patalpose PRIVALO įrodyti kad jie yra sertifikuoti. Jeigu neatvykote į pereito šeštadienio paskaitą , galite susirasti kitas parapijas kuriose vyksta Virtus programa. Internete žiūrėkite Archdiocese of Los Angeles, Child Safety program. Išklausę , gausite sertifikatą, kurio kopiją prašau man įduoti. Kiškių tėveliams ypač aktualu tai atlikti!

Taip pat, visi tėveliai kurie talkininkauja mokykloje, budi, pietus valgo ir t.t. turi priduoti pirštų antspaudus/ FINGERPRINTING, lapkričio 18 d. mūsų parapijoje. Rezervuokite laiką pas M.Newsom. Lapas randasi ant mokytojų stalo.

Šį šeštadienį, 10/14 kviečiam mokinukus nuo 1-os klasės iki 8-os klasės į ateitininkų susirinkimą. Susirinkimas vyks nuo 1:20pm iki 2:20pm parapijos apatinėje salėje.Tuo pačiu metu kviečiame jaunuolius nuo 8-os klasės ir seminaristus į moksleivių ateitininkų susirinkimą.Ateitininkų organizacija yra katalikiška jaunimo organizacija, gyvuojanti jau daugiau negu 100 metų.

Spalio 21d. mokykloje pasirodys Alytaus Teatras su vaikų spektakliu PINOKIS. Visos šeimos kviečiamos atvykti 12 val. į viršutinę salę.

Mokyklos Registracija jau užsidarė. Nuo dabar reikės pridėti papildomą mokestį.

Prie šio laiško pridedu  labai svarbias žinias apie patyčių (bullying) problemą jaunimo tarpe.

Ačiū,

p.Marytė

 

Protect Your Children from Bullying 

As adults, we tend to downplay or underestimate the amount and seriousness of bullying that occurs in our children’s schools. But bullying is a serious, widespread problem that needs to be addressed to safeguard our children and provide safer, more secure learning environments.

A nationally representative U.S. study shows that 17 percent of all students reported having been bullied „sometimes“ or more often within a school term. This amounts to almost one in five students. And, for every case reported to school officials, there are many more bullied students who suffer in silence.

Identifying the Effects of Bullying 

As a parent, you may suspect your child is being bullied. If you are not quite sure, review these common signs to help you recognize if bullying is occurring. Your child may:

 • come home with torn, damaged, or missing pieces of clothing, books, or other belongings
 • have unexplained cuts, bruises, and scratches from fighting
 • have few, if any, friends with whom he or she spends time
 • seem afraid of going to school, walking to and from school, riding the school bus, or taking part in organized activities with
 • peers (such as clubs or sports)
 • take a long, „illogical“ route when walking to or from school
 • lose interest in school work or suddenly begin to do poorly in school
 • appear sad, moody, teary, or depressed when he or she comes home
 • complain frequently of headaches, stomachaches, or other physical problems
 • have trouble sleeping or frequent bad dreams
 • experience a loss of appetite
 • appear anxious and suffer from low self-esteem

 

If your child bullies other children at school, it will need to be stopped. Here are some things you can do at home to address the issue with your child:

 • ▀  Make it clear to your child that you take bullying seriously and that it is not okay.
 • ▀  Make rules within your family for your child’s behavior. Praise
 your child for following the rules and use nonphysical and logical consequences when rules are broken. A logical consequence for bullying could be losing rights to use the phone to call friends, using email to talk with friends, or other activities your child enjoys.
 • ▀  Spend lots of time with your child and keep close track of his or her activities. Find out who your child’s friends are and how and where they spend their free time.
 • ▀  Build on your child’s talents by encouraging him or her to get involved in positive activities (such as clubs, music lessons, or nonviolent sports).
 • Adults seldom are present in the online environments frequented by children and youth. Therefore, it is extremely important that adults pay close attention to cyber-bullying and the activities of children and youth when using these new technologies.Cyber-bullying occurs when children and youth use cyber-technologies such as text messaging, Internet sites, and cell phones to bully others. Indirect forms of bullying like this can include spreading of false rumors, gossip, and verbal taunts or attacks. Like bullying that happens in person, cyber-bullying can have serious, and sometimes legal consequences for the ones doing the bullying.Suggestions for Parents

  Tips To help prevent cyber-bullying:

  • ▀  Keep your home computer(s) in easily viewable places, such as a family room or kitchen.
  • ▀  Talk regularly with your child about online activities he or she is involved in.
   1. Talk specifically about cyber-bullying and encourage your child to tell you immediately if he or she is the victim of cyber-bullying, cyber-stalking, or other illegal or troublesome online behaviors.
   2. Encourage your child to tell you if he or she is aware of others who may be the victims of such behavior.
   3. Explain that cyber-bullying is harmful and unacceptable behavior. Outline your expectations for responsible online behavior and make it
 clear that there will be consequences for inappropriate behavior.
  • ▀  Although adults must respect the privacy of children and youth, concerns for your child’s safety may sometimes override these privacy concerns. Tell your child that you may review his or her online communications if you think there is reason for concern.
  • ▀  Consider installing parental control altering software and/or tracking programs, but don’t rely solely on these tools.

   

 

 

 

Spalio 7, 2017

spalio 05, 2017


Mieli tėveliai,

Ačiū visiems kurie dalyvavo Lietuvių Dienose ir sekmadienio susitikime su Jurgiu Didžiuliu. Apgailestauju kad mažai šeimų atėjo susitikti su linksmu svečiu, nors tie mokiniai kurie atvyko, labai puikiai atstovavo mūsų mokyklą. Ateityje malonėkite prisidėti prie mokyklinių renginių. Dedame didelias pastangas viską tvarkingai organizuoti.

Ateinantys renginiai:

Spalio 7 d. Virtus/vaikų apsaugos paskaita 9:30-11:15 salėje. VISI TĖVAI KURIE BUDI, PADEDA KLASĖJE, PIETUS VALGO KIEME, VEŽA VAIKUS Į IŠKYLAS, PRAVEDA SUSIRINKIMUS IR SUEIGAS AR ŠIAIP LEIDŽIA LAIKĄ MOKYKLOJE PRIVALO DALYVAUTI. Po paskaitos gausite sertifikatą.  TURIME TEISĘ ASMENIS BE SERTIFIKATO IŠPRAŠYTI IŠ MOKYKLOS PATALPŲ PAMOKŲ METU . 

Spalio 21 d.  Alytaus Teatro vaikų spektaklis Pinokis 12 val.

Lapkricio 4 d. kapų lankymas Forest Lawn (9-10 val.)

Lapkr. 11 d. Blusų Turgus pertraukų metu

Lapkr. 18 d. Fingerprinting apatinėje salėje . VISI TĖVAI PRIVALO PRIDUOTI ANTSPAUDUS. REZERVUOTI LAIKĄ pas M.NEWSOM. LAPAS RANDASI ANT MOKYTOJŲ STALO.

Gruodžio 2,9 Eglutės repeticijos po pamokų

Gruodžio 16 Pamokos įprasta tvarka . Eglutės programa 12 val.

Ačiū ir iki,

p. Marytė