Vasario 3 – 10

vasario 03, 2018

Prat. knyg.: 56-57 psl.
Skaityti: Primoji lietuviška knyga, 38-39 psl.
Atsakykite į klausimus 39 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Ateinantį šeštadienį prašome, kad visi mokiniai atvyktų į mokyklą apsirengę tautiniais rūbais Vasario 16 minėjimui.

Mokykitės V16 minėjimo dainų žodžius:

AŠ ČIA GYVA
Autorius: Bernardas Brazdžionis

leškojau tėviškės tamsioj naktyj, it kapas:
— Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ar plaka dar skausme širdis sukepus,
ar tu gyva, ar negyva?

Iškėliau, šaukdamas, rankas į dangų juodą:
— Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ir kai parpuoliau, bėgdamas per gruodą,
atsakė man: — Aš čia — gyva.

Aš čia — gyva, — po kojų tarė žemė,
aš čia — gyva — sūnau, ar nematai?
Aš čia — gyva, — palinkę ir sutemę
atsiliepė dangaus skliautai.

Aš čia — gyva, — Dubysa subangavo,
aš čia — gyva, — jai pritarė krantuos,
aš čia — gyva, — kaip aidas sudejavo
daina pagojuose aukštuos.

Ėjau klupau iš pirkios į pirkelę:
— Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Tik balsas tas man rodė tamsų kelią:
Aš čia — gyva, aš čia — gyva.

Kaip skausmo ašaros, mirgėjo žiburėliai…
— Ar tu tenai, ar tu ten, Lietuva?
Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš šešėlių
atsiliepė: — Aš čia — gyva.

LIETUVOS KAREIVĖLIAI

Marš, marš, kareivėli,
Marš į kovą dobilėli
Į priešą pirmyn
Pirmyn, pirmyn, pirmyn… ] 2x2k.